Skip navigation

Felhasznált irodalom

 

 

Baddeley, A. (2005): Az emberi emlékezet. Osiris Kiadó, Budapest. 378-980.

Bartlett, F. C. (1958): Thinking. An Experimental and Social Study. Basic Books, New York.

Bartlett, F. C. (1985): Az emlékezés. Kísérleti és szociálpszichológiai tanulmány. Gondolat Kiadó, Budapest.

Bartlett, F. C. (1995) [1932]: Remembering. A Study in Experimental and Social Psychology. Cambridge University Press, Cambridge etc.

Berger, P. L. és Luckmann, T. (1998): A valóság társadalmi felépítése. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest.

Chomsky, N. (1995): Nyelv és elme. In: Uő.: Mondattani szerkezetek. Nyelv és elme. Osiris-Századvég, Budapest. 135-264.

Chomsky, N. (2006) [1968]: Language and Mind. Cambridge University Press, Cambridge etc.

Csapó Benő (2002): A tudáskoncepció változása. Nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Új Pedagógiai Szemle, 52. 2. sz. 38-45.

Fehér Katalin (1999): A felvilágosodás pedagógiai eszméi Magyarországon. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Fenyő István (1979): A reformkor eszmei előkészítője az Erdélyi Muzéum. Irodalomtörténeti Közlemények, 83. 1. füzet.

Hegedűs Gábor (2002): Projektpedagógia. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét.

Knausz Imre (2014): A fókusz mint oktatáselméleti kategória. http://www.tani-tani.info/fokusz_mint [2014.12.03.]

Kucserka Zsófia: Az irodalomtanítás mesterség gyakorlata és módszertana. Magyar nyelv és irodalom/ Szövegértés-szövegalkotás képzési csomag. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 2010.

Kozma Tamás (2002): Iskolai műveltség. Educatio, 11. 4. sz. 658-661.

Medve Anna (2014): LAD és kompetencia. Kézirat.

Nahalka István (1997a): Konstruktív pedagógia - egy új paradigma a láthatáron (I.) Iskolakultúra, 7. 2. sz. 21-33.

Nahalka István (1997b): Konstruktív pedagógia - egy új paradigma a láthatáron (II.) Iskolakultúra, 7. 3. sz. 22-40.

Nahalka István (1997c): Konstruktív pedagógia - egy új paradigma a láthatáron (III.) Iskolakultúra, 7. 4. sz. 3-20.

Nahalka István (1999): Mi vagy ki az ördög, és hol van? Új Pedagógiai Szemle, 49. 12. sz. 21-26.

Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Nagy Sándor (főszerk. 1976): Pedagógiai lexikon. Akadémia kiadó, Budapest.

 

Pléh Csaba (2011): A pszichológia mint a nevelés eszmei hivatkozási kerete. Educatio 20. 1. sz. 18-36.

Radnóti Katalin (2008): Projektpedagógia az integráció szolgálatában - Képzési Csomag a pedagógusképző felsőoktatási intézmények számára. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest.

A 9 tanári kompetencia összefoglalása: Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről. (Tanári mesterképzési szak.)