Skip navigation

Mátrainé Mérő Zsuzsanna: Élménykert - kertélmény. Foglalkozások alsó tagozatosoknak

 

 

Mátrainé Mérő Zsuzsanna- Huszár Zsuzsanna


Módszertani lehetőségek alsó tagozaton a PTE Botanikus Kertjében

 

 


Téltemető Fotó: Mátrainé Mérő Zsuzsa

 

A kisiskolás gyerekek kíváncsisága, érdeklődése, együttműködési készsége lehetőséget biztosít a tanítónak olyan programok megvalósítására is, mint a kertpedagógiai program. Ennek előkészítése, a konkrét megvalósítás és az eredményként megszületett munkák bemutatása, összegzése tanórai vagy tanítási időn kívüli kertek között, a tantermi gyakorlattól részben eltérő módon, szabadlevegős tevékenységek keretében történhet. A kisiskolásoknak szóló botanikus kerti aktivitások tervezésekor a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési területek és műveltségterületi tartalmak, a kerettantervek követelményei, valamint magának a kertnek az adottságai nyújtanak útmutatást a lehetséges tevékenységekhez és feladatokhoz. Az alsó tagozat tantervi és tantárgyi struktúrája lehetővé teszi, hogy szinte minden tantárgyat bekapcsolhassunk egy, a kert témája köré építhető projektbe. Ennek a korosztálynak lételeme a mozgás és a tevékenykedés, ám mivel figyelme még viszonylag rövid időre köthető le, a változatosság biztosítása nagyon fontos a feladatok tervezésekor. A Nemzeti alaptanterv alapján a fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák kialakításának segítéséhez olyan pedagógiai folyamatokat tervezzünk, amelyek előmozdítják a tanulók előzetes ismereteire alapozott fejlesztést, a tanulók cselekvő módon való részvételét saját tanulási folyamatukban, a tanulás belső motivációinak megerősödését, és az együttműködésen alapuló, kooperatív tanulás technikáit és formáit alkalmazzák. Az alsó tagozaton az eredményes tanulás megalapozása történik, amely az iskola későbbi szakaszaiban is meghatározó. Az eredményes tanulás elősegítése az 1-4. évfolyamon a képességek megismerését és fejlesztését, az ismeretek, tudástartalmak megalapozását, az attitűdök formálását jelenti, motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazásával és játékos tevékenységek segítségével. (vö. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, 13 - 14.o.) Ezen elvek figyelembevételével terveztünk a kötet Morschhauser Tamás által írt fejezetében bemutatott lehetséges állomásaihoz néhány feladatot. Az állomásokat és az útvonalakat külön térképen jeleztük. A feladatokat elsősorban a 3-4. évfolyamosoknak szánjuk, bár nemcsak a 3-4 évfolyamon, hanem az 1-2. osztályosok számára is javasolható a tanítók által tervezett tartalommal a beszélgetésre alkalmat adó séta és a megfigyelés, a színezés, a tárgyalkotás és a versek, dalok, mozgásos és dramatikus játékok alkalmazása. Az itt leírt feladatok módosíthatók, bővíthetők, az évszakok és az időjárás változásainak és a csoportok érdeklődésének és érettségének megfelelően. A botanikus kert módszertani szempontból kiemelt megállóhelyein jó időben lehetőség nyílik a letelepedésre is, így a rajzos és írásos anyagok akár a helyszínen is elkészíthetők. Amennyiben az időjárás ezt nem tenné lehetővé, ezek kivitelezése tantermi környezetben is megoldható.