Skip navigation

18. feladat

 

a) Az alábbiakban egy tanmenet részletét látja, amely Fráter Adrienne: Magyar nyelv 9. A középiskolások számára című tankönyvéhez készült. Tanulmányozza a tanmenetet, és írja be az alábbi betűjeleket a megfelelő helyre!

 1. A hangok alkalmazkodása a beszédben

 1. A magyar nyelv hangrendszere

 1. A magyar szókészlet és a szóalkotás módjai
  Egybeírás és különírás

 1. A nyelv mint jelrendszer

 1. A szavak felépítése: a szóelemek

 1. A viszonyszók és a mondatszók

 1. Alapszófajok I.
  Az igék, a főnevek, a melléknevek, a számnevek és a határozószók

 1. Alapszófajok II:
  A névmások és az igenevekÓraAz óra anyaga


Kapcsolódó érettségi tételek
(az emelt szintű tételek dőlt betűvel szerepelnek)

Fogalmak
(az OH által megadott érettségi fogalmak vastag betűvel, az emelt szintű fogalmak vastag dőlt betűvel szerepelnek)

18.

A nyelv mint jelrendszer
A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben
A nyelvi jel sajátosságai
Társadalmak és kultúrák jelrendszereinek történeti eltéréseire egy-két példa (a folklór, az utca, az elektronikus kommunikáció jelrendszere)

jel, jelrendszer, jelhasználati szabály
nyelvi szintek


természetes jel, mesterséges jel
index, ikon, szimbólum
nyelv, beszéd

19.

A beszéd, a beszédfolyamat, a beszédhang, a hangképző szervek
A magánhangzók és a mássalhangzók rendszere
A magyar hangállomány

hang, fonéma

a magánhangzó, mássalhangzó képzésmódja: ajakhang, foghang, szájpadláshang, gégehang / zárhang, réshang, zár-réshang, pergőhang, oldalsó hang, orrhang /zöngésség-zöngétlenség /
ajakkerekítéses, ajakréses magánhangzó /legalsó, alsó, középső, felső nyelvállású magánhangzó; /magas, mély magánhangzó
fonéma

20.

A hangok találkozása (alkalmazkodása) és helyesírásuk

a magánhangzó, mássalhangzó alkalmazkodása, hangtörvények: magánhangzó-harmónia, (hangrend), illeszkedés, hiátustörvény, teljes hasonulás, részleges hasonulás a képzés helye szerint és zöngésség szerint, összeolvadás, rövidülés, kiesés, megnyúlás

21.

Összefoglalás

22-23.

A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában

a szóelem (morféma) fajtái: tőmorféma, toldalékmorféma (képző, jel, rag) /szabad morféma, kötött morféma / egyalakú, többalakú szótő / szótári szótő, nem szótári szótő, zéró morféma
fogalmi jelentés, nyelvtani viszonyjelentés
előhangzó (kötőhang)

24.

A szóalkotás módjai

lexéma
állandósult szókapcsolat: szólás, szóláshasonlat, szállóige, közmondás, szokványos kifejezésmód
szóalkotás: szóképzés, szóösszetétel, (szerves, szervetlen / alárendelő, mellérendelő, ikerszó, álikerszó / jelentéstömörítő) mozaikszó; szórövidülés, elvonás, szóösszerántás, szóalakvegyülés, szóhasadás, köznevesülés
jelentésmező, mezőösszefüggés, szócsalád

25.

A szófajok rendszere
Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók mondatbeli és szövegbeli szerepének értelmezése
A szófajváltás jelensége, a többszófajúság

szófaji rendszerünk
alapszófajok:
tulajdonképpeni alapszófajok: igék (tárgyas, tárgyatlan / cselekvő, közép-, műveltető, visszaható, szenvedő), főnevek, melléknevek, számnevek, határozószók; az alapszófajokat helyettesítő szófajok (névmások); átmeneti szófajok (igenevek)

26.

27.

viszonyszók: toldalékértékű viszonyszók (segédigék, névutók és névutómelléknevek, igekötők), nem toldalékértékű viszonyszók (kőtőszók, névelők, partikulák, tagadószók)
mondatszók: a társalgás menetét irányító (interakciós) mondatszók, módosítószók, indulatszók, hangutánzó mondatszók

28.

Összefoglalás

29.

Ellenőrzés

6. táblázat: Tanmenet Fráter alapján

b) Válasszon ki egy középiskolai évfolyamot és egy tetszőleges, legalább 10 tanórányi tananyagot tartalmazó nyelvészeti témakört a Kerettanterv alapján, és készítsen hozzá egyszerűsített tanmeneti javaslatot!

Évfolyam: …

Témakör:…

óraszám

az óra anyaga

7. táblázat: Egyszerűsített tanmenet