Skip navigation

Felhasznált irodalom

 

 

Babbie, Earl (1996): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi, Budapest.

Balogh László (szerk.) (1996): 1000 éves a magyar iskola. Korona, Budapest.

Bán Péter (szerk.) (1989): Magyar Történelmi Fogalomtár I. Gondolat, Budapest.

Basics Beatrix (1998): Történeti ikonográfia. In: A történelem segédtudományai. Szerk.: Bertényi Iván. Pannonica – Osiris, Budapest, 40-50.

Braudel, Fernand (1972): A történelem és a társadalomtudományok. In: Századok, 4-5. sz. 988-1012.

Bús Imre (szerk., 2013): Tanulmányok a gyermekkultúra köréből. PTE IGYK, Szekszárd.

Cardoso, C. F. S. (1981): Introducción al trabajo de la investigación histórica. Crítica, Barcelona.

Dékány István (1925): A történettudomány módszertana. A magyar történettudomány kézikönyve I/2. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Dovring, Folke (1960): History as a social science. An Essay on the Nature and Purpose of Historical Studies. Martinus Nijhoff, The Hague.

Draskóczy István (1998): Egyéb történeti segédanyagok. Hangdokumentum. In: A történelem segédtudományai. Szerk.: Bertényi Iván. Pannonica - Osiris, Budapest, 358-360.

Goff, Jacques Le és Nora, Pierre (szerk.) (1974): Faire l'histoire III. Nouveaux objets. Gallimard, Paris.

Gyáni Gábor (1986): Az „új történetírás” jelensége. In: Világtörténet, 3-4. sz. 3-6.

Gyáni Gábor (2000): Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Napvilág Kiadó, Budapest.

Horváth Márton (főszerk.) (1988): A magyar nevelés története I. Tankönyvkiadó, Budapest.

Jáki László (1993): A magyar neveléstudomány forrásai. OPKM, Budapest.

Koltay Tibor (szerk.) (1999): Kutatás és közlés a természettudományokban. Osiris, Budapest.

Mészáros István (1981): Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy Péter Tibor (1991): Paradigmaváltás az oktatástörténet-írásban. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Németh András és Pukánszky Béla (2004): A pedagógia problématörténete. Gondolat, Budapest.

Péter Katalin (szerk.) (1996): Gyermek a kora újkori Magyarországon. MTA - TTI, Budapest.

Pukánszky Béla és Vajda Zsuzsa (szerk.) (1998): A gyermekkor története. Eötvös Kiadó, Budapest.

Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Műszaki Kiadó, Budapest.

Pukánszky Béla (szerk., 2008): A neveléstörténet-írás új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest.

Salmon, P. (1972): Historia y Crítica. Introducción a la metodología histórica. Teide, Barcelona.

Szabolcs Éva (1995): Fejezetek a gyermekkép történeti alakulásából. ELTE, Budapest.

Szabolcs Éva (1996): Deduktív (analitikus) jellegű kutatások. In: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszertanába. Szerk.: Falus Iván. Keraban, Budapest, 106-121.

Szabolcs Éva (1997): Neveléstörténet (szócikk). In: Pedagógiai Lexikon II. Főszerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Keraban, Budapest.

Szabolcs Éva (1999): Tartalomelemzés a gyermekkortörténet kutatásában. Gyermekkép Magyarországon 1868-1890. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Szabolcs Éva (szerk., 2009): Ifjúkorok, gyermekvilágok I-II. Eötvös Kiadó, Budapest.

Szabolcs Éva (2011): Gyermekből tanuló. Az iskolás gyermek konstruálása 1868-1906. Gondolat Kiadó, Budapest.

Tiana Ferrer, Alejandro (1988): La investigación histórico-educativa actual. Enfoques y métodos. UNED, Madrid.

Vág Ottó (1972): A neveléstörténet kutatási területeinek és interdiszciplináris kapcsolatainak rendszere. In: Tanulmányok a neveléstudományok köréből 1971. Akadémiai Kiadó, Budapest.

További irodalom

Bíró Zsuzsanna Hanna és Pap K. Tünde (szerk., 2007): Posztmodern kihívások a pedagógiatörténet írásban. Gondolat Kiadó, Budapest.

Cserné Adermann Gizella (1999): A tanulás- és kutatásmódszertan alapjai. Janus Pannonius Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete, Pécs.

Dömsödy Andrea (2006): Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba. Bölcsész Konzorcium, Budapest.

Fábián Zoltán (1993): A pedagógiai kutatások módszerei és logikája. PSZM, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Géczi János: Ikonológia-ikonográfia mint a történeti pedagógia segédtudománya. Iskolakultúra, 2008. 1-2. sz. 108-118.

Golnhofer Erzsébet – Szabolcs Éva (2005): Gyermekkor: nézőpontok, narratívák. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Kéri Katalin: Hervasztó jelen, virágzó jövő: Gyermekábrázolás az 1950-es években... In: Szabolcs Éva (szerk., 2009): Ifjúkorok, gyermekvilágok II. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 111-231.

Krippendorff, Klaus (1995): A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Balassi Kiadó, Budapest.

Márkus Gábor, Mészáros István és Gazda István (szerk., 1985): Magyar neveléstörténeti irodalom 1800-1944. Könyvértékesítő Vállalat, Budapest.

Mészáros István, Pukánszky Béla és Németh András (1999): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris, Budapest.

Németh András (2005): A magyar pedagógia tudománytörténete. Gondolat Kiadó, Budapest.

Szilágyi Gábor (1999): Elemi képtan elemei. Az álló-és a mozgófényképről. Magyar Filmintézet, Budapest.

Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan: Az ismeretalkotás és -közlés tudományszaktól független elmélete és gyakorlata. Szent István Egyetem, Gödöllő – Oszágos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, Budapest, 2000.

Zsolnai József: Bevezetés a pedagógiai szakirodalmi alkotómunka technikájába. Továbbképzési Kabinet, Kaposvár, 1975.