Skip navigation

Az iskolai tér, iskolaépítészet

 

Németh András

 

Az iskolai tér, iskolaépítészet. A tanterem és berendezésének története

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

1. Az iskolai tér és berendezésének történeti alakulása

2. A modern európai iskola osztálytermének kialakulása

3. A reformpedagógia és az iskolai tér

Kérdések, feladatok

Projektfeladat

Felhasznált irodalom

 

 

 

 

A posztmodern korban a fizikális és földrajzi környezet egyes elemei teljesen új dimenziókat és jelentést kapnak. Ennek egyik megnyilvánulása a társadalomtudományok „téri fordulata", amelynek hatása az elmúlt évtizedben a neveléstudományban is jelentkezett. A nevelés-, illetve művelődéstörténet is egyre nagyobb érdeklődéssel fordult a művelődési folyamatok konkrét térbeli megnyilvánulásai, megvalósulásai felé, amelyeknek pedagógiai funkciói, céljai, és hatásai leírhatókká válnak. Ennek nyomán számos olyan tudományos munka látott napvilágot, amely az iskola tágabb környezetének, belső szerveződésének történeti alakzataival, fejlődési trendjeivel, az iskolai külső és belső tér szervezésének szempontjaival és az abban visszatükröződő társadalmi igények kapcsolatával foglakozott (Az ezzel kapcsolatos irodalom részletes kifejtését ld. Jelich-Kemnitz, 2003. 9-14. o.). Munkánkban ezt a nézőpontot követve arra teszünk kísérletet, hogy vázlatosan áttekintsük az iskola belső világának történeti változásait. Ennek során elsősorban arra keressük a választ, hogy miként változott a történelem során az iskola téri világa, a tanítás helyszíne, az iskolai osztályterem és berendezése.