Skip navigation

5. A projekt és projektoktatás fogalma

 

 

A projektnap részletesen bemutatása előtt fontos tisztázni, hogy pontosan mit is értünk projekt alatt. „A projekt olyan oktatásszervezési eljárás, amely az oktatás menetét gyakorlati problémák megoldása köré csoportosítja" - definiálja a Pedagógiai lexikon. Olyan megismerési cselekvési egységről van szó, mely mindig alkotó jellegű és komplex, emellett a tanárok és diákok partneri együttműködése jellemzi (Nagy, 1976). A projektoktatás alatt egy olyan tanulási-tanítási stratégiát értünk, melynek középpontjában, a tanulók által elfogadott vagy kiválasztott téma, probléma feldolgozása áll. A hagyományos tanóra, illetve kurzus szerkezetét feloldva, az oktatás egyénileg vagy csoportban történik. A végeredmény szellemi vagy anyagi alkotás, tehát egy produktum formájában valósul meg, valamint a következő szakaszokra osztható fel: témaválasztás, tervkészítés (célok és feladatok megfogalmazása), szervezés, adatgyűjtés, a téma feldolgozása, a produktum összeállítása, a projekt értékelése, korrigálása, a produktum bemutatása, nyilvánossá tétele és a reflexiók megfogalmazása (Hegedűs, 2002, 25. o.). A projektpedagógia fogalma kapcsán szükséges felvázolni azt a pedagógiai keretet, melyben értelmezésre kerül. Történetileg a projektpedagógia a reformmozgalmakhoz köthető, azon belül pedig megjelennek a konstruktív pedagógiai elemek. A tanítási-tanulási folyamat szempontjából lényeges, hogy a hallgatók a tudást aktívan hozzák létre, és ne csupán passzívan fogadják be. Az új tudományos ismereteket a már általuk birtokolt tudásra reflektálva, majd abba integrálva hozzák létre. A tanulási folyamat során egyéni interpretációk jönnek létre, ezeknek a minőségét adaptivitásuk határozza meg. A tanulás alapjában véve egyéni konstrukciós folyamat, azonban a csoportos munkaformák segítik az adott téma értelmezését és az arról szóló diszkussziót. A projektmódszer alkalmas a fentebb kifejtett szempontok érvényesítésére, továbbá a projektpedagógia szempontjából jelentős a kooperatív tevékenységek használata a tanulók közti együttműködésben (Radnóti, 2008).