Skip navigation

Felhasznált irodalom

 

 

Ariès, Philippe (1987): Gyermek, család, halál. Gondolat Kiadó, Budapest.

Balanyi György és Lantos Zoltán (1942, szerk.): Emlékkönyv a magyar piarista rendtartomány háromszáz éves jubileumára. Budapest.

Dénes Magda (1979): Johann Friedrich Herbart pedagógiája. Tankönyvkiadó, Budapest.

Fölling-Albers, Michael Hrsg. (1989): Veränderte Kindheit - veränderte Grundschule. Fischer, Frankfurt.

Führ, Christoph (1985): Gelehrte Schulmann - Oberlehrer - Studienrat. Zum sozialen Aufstieg der Philologen. In: Conze, W. - Kocka J. (Hrsg.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert Teil 1. Klett-Cotta, Stuttgart, 417-457.

Hermann Egyed és Artner Edgár (1938): A hittudományi kar története. Egyetemi Kiadó, Budapest.

Jensmann, Karl-Ernst (1999): Zur Professionialisierung der Gymnasiallehrer im 19. Jahrhundert. In: Apel, Hans Jürgen - Horn, Klaus-Peter - Lundgreen, Peter - Sandfuchs, Uwe (Hrsg.): Professionalisierung pädagogischer Berufe im historischen Prozeß. Bad Heilbrunn Klinkhardt, 59-79.

Kármán Mór (1895): A tanárképzés és az egyetemi oktatás. Paedagogiai tanulmány. Eggenberger Kiadó, Budapest

Kiss Áron (1874): A magyar paedagogiai sajtó 1868-ig. Buda.

Kosáry Domokos (1980): Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kosáry Domokos (1990): Újjáépítés és polgárosodás. Háttér Kiadó, Budapest.

Mészáros István (1972): Népoktatásunk 1553-1777 között. Tankönyvkiadó, Budapest.

Mészáros István (1981): Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mészáros István, Németh András és Pukánszky Béla (1999): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris, Budapest.

Kron, Fiedrich W. (1997): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest.

Lundgreen, Peter (1999): Berufskonstruktion und Professionalisirung in historischer Perspektive. In: Apel, Hans .Jürgen - Horn, Klaus-Peter - Lundgreen, Peter - Sandfuchs, Uwe (Hrsg.): Professionalisierung pädagogischer Berufe im historischen Prozeß. Bad Heilbrunn Klinkhardt, 19-34.

Németh András - Skiera Ehrenhard (1999): Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Németh András (1990): A magyar tanítóképzés története. ZSTF, Zsámbék.

Németh András (1996): A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Pestalozzi, Johann Heinrich (1959): Hogyan tanítja Gertrúd gyermekeit? In. Pestalozzi válogatott művei II. Tankönyvkiadó, Budapest.

Platón (1983): Válogatott művei. Európa Kiadó, Budapest.

Platón (1989): Az állam. Gondolat Kiadó, Budapest.

Preuss-Lausitz, Ulrich et al. (1983): Kriegskinder, Konsumkinder, Kriesenkinder. Beltz, Weinheim - Basel.

Pukánszky Béla (2002): A reformpedagógia Szegeden a két világháború között. In: Németh András (szerk.): Reformpedagógia-történeti Tanulmányok. Osiris Kiadó, Budapest. 101-120.

Rittelmeyer, Christian (1995): Der Erzeiher. In: Lenzen, Dieter (Hrsg.): Erziehungswissenschaft. Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt.

Rolff, Hans, Günter és Zimmermann, Peter (1985): Kindheit im Wandel. Beltz, Weinheim - Basel.

Rousseau, Jean-Jacques (1978): Emil vagy a nevelésről. Tankönyvkiadó, Budapest.

Stichweh, Rudolf (1994): Wissenschaft, Universität, Professsionen. Suhrkamp, Frankfurt am Main.

Szentpétery Imre (1935): A bölcsészettudományi Kar története. Egyetemi Kiadó, Budapest.

Tóth Tamás (2001): A napóleoni egyetemtől a humboldti egyetemig. In: uő. (szerk.): Az európai egyetem funkcióváltozásai. Professzorok Háza, Budapest, 95-124.

Vives Juan Luis (1935): Válogatott neveléstudományi művei. Kézdivásárhely.