Skip navigation

8. feladat

 

Kenesei István szódefiníciójában elkülönítette a független és függő szavakat a toldalékoktól. De vajon adott szóalakon belül hogyan különíthető el a szótő és a toldalék?

a) Előzetes ismeretei alapján döntse el, lehet-e szegmentálni az alábbi szóalakot! mordul

Az amerikai leíró nyelvészet alapfogalma a disztribúció, vagyis a kifejezéseknek az a tulajdonsága, hogy csak bizonyos nyelvi környezetben fordulhatnak elő. A nyelvi elemek morfológiai határait tehát úgy is meg lehet állapítani, hogy megvizsgáljuk: a feltételezett szóelemek, morfok előfordulnak-e más környezetben is. A mordul alakot szétvághatjuk egy mor és egy dul elemre, hiszen a mor jelen van a morog környezetben is, a dul pedig a fordul alakban. Viszont a mor önmagában nem állhat, és új szavakat nem alkothatunk vele, tehát mégsem valódi szótő.

b) Keressen a mor –hoz hasonló, nem valódi töveket!

c) Olvassa el Kálmán László írását, aki ezeket a töveket fantomtöveknek nevezi! Milyen bizonyítékokat hoz a szerző arra, hogy a fantomtöveket nem érdemes a nyelvrokonítás során figyelembe venni? (Kálmán, 2013, http://janus.ttk.pte.hu/lnk?kalmanfantomto)

d) A már említett Szövegértés-szövegalkotás programcsomagokban szónégyzetekkel demonstrálják a disztribúciós elemzést. Alkosson magyar szavakból négyzeteket úgy, hogy minden sorban ugyanolyan kezdetű és minden oszlopban ugyanolyan végű szavak legyenek!

igekötős igével

meg-néz

meg-áll

át-néz

át-áll

összetett szóval

képzett szavakkal

tőszavakkal

5. táblázat: Szónégyzetek

e) Mikor volt a legkönnyebb a feladat? Mikor a legnehezebb? Indokolja meg a válaszát!

f) Ellenőrizze a megoldást a programcsomag tanári kézikönyve alapján! (Kálmán, Molnár, 2007, http://janus.ttk.pte.hu/lnk?szonegyzet)