Skip navigation

Felhasznált irodalom

 

 

Bachmann-Medick, Doris (2009): Cultural Turns. Rowolts Enzyklpädie, Reinbeck bei Hamburg.

Baska Gabriella (2008): Iskola, gyermek és tanítói ideál a 19. és 20. század fordulóján. Gondolat Kiadói Kör, Budapest.

Baska Gabriella, Nagy Mária és Szabolcs Éva (2001): Magyar Tanító, 1901. Iskolakultúra Könyvek, Pécs.

Benda Gyula (2003): A francia társadalomtörténet intézményeinek története. In: Bódi Zsombor és Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Osiris Kiadó, Budapest, 113-124.

Benda Gyula és Szekeres András (2007. szerk.): Az Annales. A gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata. L'Harmattan, Budapest.

Biró Zsuzsanna Hanna és Pap K. Tünde (2007. szerk.): Posztmodern kihívások a pedagógiatörténet-írásban. Gondolat Kiadó, Budapest.

Botond Ágnes (1991): Pszichohistória - avagy a lélek történetiségének tudománya. Tankönyvkiadó, Budapest.

Böhme, Günther és Tenorth, Heinz-Elmar (1990): Einführung in die Historische Pädagogik. Wissentschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.

Brandt, Juliane (2003): Társadalomtörténet az Egyesült Államokban. In: Bódi Zsombor - Ö.Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Osiris Kiadó, Budapest, 153-166.

Brezsnyánszky László (2007, szerk.): A „Debreceni Iskola" neveléstudomány-történeti vázlata. Gondolat Kiadó, Budapest.

Ariès Philiphe és Burguière, André (1985-1987): Histoire de la vie privée. I-IV. Armand Colin, Paris.

Burguière, André (1996, eds): Histoire de la famille. I-IV. Armand Colin, Paris.

Cohen, Sol és Depaepe, Marc (eds. 1996): History of Education in the Postmodern Era. Paedagogica Historica, 2. 297-450.

DeMause, Lloyd (1975, ed.): The History of Childhood. The Psychohistory Press, New York.

Dilthey, Wilhelm (1974): A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. Gondolat Kiadó, Budapest.

Donáth Péter (2008): A magyar művelődés és tanítóképzés történetéből, 1868-1958. Trezor Kiadó, Budapest.

Donáth Péter (2008a): Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon, 1945-1960. Trezor Kiadó, Budapest.

Elias, Norbert (1987): A civilizáció folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest.

Flandrin, Jean-Louis (1979): Families in former times. Cambridge University Press, Cambridge.

Foucault, Michel (1990): Felügyelet és büntetés. A börtön története. Gondolat Kiadó, Budapest.

Foucault, Michel (1998): Az igazság és az igazságszolgáltatási formák. Latin Betűk, Debrecen.

Foucault, Michel (2000a): Nyelv a végtelenhez. Latin Betűk, Debrecen.

Foucault, Michel (2000b): Elmebetegség és pszichológia. A klinikai orvoslás születése. Corvina Kiadó, Budapest.

Foucault, Michel (2000c): A szavak és dolgok. Osiris Kiadó, Budapest.

Golnhofer Erzsébet (2004): Hazai pedagógiai nézetek 1945-1949. Iskolakultúra Könyvek, Pécs.

Golnhofer Erzsébet és Szabolcs Éva (2005): Gyermekkor: nézőpontok, narratívák. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Golnhofer Erzsébet és Szabolcs Éva (2009, szerk.): Iskola és történeti emlékezet. Egy 1947-48-ban született iskolai ankét. Gondolat Kiadó, Budapest.

Gyáni Gábor (2000): Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. NAPVILÁG Kiadó, Budapest.

Hatos Pál (1994): A „Nouvelle Histoire" kalandja. Protestáns Szemle, 2. 126-134.

Hopfner Johanna, Németh András és Szabolcs Éva (2009, szerk.): Erziehungswissenschaft, Schule Kindheit in Mitteleuropa 1948-2008. Peter Lang, Frankfurt am Main.

Hopfner Johanna és Németh András (2008. Hrsg): Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie. Lebensreform, Herbartianismus und reformpädagogische Bewegungen. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main.

Iggers, Georg (1988): A német historizmus. Gondolat Kiadó, Budapest.

Karády Viktor (1997): Felekezeti egyenlőtlenségek és iskolarendszer. Történeti-szociológiai tanulmányok. Budapest, Replika-könyvek, Budapest.

Karády Viktor (2000): Zsidóság és társadalmi egyenlőtlenségek (1867-1945). Történeti-szociológiai tanulmányok. Replika könyvek, Budapest.

Kelemen Elemér (2007): A tanító a történelem sodrában. Iskolakultúra-könyvek 32. Iskolakultúra, Pécs.

Kereszty Orsolya: Nőnevelés és nemzetépítés Magyarországon 1867-1918. Novum Kiadó, Sopron, 2010.

Kéri Katalin (2002): Nevelésügy a középkori iszlámban. Iskolakultúra Könyvek, Pécs.

Kéri Katalin (2003): Holdarcú, karcsú ciprusok. Nők a középkori iszlámban. TEXTerebess, Budapest.

Kéri Katalin (2008): Hölgyek napernyővel. Nők a dualizmus kori Magyarországon 1867-1914. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs.

Kéri Katalin (2010): Pedagógiai képkutatások. Szakmai anyag a 2010. évi ONK A hazai pedagógiatörténeti kutatások újabb irányzatai és eredményei című meghívott szimpóziumhoz. (kézirat)

Leduc, Jean (2006): Történészek és az idő. Kalligram, Pozsony.

Lenzen, Dieter (2004): Orientierung Erziehungswissenschaft. Rowohlts, Reinbek bei Hamburg.

Lyotard, Jean-François (1993): A posztmodern állapot. In: Bujalos István (szerk.): A posztmodern állapot. Gondolat Kiadó, Budapest. 7-146.

Nagy Péter Tibor (2010): Tudománytörténeti, professzió- és elitkutatások. Szakmai anyag a 2010. évi ONK A hazai pedagógiatörténeti kutatások újabb irányzatai és eredményei című meghívott szimpóziumhoz. (kézirat)

Nagy Péter Tibor (2010): Utak felfelé. Oktatás és társadalmi mobilitás a 19-20. századi Magyarországon. (Társadalom és oktatás; 35.) Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum, Budapest.

Németh András és Biró Zsuzsanna Hanna (2009, szerk.): A magyar neveléstudomány a 20. század második felében. Gondolat Kiadó, Budapest.

Németh András, Mikonya György és Skiera, Ehrenhard (2005. szerk): Életreform és reformpedagógia - a nemzetközi törekvések magyar pedagógiai recepciója. Gondolat Kiadó, Budapest.

Németh András és Szabolcs Éva (2001): A neveléstörténeti kutatások főbb nemzetközi tendenciái, új kutatási módszerei és eredményei. In: Báthory Zoltán, Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest. 46-76.

Németh András (2005): A magyar neveléstudomány tudománytörténete. Gondolat Kiadó, Budapest.

Németh András (2006): A német pedagógiai historiográfia. Iskolakultúra, 16. 4. 93-110.

Németh András (2008): A magyar pedagógiai historiográfia kezdetei és virágkora az 1930-as évek végéig. In: Pukánszky Béla (szerk.): A neveléstörténet-írás új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest. 13-53.

Németh András (2008a): A neveléstörténet szakirodalmi kánonjai és a klasszikusok szerepe. Iskolakultúra, 9-10. 3-10.

Németh András (2009): A magyar középiskolai tanárképzés és szakmai professzió kialakulása a 18-20. században. Educatio, 3. 279-290.

Németh András (2009a): Die historischen Modelle der pädagogischen Berufe und des Fachwissens in Ungarn. In: Johanna Hopfner, Edvard Protner (szerk.): Education from the Past to the Present. Maribor: University of Maribor, 92-104.

Németh András (2012): Magyar pedagógusképzés és pedagógus szakmai tudásformák I. 1775-1945. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Németh András és Skiera, Ehrenhard (szerk., 2012): Lehrerbildung in Europa. Geschichte, Struktur und Reform. Lang Verlag, Frankfurt am Main.

Németh András és Pirka Veronika (2013): Az életreform és reformpedagógia - Recepciós és intézményesülési folyamatok a 20. század első felében. Gondolat Kiadó, Budapest.

Nietzsche, F. (1989): A történelem hasznáról és káráról. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nóbik Attila (2010): Gyermekkor és nőtörténeti kutatások. Szakmai anyag a 2010. évi ONK A hazai pedagógiatörténeti kutatások újabb irányzatai és eredményei című meghívott szimpóziumhoz. (kézirat)

Ö. Kovács József (2003): A társadalomtörténet németországi útjai. In: Bódi Zsombor és Ö. Kovács József (2003): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Osiris Kiadó, Budapest, 167-186.

Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Pukánszky Béla (2003, szerk.): Két évszázad gyermekei: A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Pukánszky Béla (2005): A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. Iskolakultúra Könyvek, Pécs.

Pukánszky Béla (2006): A nőnevelés évezredei. Fejezetek a lányok nevelésének történetéből. Gondolat Kiadó, Budapest.

Pukánszky Béla (2008 szerk.): Új utak a neveléstörténet-írás historiográfiájában és metodológiájában. Gondolat Kiadó, Budapest.

Skiera, Ehrenhard, Németh András és Mikonya, György (2006, Hrsg.): Reformpädagogik und Lebensreform in Mitteleuropa. Gondolat Kiadó, Budapest.

Stehr, Nico (2007): A modern társadalmak törékenysége. Gondolat Kiadó, Budapest.

Szabolcs Éva (1999): Tartalomelemzés a gyermekkép történeti kutatásában. Gyermekkép Magyarországon 1867-1890. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Szabolcs Éva (2007, szerk.): Milyen a gyerekcigány. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Szabolcs Éva (2008, szerk): Ifjúkorok és gyermekvilágok. I.-II. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Szabolcs Éva (2010): Pedagógiai narratológia - antropológiai nézőpont. Szakmai anyag a 2010. évi ONK A hazai pedagógiatörténeti kutatások újabb irányzatai és eredményei című meghívott szimpóziumhoz. (kézirat)

Tészabó Júlia (2003): A gyermekjáték a 19-20. század fordulóján, Pont Kiadó, Budapest.

Timár Lajos (2003): A brit társadalomtörténet-írás. In: Bódi Zsombor és Ö.Kovács József (2003): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Osiris Kiadó, Budapest, 125-152.

Tóth Tamás (2001): A napóleoni egyetemtől a humboldti egyetemig. In: uő. (szerk.): Az európaii egyetem funkcióváltozásai. Professzorok Háza, Budapest, 95-124.

Winkler, Michael (1984): Ein geradezu klassischer Fall. Zur Traditionsstiftung in der Pädagogik durch Klassiker. In: Horn, K.-P. és Wigger, L. (Hrsg.): Systematiken und Klassifikation in der Erziehungswissenschaft. UTB, Weinheim.

Wulf Christoph (2007): Az antropológia rövid összefoglalása. Enciklopédia Kiadó, Budapest.

Wulf, Christoph és Zirfas, Jörg (Hrsg. 2007): Pädagogik des Performativen. Theorien, Methoden, Perspektiven. Beltz Verlag, Weinheim, Basel.