Skip navigation

Felhasznált irodalom

 

 

Ballér Endre (1996): A hazai tantervtörténeti kutatások jellemzői. In: Balogh László (szerk.): Neveléstörténet és neveléstörténetírás. OPKM, Budapest.

Bán Péter (1989, szerk.): Magyar Történelmi Fogalomtár I. Gondolat, Budapest.

Baranyai Mária - Keleti Adolf (1937): A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 1841-1936. Fővárosi Pedagógiai Könyvtár, Budapest.

Cunnington, Phillis - Buck, Anne (1978): Children's costume in England. From the Fourteenth to the end of the Nineteenth Century. Adam & Charles Black, London.

Dékány István (1925): A történettudomány módszertana. A magyar történettudomány kézikönyve I/2. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Falus Iván (1996): A kutatási eredmények értelmezése, közlése. In: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszertanába. Szerk.: uő. Keraban, Budapest, 517-539.

Grábemé Bősze Klára - Léczes Károly (1995, szerk.): A magyar középiskolai értesítők bibliográfiája. 1850/51-1948/49. I. k. OPKM, Budapest.

Jáki László (1993): A magyar neveléstörténet forrásai. OPKM, Budapest.

Kéri Katalin (2001): Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Műszaki Kiadó, Budapest.

Kisfaludy Katalin (1987): Hogyan írjam meg iskolám történetét? Pest Megyei Levéltár, Budapest.

Kiss Dezső (1979): Levéltárak. Helyismereti kutatók kézikönyvei; Intézményi adattárak. Népművelési Propaganda Iroda, Budapest.

Koltay Tibor (szerk.) (1999): Kutatás és közlés a természettudományokban. Osiris, Budapest.

Mawdsley, Evan - Munck, Thomas (1996): Számítógép a történettudományban. Osiris, Budapest.

Mészáros István (szerk., bevez.) (1991): Felekezeti gimnáziumi tantervek 1850-1948. OPI, Budapest.

Monterde, J. E. (1986): Cine, historia y enseñanza. Laia, Barcelona.

Tiana Ferrer, Alejandro (1988): La investigación histórico-educativa actual. Enfoques y métodos. UNED, Madrid.

Topolsky, J. (1985): Metodologia de la Historia. Cátedra, Madrid.

 

További irodalom

Ambrus Attila József (2010): A Gutenberg- és a Neumann-galaxis: Könyvek és könyvtárak, olvasók és könyvtárosok a harmadik évezredben. PTE FEEK, Pécs, Könyvtártudományi Intézet, kézirat. http://mek.oszk.hu/08500/08595/html/index.html (Letöltés: 2015.01.12.)

Bíró Zsuzsanna Hanna (2009): A magyar neveléstudományi kommunikáció jellemzői (1997-2006): Összehasonlító tudományszociológiai elemzés, avagy kísérlet egy nemzetközi kutatás adaptációjára. Magyar Pedagógia, 109:(1) 49-76.

Dárdai Ágnes (2002): A tankönyvkutatás alapjai. Dialóg-Campus Kiadó. Budapest - Pécs.

Fehér Katalin (2005): Sajtó és nevelés Magyarországon 1777-1849. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Gyáni Gábor (2010): Az elveszthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem. Nyitott Könyvműhely, Budapest.

Kozma Tamás - Sike Emese (2004, szerk.): Pedagógiai informatika. A neveléstudomány szakirodalmi alapjai. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Népiskolai tankönyvek 1867-1945. OPKM, Budapest, 1984.