Skip navigation

10. feladat

 

A nemzetközi és az újabb magyar szakirodalom nem különbözteti meg a jeleket a ragoktól, hanem az inflexiós toldalék kategóriájába sorolja mindkettőt. Eszerint csak derivációs toldalékok (képzők) és inflexiós toldalékok (jelek, ragok) léteznek. A két toldaléktípust nem lehet élesen elkülöníteni egymástól.

inflexió deriváció (szóképzés)

új lexikai egységet hoz létre, ami bekerül a szótárba: lehet szófajváltó (nem kötelező!, pl. Julcsika)

grammatikai viszonyt jelöl: létrehozza egy meglévő szó új alakját, ami nincs felsorolva a szótárban. Nem szófajváltó, hanem szófajkötő

megváltoztathatja az adott elem vonzatstruktúráját, szintaktikai környezetét pl. ír-írat

nem változtat a vonzatstruktúrán

kevésbé termékeny, lexikalizálódás (kivétel pl. az –Ás képző)

termékenyebb: az adott szófaj minden eleméhez hozzátehető

nem szabályos, nem transzparens: ad-andó

szemantikailag szabályosabb, áttetsző (transzparens): a toldalékolt alak jelentése megjósolható a tő és a toldalék jelentéséből: ház-ban

szintaktikailag nem meghatározott:

nincs olyan szintaktikai környezet, amely egy meghatározott képzővel létrehozott szóalakot kívánna meg.

-nincs egyeztetés

-szótőhöz csatolt

-névmáshoz nem járulhat (ki-*kiész)

szintaktikailag meghatározott: adott mondatban csak bizonyos inflexiós végződésekkel ellátott szavak jelenhetnek meg:

-egyeztetés (látja Pétert)

–szintagmához csatolt (Péter látta az igazi szépségkirálynőt, én meg az állítólagos szépségkirálynőt/az állítólagosat.

-névmáshoz járulhat (ki-kit)

megelőzheti a grammatikai (inflexiós) morfémákat

szóalakzáró (csak a rag!): nem követheti más típusú toldalék

6. táblázat: Inflexiós és derivációs toldalékok

a) A fenti, 6. táblázat és a példa segítségével töltse ki az alábbi táblázatot! Melyik toldalék tekinthető tipikus derivációs, melyik tipikus inflexiós toldaléknak? Melyik átmeneti kategória?

szófajváltó?

szintaktikai meghatározott?

termékeny?

szóalakzáró?

asztalok

-

+

+

-

asztalka

haladás

asztalt

lovász

7. táblázat: Feladat a toldalékok elkülönítésére

b) Alkossanak csoportokat! Minden csoport válasszon ki egy vitás besorolású toldalékot T. Somogyi Magda Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései című könyvének III. fejezetéből! Készítsenek hozzá tanulói plakátot, amit ismeretnek a többi csoporttal is (T. Somogyi, 2000: 65–103)!