Skip navigation

Hivatkozott irodalom

Alberti Gábor (2011): ReALIS - Interpretálók a világban, világok az interpretálóban. Akadémiai Kiadó: Budapest

Alberti Gábor – Schnell Zsuzsa – Szabó Veronika (2014): Autizmussal élni: más elmével élni. Előadás. Elhangzott: Jól-lét az információs társadalomban. PTE KTK: Pécs 2014. november 13.

Alberti Gábor - Szabó Veronika (2014): A tanári kérdések vizsgálata formális diskurzusszemantikai keretben. Konferenciaelőadás. Elhangzott: Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2. (Hagyomány és modernitás). című konferencián. 2014. május 16–17. PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék. Az absztrakt elérhető: http://nyelvtud.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Talalkozasok/absztraktfüzet2014.pdf (letöltve: 2014. november 2.)

Bódis Zoltán (2012): ETR - QuaeroBot. In: Alberti Gábor, Kleiber Judit, Farkas Judit szerk.: Vonzásban és változásban. Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola: Pécs. 419-450. oldal

Bódis Zoltán – Kleiber Judit – Szilágyi Éva – Viszket Anita (2004): LiLe-projekt: Adatbázis mint „dinamikus korpusz”. In: Csendes Dóra – Alexin Zoltán (szerk.) (2004): MSZNY 2004. Szeged: Juhász Nyomda. 11–18. oldalak

Chomsky, Noam 1965/1986: A mondattan elméletének aspektusai. In Antal László (szerk.): Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény VI/1. Budapest: Tankönyvkiadó, 111–319.

Fiatal Nyelvészek Munkaközössége (1976): Magyar nyelv a gimnázium I. osztálya számára, második rész. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest

Grice, Herbert Paul 1997: A társalgás logikája. In: Pléh Csaba – Terestyéni Tamás – Síklaki István (szerk.) Nyelv –kommunikáció – cselekvés. Osiris Kiadó. Budapest. 213–227.

Krippendorff, Klaus (1995): A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Balassi Kiadó: Budapest

Laczkó Krisztina - Mártonfi András (2004): Helyesírás. Osiris: Budapest.

Nádasdy Ádám (2004): Kivétel erősíti a szabályt. Elérhetőség: http://seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking/56.html (letöltés ideje: 2014. november 2.)

Papp Ferenc (1994): A magyar nyelv szóvégmutató szótára. Akadémia Kiadó, Budapest. 13. oldal

Prószéky Gábor (2000): A magyar morfológia számítógépes kezelése. In: Kiefer Ferenc szerk.: Strukturális magyar nyelvtan III. Morfológia. Akadémiai Kiadó: Budapest. 1021-1065. oldal

Prószéky Gábor (2001): Az "újrafelhaszált" szóvégmutató szótár. Modern Filológiai Közlemények 121–123. (2001)

Prószéky Gábor (2004): A magyar nyelv és a magyar nyelvtechnológia viszonyáról. Előadás, Magyar Nyelvtudományi Kongresszus. Letölthető: http://mta.hu/fileadmin/I_osztaly/eloadastar/Proszeky_mnyk.rtf (letöltés: 2014. november 2.)

Prószéky Gábor - Kis Balázs (1999): Nyelvi eszközök az írás támogatására. In: Prószéky - Kis: Számítógéppel emberi nyelven. Intelligens szövegkezelés számítógéppel. Szak Kiadó, Bicske. 81-104. oldal

Prószéky Gábor – Olaszy Gábor – Váradi Tamás (2006): Mi a nyelvtechnológia.
In: Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Bp. 1038-1072. oldal

Saussure, Ferdinand de (1998): Bevezetés az általános nyelvészetbe. Corvina: Budapest.

Vicsi Klára (2010): Adatbázisok a beszédtechnológia szolgálatában. In: Németh Géza - Olaszy Gábor: A magyar beszéd. Akadémiai Kiadó: Budapest 261-333. oldal

Viszket Anita (2008a): A keresés, a számítógép és a tudás. A webes keresésről. Szakdolgozat / Diplomamunka. PTE BTK Komunikáció- és Médiatudományi Tanszék. Fellelhető: http://vap.locsoft.hu/vap/sz_v18.pdf (letöltve: 2014. nov. 2.)

Viszket Anita (2008b): Az információkeresés és a nyelv. Milyen szavakra kerestünk és keresünk. PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék: 2. szigorlati dolgozat, Pécs. Lelőhely: http://vap.locsoft.hu/vap/szig_v05.pdf (letöltve: 2014. nov. 2.)

Viszket Anita (2013): Elemek a lexikonban. In: Szöllősy Éva, Prax Levente, Hoss Alexandra szerk.: Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2013. Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola: Pécs. 308-318. oldal Letölthető: https://docs.google.com/file/d/0BxlnA9j7OYKpX2dUTDdlUFJXUW8/edit (letöltve: 2014. november 2.)