Skip navigation

Felhasznált irodalom

 

 

Ariès, Philippe (1960): L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime. Éditions du Seuil, Paris, 1960. Magyarul a Gyermek, család, halál című kötetben. Gondolat, Budapest, 1987.

Badinter, Elisabeth (1998): A szerető anya. Az anyai érzés története a 17-20. században. Csokonai Kiadó, Debrecen.

Botond Ágnes (1991): Pszichohistória - avagy a lélek történetiségének tudománya. Tankönyvkiadó, Budapest.

DeMause, Lloyd (1974): The Evolution of Childhood. In: DeMause (ed): The History of Childhood. The Psychohistory Press, New York.

DeMause, Lloyd (1989): Evolution der Kindheit. In: DeMause (Hrsg.): Hört ihr die Kinder weinen? Eine psychogenetische Geschichte der Kindheit. Suhrkamp, Frankfurt am Main.

DeMause, Lloyd (1998): A gyermekkor története. In: Vajda Zsuzsa - Pukánszky Béla: A gyermekkort története. Szöveggyűjtemény, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 13-41.

Elias, Norbert (1982): Über den Prozess der Zivilsation I-II. Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt (Main). Magyarul: A civilizáció folyamata. Gondolat, Budapest, 1987.

Ginzburg, Carlo (1976): Il formaggio e i vermi. Giulio Einaudi, Torino. Magyarul: A sajt és a kukacok. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1991.

Hanawalt, Barbara (2002): Medievalists and the Study of Childhood. Speculum, April, 440-460.

Hansmann, Otto (1995): Kindheit und Jugend zwischen Mittelalter und Moderne. Deutscher Studien Verlag, Weinheim.

Hendrick, H. (2000): The Child as a Social Actor in Historical Sources: Problems of Identification and Interpretation. In: Christensen, P. - James, A. (eds.): Research with Children. Perspectives and Practices. Routledge-Falmer, London. 36-61.

Jenks Ch. (1996): Childhood. London-New-York.

Kéri Katalin (1999): Tovatűnő álom. Válogatás a gyermekkortörténet európai forrásaiból. Pécs. URL: http://mek.oszk.hu/02100/02102/02102.htm Letöltés: 2014. dec. 24.

Ladurie, Emmanuel Le Roy (1994): Montaillou, village occitan de 1294 à 1324. Éditions Gallimard, Paris, 1994. Magyarul: Montaillou, egy okszitán falu életrajza. Osiris, Budapest, 1997.

Mallet, Carl-Heinz (1990): Untertan Kind. Nachforschungen über Erziehung. Ullstein Sachbuch, Frankfurt am Main, Berlin.

Miller, Alice (1980): Am Anfang war Erziehung. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main.

Németh András (1996): A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Németh András és Szabolcs Éva (2001): A neveléstörténeti kutatások főbb nemzetközi tendenciái, új kutatási módszerei és eredményei. In: Báthory Zoltán - Falus Isván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 46-76.

Németh András (2014): Lebensreform, Reformpädagogik und Lehrerberuf. Gondolat Kiadó, Budapest.

Nóbik Attila (2002): Gyermekek a dualizmus iskolái és a család hatókörében. Iskolakultúra, március, 16-20.

Péter Katalin (1996): A gyermekek első tíz esztendeje. In: Péter Katalin (szerk.): Gyermek a kora újkori Magyarországon. Budapest.

Péter Katalin (szerk.) (1996): Gyermek a kora újkori Magyarországon. MTA Történettudományi Intézete, Budapest.

Péter Katalin (1999): Jobbágy gyermekek a kora újkori Magyarországon. Műhely, 22. 5-6. szám, 141-153.

Plake, Klaus (1991): Reformpädagogik. Wissensoziologie eines Paradigmenwechsels. Waxmann, Münster-New York.

Pollock, Linda (1983): Forgotten Children. Parent-child relations from 1500 to 1900. Cambridge University Press, London, New York.

Pollock, Linda (1989): A gyermekekkel kapcsolatos attitűdök. In: Vajda Zsuzsa - Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 176-210. p.

Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Műszaki Kiadó, Budapest.

Shahar, Shulamith (1990): Children in the Middle Ages. London-New York, Routledge. Magyarul: Gyermekek a középkorban. Fordította: Pukánszkyné Király Katalin. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.

Shorter, Edward (1975): The Making of the Modern Family. Basic Books, Inc. Publishers, New York. Németül: Die Geburt der modernen Familie. Reinbek, 1977.

Shorter, Edward: (1986): Die große Umwälzung in den Mutter-Kind-Beziehungen vom 18. zum 20. Jahrhundert. In: Martin, J. - Nitschke, A. (Hrsg.): Zur Sozialgeschichte der Kindheit. München. 503-524.

Szabolcs Éva (1991): A család- és gyermekkortörténeti kutatások újabb fejleményei. Magyar Pedagógia, 90. 3-4. sz. 170-184.

Szabolcs Éva (1995): Fejezetek a gyermekkép történeti alakulásából. Új Pedagógiai Közlemények. ELTE, Budapest.

Szabolcs Éva (1998) Gyermekkortörétneti szempontok a pedagógiai szakirodalomban. Magyar Pedagógia, 3. sz. 253-260.

Szabolcs Éva (1999): Tartalomelemzés a gyermekkortörténet kutatásában. Gyermekkép Magyarországon 1868-1890. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Szabolcs Éva (2000): Neveléstörténet és gyermekkortörténet. In: Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada. Osiris, Budapest, 2000. 66-76.

Szabolcs Éva (2011): Gyermekből tanuló. Az iskolás gyermek, 1868-1906. Gondolat, Budapest.

Ullrich, Heiner (1999): Das Kind als schöpferischer Ursprung. Studien zur Genese des romantischen Kindbildes und zu seiner Wirkung auf das pädagogische Denken. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn.

Vajda Zsuzsanna (1997): Viták a gyermekkor történeti kutatásában. Pszichológia, 3. szám, 285-300.

Vajda Zsuzsanna és Pukánszky Béla (1988): A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény. Eötvös József Kiadó, Budapest.

Vajda Zsuzsanna (2000): Gyermekfelfogás és gyermekkor a történelemben. In: Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada. Osiris, Budapest, 2000. 80-101.

Weber-Kellermann, Ingeborg (1979): Die Kindheit. Eine Kulturgeschichte. Insel Verlag, Frankfurt am Main.

Winn, Marie (1981): Children without Childhood. Panthon Books, New York. Magyarul: Gyerekek gyermekkor nélkül. Gondolat, Budapest, 1990.