Skip navigation

11. feladat

 

Nemcsak a toldalékokat, hanem a szavakat is osztályozhatjuk. Alkossanak párokat! A páros egyik tagja az A), a másik a B) táblázatot tanulmányozza! Készítsenek szemponttáblázatot, amelyben összehasonlítják a két szófaji rendszerezést!

Alapszófajok

-önálló szó

-toldalékolható

-önálló jelentés

Viszonyszók:

-nem mondatrész

-nem toldalékolható

-viszonyjelentés

Mondatszók:

-nem mondatrész

-nem toldalékolható

-pragmatikai jelentés

Helyettesítő szófajok

Alapszófajok

Ármeneti szófajú szavak

Morfológiai természetű szerkezetekben

Nem morfológiai természetű szerkezetekben

névmások

ige, főnév, melléknév, határozószó

igenevek

segédige, segdigenév, névutó, igekötő

kötőszó, partikula, névelő, tagadószó

indulatszó, interakciós mondatszó, módosítószó, hangutánzó mondatszó

8. táblázat: A szófajok osztályozása (Keszler, 2000 alapján)

Főkategória

(Vonzatos)

másodlagos kategória

(vonzat nélküli)

Lexikális kategória

(thematikus* vonzatos)

Funkcionális kategória

(nem thematikus vonzatos)

főnév, ige, melléknév, határozószó

névelő, tagadószó, mondatbevezető, segédige

mellérendelő kötőszó, számnév, mondathatározó szó

9. táblázat (Kenesei, 2000 alapján)

*a thematikus szerepekről olvashat Komlósi András Régensek és vonzatok című munkájában! (Komlósi, 1992)