Skip navigation

7. feladat

 

a) Írják fel a mássalhangzókat kis kártyákra! Alkossanak csoportokat! Minden csoport húzzon azonos számú kártyát, és csoportosítsa a kapott hangokat egy szempont szerint! A csoportok tegyék fel a csoportosítás végeredményét a táblára. A többiek találják ki, mi volt a szempont!

b) Alkossanak párokat! A páros egyik tagja az A), a másik a B) táblázatot tanulmányozza! Készítsenek szemponttáblázatot, amelyben összehasonlítják őket!

2. ábra hangtan

2. ábra: A mássalhangzók csoportosítása Kassai (1998) alapján

ajakhangok

foghangok

szájpadláshangok

hátulsók

zörejhang

zárhang

+zönge

b

d

ty

g

-zönge

p

t

gy

k

réshang

+zönge

v

z

zs

h

-zönge

f

sz

s

zár-réshang

+zönge

(dz)

dzs

-zönge

c

cs

zengő

orrhangúak

m

n

ny

egyebek

l, r

j

3. ábra: A mássalhangzók csoportosítása Siptár (2006b) alapján

c) A 20. század első felében élénken vitatkoztak arról, hogy bizonyos hangok hangkapcsolatnak

tekinthetők-e vagy valódi affrikáták. A kérdések megválaszolásával döntse el, miért affrikáta a dzs hang!

  • Van-e olyan hangsor, amelyben magánhangzók között röviden ejtjük a hangot? (csak a kiejtésre, és ne a helyesírásra figyeljen)

  • Hangátvetésben egy hangként viselkedik-e? (példa: csatakos > tacsakos: itt a cs egy hangként, és nem t+s kapcsolatként viselkedik)

  • Állhat-e szó elején?

  • A szótagolásban egy hangként viselkedik-e?

d) Ugyanezeket a kérdéseket válaszolja meg a dz hanggal kapcsolatban! Mire jutott?

e) Olvassa el a Magyar nyelv kézikönyvéből a dz hangra vonatkozó részt, hasonlítsa össze Siptár érvelését a sajátjával (Siptár, 2006b: 36)!