Skip navigation

3. feladat

 

Többféle elemzés, többféle nyelvtan. Ez a címe annak a tanulmánynak, amely Antal László Egy új magyar nyelvtan felé című könyvében jelent meg a 70-es években (Antal, 1977). Oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

a) Tagolja morfémákra a vártam igealakot, nevezze meg a részeit!

b) Vizsgálja meg az alábbi táblázatot, adjon nevet a soroknak és az oszlopoknak!

I.

II.

III.

várom

vártam

várnám

várok

vártam

várnék

2. táblázat: A vár ige alakjai

c) Tagolja a vártam igealakot úgy, hogy az I. és a III. oszlopot veszi figyelembe!

d) Hány elemből állnak a II. és a III. oszlop igealakjai? Vesse össze az I. oszlop alakjaival!

e) Hogyan lehetne egységesíteni a táblázatot, hogy minden oszlopban azonos számú elemből álljanak az alakok! Mit tekinthetünk ekkor a magyarban a jelen idő jelének?

f) Töltse ki az előző táblázatot a visz igére!

I.

II.

III.

viszem

 

3. táblázat: A viszem ige alakjai

g) Tagolja a viszek alakot úgy, hogy először csak az I. oszlopot veszi figyelembe, majd a II. és a III. oszlopokat is! Hányféle megoldás létezik?

h) Mi lehet a jelen idő jele a visz típusú igék esetében?

i) Vizsgálja meg a következő igék felszólító alakjait! Jelölje be a szótövet! Milyen érdekességet fedezett fel?

Ige

Felszólító mód E/2., hosszú alak

Felszólító mód E/2., rövid alak

ad

add

adjad

véd

vesz

visz

4. táblázat: Néhány ige felszólító módú alakjai

j) Vesse össze a vesz és a vet ige alakjait! Mit állapíthatunk meg?

k) Olvassa el a Antal László tanulmányának részletét az 5.-től a 16. oldalig (Antal, 1977: 5–16)! Hasonlítsa össze az Ön feladatmegoldásával!

l) Antal László a következő konklúzióval zárja tanulmányát. Milyen következményei vannak ennek az iskolai nyelvtanra nézve?

„…ugyanazt a nyelvi rendszert, ugyanazt a nyelvtani részjelenséget eltérő típusú nyelvtanok alapján vizsgálhatjuk, és van alternatív megoldásra lehetőség még ugyanazon a típuson belül is. Fel kell tehát adnunk azt a naiv hiedelmet, hogy létezik egy bizonyos egyedül igaz és teljes analízis, mikor is a többi megoldás eleve rossz. Mint már céloztunk rá, ebből nem az következik, hogy mindenféle elemzés jó, vagyis nincs abszurd, és eleve téves eljárás. Csupán az következik belőle, hogy rendszerint több indokolható elemzésmód áll fenn, még akkor is, ha azok nem mindig egyforma mélységig tárják fel a nyelvi valóságot.” (Antal, 1977: 31)

m) Kálmán László írt egy tanulmányt Iskolai nevelés Antal László szellemében címmel. (Kálmán, 2006 http://janus.ttk.pte.hu/lnk?anyt2). Olvassa el a tanulmányt, és válasszon ki három olyan mondatot, amelyet a maga számára fontosnak tart!