Skip navigation

Felhasznált irodalom

 

 

Albert B. Gábor (2006): Súlypontok és hangsúlyeltolódások. Középiskolai történelemtankönyvek a Horthy-korszakban. Pannon Egyetem BTK Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Kutatóközpont, Pápa.

Bakonyi Karola, Sasi Margit és Tóthpál Józsefné (összeáll.) (1989): Középiskolai tankönyvek. 1868-1948. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványai. Kötetkatalógusok. OPKM, Budapest.

Bartos Károly (2000): Történelemtankönyvek és taneszközök a dualizmus korában. In: Szabolcs Ottó (sorozatszerk.): Történelempedagógiai Füzetek 7. A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata és az ELTE BTK kiadványa, Budapest. 65-92.

Báthory Zoltán és Falus Iván (főszerk.) (1997a): Pedagógiai Lexikon. I. kötet, Keraban Könyvkiadó, Budapest.

Báthory Zoltán és Falus Iván (főszerk.) (1997b): Pedagógiai Lexikon. II. kötet, Keraban Könyvkiadó, Budapest.

Báthory Zoltán és Falus Iván (főszerk.) (1997c): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban Könyvkiadó, Budapest.

Dömötör Ákos (1996): Az Orbis Pictus keletkezése. Magyar Pedagógia, 96. 2. sz. 169-184.

Dugonics András (1784): A tudákosságnak első könyve, mellyben foglaltatik a bető-vetés /Algebra/., Landerer Mihály, Pest. [2].

F. Dárdai Ágnes (2007): Régi tankönyvek a hajdani Pécsi Püspöki Könyvtárban. In: Pohánka Éva (szerk.): „...használd ezt a könyvtárat ... a haza tisztességére és oltalmára, magad és mások hasznára". Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban. Konferencia a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában, 2006. szeptember 26. PTE Könyvára, Pécs. 31-47.

Teljes szöveg: http://lib.pte.hu/sites/docs/polc/documents/SchmelcherPohanka-Tudomany-es-kutatas-a-Klimo-Konyvtarban-PTEEK-Pecs-2014/html/index.html#http://lib.pte.hu/sites/docs/polc/documents/SchmelcherPohanka-Tudomany-es-kutatas-a-Klimo-Konyvtarban-PTEEK-Pecs-2014/html/dardaiagnes.html [2014.12.05.]

Fehér Erzsébet (1995): Magyar nyelvű tankönyvek, 1777-1848. OPKM, Budapest.

Fehér Katalin (2000): Felvilágosodás kori illusztrált tankönyveink. In: Jáki László (szerk.): Orbis Pictus. A szemléltetés évszázadai. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest. 72-81.

Fischerné Dárdai Ágnes és Kojanitz László (2007): A tankönyvek változásai az 1970-es évektől napjainkig. Új Pedagógiai Szemle, 57 1. sz. 56-69.

Fischerné Dárdai Ágnes (összeáll.) (2009): Az interaktív táblákhoz készített digitális tananyagok számbavétele, rendszerezése, a fejlesztések jellemző irányainak bemutatása és értékelése. Kutatási jelentés. Pécs.

http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tankonyvkutatasok/elemzes-interaktiv [2014.12.11]

Fischerné Dárdai Ágnes, Molnár-Kovács Zsófia (2013): A hazai tankönyvkiadók digitális tananyagkínálatának feltérképezése: Fejlesztési standardok, jövőbeli tendenciák In: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia (szerk.) Iskola a társadalmi térben és időben IV. Tudományos konferencia Pécs.

Illés Lajosné (1967): A korszerű tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest.

Karlovitz János (2001): Tankönyv. Elmélet és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Kemény Ferenc (szerk.) (1933): Magyar Pedagógiai Lexikon. Révai Irodalmi Intézet, Budapest.

Kojanitz László (2014): A kísérleti tankönyvek fejlesztésének koncepcionális háttere. In: A tankönyvek új generációja

Teljes szöveg: www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/a_tankonyvek_uj_generacioja_koncepcio_0.pdf [2014.11.11.]

Mészáros István (1989): A tankönyvkiadás története Magyarországon. Tankönyvkiadó, Budapest-Dabas.

Molnár-Kovács Zsófia (2012): A magyar pedagógiai lexikonok „tankönyv-képe". A tankönyvi szócikkek tematikus vizsgálata. In: Kozma Tamás - Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2011. Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány. A múlt értékei és a jövőkihívásai. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága - ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 143-153.

Teljes szöveg: http://www.eltereader.hu/media/2013/06/Uj_kutatasok_2011_opt.pdf [2014.08.25.]

Molnár-Kovács Zsófia (2013): A tankönyvkiadás állami keretei a dualizmus korában. In: Benedek Dániel - Vadász Viola (szerk.): Perspektívák a neveléstudományban. Válogatás a Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola kutatóinak írásaiból 2012. PTE BTK „Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs. 108-120.

Nagy Károly Zsolt (2002): Orbis sensualium pictus - A Látható Világ lefestve. Joh. Amos Comenius művének s különböző kiadásainak összehasonlításából nyert néhány tanulság. In: Egyháztörténeti Szemle. 3. évfolyam, 1. szám. 69-82.

Nagy Sándor (főszerk.) (1976): Pedagógiai Lexikon. I. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy Sándor (főszerk.) (1977): Pedagógiai Lexikon. II. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy Sándor (főszerk.) (1978): Pedagógiai Lexikon. III. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy Sándor (főszerk.) (1979): Pedagógiai Lexikon. IV. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pozsár Istvánné (szerk.) (1985a): Líceumi tankönyvek 1926-1945. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Kiadványai, Kötetkatalógusok, OPKM, Budapest.

Pozsár Istvánné (szerk.) (1985b): Népiskolai tankönyvek, 1867-1945. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványai. Kötetkatalógusok. OPKM, Budapest.

Pozsár Istvánné (szerk.) (1987): Tanítóképzői és óvó(nő)képzői tankönyvek. 1868-1945. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványai. Kötetkatalógusok. OPKM, Budapest.

Pukánszky Béla - Németh András (1994): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Sasi Margit (szerk.) (1989a): Líceumi tankönyvek 1945-1948. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Kiadványai, Kötetkatalógusok, OPKM, Budapest.

Sasi Margit (szerk.) (1989b): Szakközépiskolai tankönyvek. 1945-1948. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványai. Kötetkatalógusok. OPKM, Budapest.

Tóthpál Józsefné (összeáll.) (1985): Szakközépiskolai tankönyvek. 1868-1945. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványai. Kötetkatalógusok. OPKM, Budapest.

Tóthpál Józsefné (összeáll.) (1987): Gimnáziumi tankönyvek. 1868-1944. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványai. Kötetkatalógusok. OPKM, Budapest.

Tóthpál Józsefné (összeáll.) (1989): Gimnáziumi tankönyvek. 1945-1948. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványai. Kötetkatalógusok. OPKM, Budapest.

Nemzeti Alaptanterv 1995: 130/1995. (X. 26.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról.

Nemzeti Alaptanterv 2007: A Kormány 202/2007. (VII. 31.) rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300243.kor [2014.12.11]

Nemzeti Alaptanterv 2012: A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200110.KOR [2014.12.11]