Skip navigation

Hivatkozott irodalom

Antal László (1977): Egy új magyar nyelvtan felé. Gyorsuló idő, Budapest.

Arató László, Kálmán László, Molnár Cecília Sarolta, Tallós Andrea (2008): Szövegértés szövegalkotás 5. Tanulói munkafüzet 3. Kapcsolatok 1. Educatio Kht. Budapest. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?kapcsolatok

Bachát László (2000): Magyar Nyelvtani Műszótár. Tóth Könyvkereskedés, Debrecen

Baloghné Biró Mária, Baranyai Katalin (2015): Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?kiserletikonyvek

Bánréti Zoltán (1994): Programleírás (Nyelvtan-kommunikáció-irodalom tizenéveseknek. Alternatív képességfejlesztő program az általános iskolák felső tagozata számára.) Nódus Kiadó, Veszprém.

Bánréti Zoltán (1997): Nyelvtan és kommunikáció I.: Transzformációs mondattan és szöveggrammatika. Nódus Kiadó, Veszprém.

Bánréti Zoltán (1997a): Nyelvtan és kommunikáció I.: Transzformációs mondattan és szöveggrammatika. Nódus Kiadó, Veszprém.

Bánréti Zoltán (2002): Modern nyelvészet és korszerű oktatáspolitika. Elhangzott A magyar nyelv kutatása az ezredfordulón címmel rendezett tudományos ülésszakon, http://janus.ttk.pte.hu/lnk?banretiea

Banyó Péter, Csányi Dóra, Edinger Katalin, Kovács Eszter (2010, szerk.): Friss tinta! – mai gyerekversek. Pozsonyi Pagony Kiadó, Csimota Kiadó, Budapest.

Bárdossy Ildikó és mtsai (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécsi Tudományegyetem, Pécs –Budapest. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?kritikai

Bóna Judit, Markó Alexandra (2009): Hétköznapi fonetika – feladatjavaslatok a hangtan oktatásához. Anyanyelv-pedagógia. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?bonamarko

Crytal, David (2003): A nyelv enciklopédiája. Osiris, Budapest.

É. Kiss Katalin (2004): Anyanyelvünk állapotáról. Osiris, Budapest.

Gazdik Anna (2013a): Kötőmód a magyarban? Nyelv és Tudomány http://janus.ttk.pte.hu/lnk?gazdikkotomod

Gazdik Anna (2013b): Érdeklődőknek ajánlott. Nyelv és Tudomány http://janus.ttk.pte.hu/lnk?gazdikigenevek

Gazdik Anna (2013c): Igeneveket határozva. Nyelv és Tudomány http://janus.ttk.pte.hu/lnk?gazdikhatarozoi

Gósy Mária (2004): Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris, Budapest.

Kálmán László (2006): Iskolai nyelvi nevelés Antal László szellemében. In: B. Nagy Ágnes és Szépe György (szerk.): Anyanyelvi nevelési tanulmányok II. Pécs, 107–115. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?anyt2

Kálmán László (2013): Fantomok a magyar szavakban. Nyelv és Tudomány. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?kalmanfantomto

Kálmán László, Molnár Cecília Sarolta (2009): A nyelvi nevelés módszertana. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kht., Budapest. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?kalmanmolnar

Kálmán László, Trón Viktor (2007): Bevezetés a nyelvtudományba. Tinta Könyvkiadó, Budapest. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?kalmantron

Kassai Ilona (1998): Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Kenesei István (2000a): Szavak, szófajok, toldalékok. In: Kiefer Ferenc (szerk): Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 75136.

Kenesei István (2011, szerk.): A nyelv és a nyelvek. Akadémiai Kiadó, Budapest

Kenesei István (2012): A szófaj fogalmáról és a szófajok természetéről. Elhangzott 2012. szeptember 17-én a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának osztályülésén. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?keneseiszofajok

Kenesei István (2014): Tényleg nem tudjuk, mi az összetett szó? Nyelv és Tudomány. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?keneseinyest

Keszler Borbála (2000, szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Kiefer Ferenc (1992, szerk.): Strukturális magyar nyelvtan I. Mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiefer Ferenc (1998) Alaktan É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc és Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest. 187-289. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?umnykiefer

Komlósy András (1992): Régensek és vonzatok. JATE BTK Magyar Nyelvi Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, Pécs.

Koutny Ilona, Wacha Balázs (1991): Magyar nyelvtan függőségi alapon. Magyar Nyelv, 87. évfolyam, 4. szám, 393–404.

Kukorelly Endre (2005): Samunadrág. Kalligram

Medve Anna, Farkas Judit, Szabó Veronika (2010): 4x12 mondat. Iskolakultúra, Veszprém. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?4x12

Medve Anna, Szabó Veronika (2010b): A mondattani elemzés lehetőségei az általános iskolában. Anyanyelv-pedagógia, 1. szám, http://janus.ttk.pte.hu/lnk?medveszabo

Mel’čuk, Igor, Polguére, Alain (2009): Foreword. In: Uők: Dependency in Linguistic Description. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia.

Pléh Csaba, Lukács Ágnes (é.n.): A szabályok és a kettős disszociációs elv a nyelv agyi reprezentációjában. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?plehlukacs

Siptár Péter (1998): Hangtan. In: É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc és Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest. 291–390. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?umnysiptar

Siptár Péter (2002): Optimális hiátustöltés. In: Gósy Mária (szerk): Beszédkutatás 2002. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 70–83.

Siptár Péter (2006a): A fonéma tündöklése és …Magyar Nyelv, 102. évfolyam. 4. szám 407-420. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?siptarfonema

Siptár Péter (2006b) Hangtan. In: Kiefer Ferenc (főszerk.): Magyar nyelv. (Akadémiai Kézikönyvek sorozat). Akadémiai Kiadó, Budapest, 28–53.

Szabó Veronika (2008): A kétféle igeragozás terminusairól általános iskolai tankönyvek elemzése kapcsán. Magyar Terminológia, 1. évfolyam 1. szám, 93–110.

Szabó Veronika (2013): A semleges mondat. Egy felső tagozatosoknak szóló mondattani tananyag koncepciója. Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs http://janus.ttk.pte.hu/lnk?szabodissz

Szigetvári Péter (2012): A dadogó görögök. Nyelv és Tudomány. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?reduplikacio

Szilágyi N. Sándor (2000): Ne lógasd a nyelvedet hiába! Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Füzetei 8., Sepsiszentgyörgy. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?szilagyin

T. Somogyi Magda (2000): Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései. Tinta Könyvkiadó, Budapest.

Vargha Balázs, Diményi Judit, Loparits Éva (1980): Nyelv, zene, matematika. RTV–Minerva, Budapest.

Vincze Veronika, Szauter Dóra, Almási Attila, Móra György, Alexin Zoltán, Csirik János (2009): A Szeged Treebank függőségi fa formátumban. In: Tanács Attila, Szauter Dóra, Vincze Veronika (szerk.): VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 127–138.

Zsigriné Sejtes Györgyi (2006): Tudástranszfer az anyanyelvtanításban. Lehetséges alternatíva a szemléletváltásra, Új Pedagógiai Szemle, 6. szám. http://janus.ttk.pte.hu/lnk?sejtestudas

Zsigriné Sejtes Györgyi (2013): A szövegtantól a hangtanig. In: Szöllősy Éva, Prax Levente. Hoss Alexandra (szerk.): Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2013. Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs, 333 –339