Skip navigation

További irodalom

 

 

Arató Ferenc - Varga Aranka (2006): Együtt-tanulók kézikönyve - Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe (első kiadás) Pécs: PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. második kiadás (2008): Budapest: Educatio Társ. Szolg. Kht.)

Bárdossy Ildikó - Dudás Margit - Pethőné Nagy Csilla - Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécsi Tudományegyetem, Pécs.

Baska Gabriella és Mtsai. (2001): Magyar tanító, 1901. Iskolakultúra, Pécs.

Csapó Benő (2008): A tanulás dimenziói és a tudás szerveződése. Educatio, 17. 2. sz. 207-217.

Csapó Benő (2009): A tudás és a kompetenciák. http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-fejlesztese/tudas-kompetenciak [2014.04.27.]

Cseresnyési László (2009): Még egyszer a kútról és a békáról. Gondolatok É. Kiss Katalin előadásának olvasása közben. Magyar Nyelv, 105. 4. sz. 401-410.

É. Kiss Katalin (2008): A 80 éves Noam Chomsky és a chomskyánus nyelvészeti forradalom. http://www.matud.iif.hu/09sze/04.htm [2014.05.25.]

Falus Iván (szerk. 1998): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Fehér Katalin (2005): Sajtó és nevelés Magyarországon. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Frey, Karl (1933): Die Projektmethode. Beltz Verlag - Grüne Reihe, Weinheim und Basel.

Galántai László (2014): A felejtés kritikája. A neveléstörténet fókuszáról. In: Arató Ferenc (szerk.): Horizontok. A pedagógusképzés reformjának folytatása. Pécs: PTE BTK Neveléstudományi Intézet. 108-191.

Golnhofer Erzsébet - Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Hegedűs Gábor (1998): A projektmódszer elmélete. Hírös Akadémia, Kecskemét.

Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Önkonet, Budapest.

Karikó Sándor (2001): Projektpedagógia és nevelésfilozófia. In: Projektmódszer II. (szerk.: Hegedűs Gábor), Kecskemét.

Kerber Zoltán (szerk.) (2004): Tartalmak és módszerek az ezredforduló iskolájában. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Kotschy Beáta (2006): A kompetencia alapú tanárképzés képzési követelményei a munkáltatók szemével. Társadalom és Gazdaság, 28. 2. sz. 225-242.

Méreg Martin Zsolt (2013): Tanítóképzés és a tanári pálya emlékezete: Egy pécsi tanítóképző intézeti tanár önéletírásának értelmezési lehetőségei. In: Méreg Martin és Mtsai. (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány pécsi műhelyéből. PTE BTK OTDI, Pécs. 36-54.

M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Gondolat Kiadói Kör, Budapest.

Nahalka István (1998): A konstruktív pedagógia és a tanítás módszerei. In Projektmódszer I. (szerk.: Hegedűs Gábor). Hírös Akadémia, Kecskemét.

Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Nelson, C. - Brosing L. (1997): Die Projekt-Methode. In: Kaiser, A. - Kaiser F. J. (szerk.): Projektstudium und Projektarbeit in der Schule. Bad Heilbrunn, 1997. 113-133.

Pukánszky béla (2011): A tanári kompetenciák problématörténete. In: Albert és Mtsai (szerk.): A tanári kompetenciákról. Selye János Egyetem, Komárom. 29-64.

Sáska Géza (2007): A nemzetállami ekvivalenciától a határokon átnyúló kompetenciákig. Educatio, 16. 2. sz. 173-190.

Takács Zsuzsanna Mária (2009): Egy falu és a Tanítója. In: Andl Helga és Mtsai. (szerk.): „Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola évkönyve. PTE BTK OTDI, Pécs. 284-297.

Välimaa, J. - Hoffman, D. (2008): Knowledge society discourse and higher education. High Education 56. 265-285.

Vass Vilmos (2009): A kompetencia fogalmának értelmezése. http://www.ofi.hu/tudastar/hazai-fejlesztesi/kompetencia-fogalmanak [2014.05.04.]