Skip navigation

Kert és múzeumandragógia A botanikus kertek felnőttoktatási tevékenységének jó gyakorlata az USA-ban

A tanulmány a botanikus kertek és a múzeumandragógia kapcsolódási pontjainak meghatározására vállalkozik, valamint amerikai példák feltárásával áttekintést kíván adni a botanikus kertekben megvalósítható felnőttoktatási programok jó gyakorlatáról.

A múzeumok és a botanikus kertek szakmai tevékenységében egyaránt egyre fontosabb szerepet tölt be a nonformális és formális felnőttoktatás. Mind a múzeumok, mind a botanikus kertek az egész életen át tartó tanulás különleges és kiemelten fontos helyszínei. A botanikus kerteket ugyanakkor egyfajta elő múzeumokként is meghatározhatjuk. Egyes botanikus kertek öndefiníciójában is találkozhatunk az élő múzeum kifejezéssel, mint például az Idaho Botanikus Kert esetében.[1] 

Az elmúlt évtizedekben a múzeumok egyre tudatosabban törekednek arra, hogy a kultúraközvetítés hagyományos formái ­­­- mint az előadások, tárlatvezetések és filmvetítések- mellett a felnőtt közönség számára is a múzeumpedagógiai tevékenységben napjainkra már alapvető követelménnyé vált aktív tanulást helyezzék előtérbe. Emellett jellemző trendként határozható meg az, hogy a múzeumok mint az egész életen át tartó tanulás színterei egyre több társadalmi feladatot vállalnak fel, aminek köszönhetően a múzeumokban folytatott felnőttoktatási tevékenységek között olyan speciális programokat is találunk, mint a nyelvi kompetenciákat, illetve a munkaerő-piaci esélyeket növelő speciális kurzusok vagy a művészetterápiás foglalkozások. A múzeumok megnövekedett társadalmi szerepvállalását jól mutatja, hogy az ICOM (International Council of Museum- Múzeumok Nemzetközi Tanácsa) által 1977 óta megszervezett Múzeumi Világnap témái között az elmúlt évtizedben számos alkalommal hirdettek meg különböző, a múzeumok széleskörű társadalmi feladataira vonatkozó témákat. 2015-ben a Múzeumi Világnap arra fókuszál, hogy milyen szerepet töltenek be a múzeumok a fenntarthatósággal kapcsolatos társadalmi tudatosság kialakításában. (A Múzeumi Világnap témája ebben az évben: „Múzeumok a fenntartható társadalomért".)[2] Az ICOM elnöke, Prof. Dr Hans-Martin Hinz az alábbiakat fűzte hozzá az idei Múzeumi Világnap témakörének meghirdetéséhez: „ A múzeumok mint oktató és kultúraközvetítő intézmények egyre inkább alapvető szerepet kapnak a fenntartható fejlődés és a fenntartható gyakorlatok fogalmában és megvalósításában. A múzeumoknak képesnek kell lenniük arra, hogy garantálják a kulturális örökség védelmében betöltött szerepüket az ökorendszerek növekvő bizonytalansága, a politikai instabilitás és a kapcsolódó természeti és ember által generált kihívások közepette. Az oktatási tevékenységen és a kiállításokon keresztül a múzeumi munkának törekednie kellene a fenntartható társadalom létrehozására. Amit csak tudunk meg kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a múzeumok részesei legyenek a világ fenntartható fejlődéséért küzdő kulturális vezető erőknek."[3]

A fenntartható fejlődés, a környezeti tudatosság és a környezeti nevelés fontossága egyaránt számos kapcsolódási pontot teremt a múzeumokban, valamint a botanikus kertekben megvalósuló felnőttoktatási programok között. Mind a múzeumandragógiában, mind a botanikus kertek felnőttoktatási tevékenységében alapvető fontosságú a felnőtt tanulók sajátosságainak és tanulási jellemzőinek figyelembevétele. A legfontosabbként ezek között a felnőtt tanulók célorientáltságát és autonóm személyiségét emelhetjük ki, valamint azt az alapvető követelményt, miszerint a felnőttek számára kínált programoknak figyelemmel kell lenniük arra, hogy a résztvevők jelentős előzetes tudással és tapasztalattal rendelkeznek, valamint, hogy olyan tudást és kompetenciákat kívánnak megszerezni, melyek saját életükben, munkájukban és környezetükben jól hasznosíthatóak.

A botanikus kertek tökéletes terepet biztosítanak az informális, nonformális és a formális felnőttoktatás számára egyaránt. Mivel az Amerikai Egyesült Államokban a botanikus kertek kiterjedt felnőttoktatási tevékenységet folytatnak, így a jó gyakorlat feltárásához érdemes elemezni az USA néhány jelentős botanikus kertjének felnőttoktatási programkínálatát.

A botanikus kertekben indított felnőttoktatási programok a hagyományos előadások és séták mellett a kertészeti ismeretek terjesztésétől, a kertmérnöki, a kert arculatának kialakításával kapcsolatos tanulmányokon át a méhészeti és baromfitartással kapcsolatos tanfolyamok, valamint a kreatív kurzusok szervezéséig bezárólag széles spektrumot fognak át. A botanikus kertek nagyszerű teret biztosítanak olyan inter-, illetve multidiszciplináris, interaktív programok szervezéséhez, melyek a gasztronómia vagy a különféle mesterségek kérdéseivel, az egészséges és aktív életmód terjesztésével, vagy akár a virágdekorációk tervezésével, készítésével kapcsolatosak. Egyes botanikus kertek speciális előadássorozatokat, illetve kirándulásokat szerveznek a fent említett témakörökkel kapcsolatosan.

Az amerikai botanikus kertek leggyakrabban az alábbi területeken hirdetnek meg felnőttoktatási kurzusokat az érdeklődő felnőtt tanulók számára: kertészkedés és kerttervezés, virágdesign, természetfotózás, képzőművészeti és gasztronómiai kurzusok, jóga kurzusok és egyéb keleti mozgásformák, meditáció, kerti séták, pedagógus-továbbképzés. Bár a botanikus kertek felnőttoktatási tevékenységében a nonformális felnőttoktatási programok dominálnak, jócskán találkozhatunk olyan formális képzéssel is, melynek sikeres teljesítésével képesítéshez, és így kedvezőbb munkaerő-piaci esélyekhez jut a kurzust sikeresen teljesítő felnőtt tanuló.

A botanikus kertek a kertészkedés, a kertgondozás és növénytermesztés számtalan aspektusához kapcsolódóan kínálnak nonformális felnőttképzési kurzusokat, mint például: vadkár csökkentésének módjai; gyümölcsfák metszése; botanikai/kertészeti ismeretek; a sziklakert építésének technikái; a konyhakert kialakítása és gondozása- az egyes zöldségek ültetésével és betakarításával kapcsolatos ismeretek; komposztálás; pázsit kialakítása és gondozása; az öntözés/ locsolás technikái; kártevőkkel szembeni védekezés praktikái,stb.[4] A kifejezetten a kertészeti, botanikai ismereteket bővíteni hivatott kurzusok mellett mindazonáltal számtalan más, a kert, illetve a természet világához kapcsolódó kurzus is megjelenik a botanikus kertek felnőttoktatási programkínálatában, így például egyre népszerűbbek az amatőr kerttulajdonosokat megcélzó, kerttervezéssel és a tájkép fejlesztésével kapcsolatos kurzusok.

A botanikus kertek felnőttoktatási tevékenysége a személyes tapasztalásra és az érzékek bevonására épül. Rion Hanna megfogalmazásában „A kert legnagyobb ajándéka az öt érzékszerv helyreállítása".  A látás, a hallás, a szaglás, a tapintás és az ízlelés, valamint a természettel és önmagunkkal kialakítandó harmónia, illetve a testi és lelki egészség a programok jelentős részében kiemelt szerepet kap. Nem véletlen, hogy szinte valamennyi jelentősebb botanikus kertben fontos programelemként jelennek meg a különböző, a testi és lelki egészség visszaállítását, megőrzését, illetve javítását célzó olyan foglalkozások, mint a jóga, meditáció, a Tai Chi. Ezek a programok a test, a lélek és a szellem harmóniájának megteremtésére, illetve önmagunk fejlesztésére irányulnak.

Az egészségtudatos életforma támogatását propagáló gasztronómiai programok a botanikus kertek jellegéből fakadóan szintén jól illeszkednek azok felnőttoktatási tevékenységébe. Az egészséges, organikus ételek elkészítésével, illetve a gyógynövények felhasználásával kapcsolatos gasztronómiai kurzusok egyre népszerűbbek a botanikus kertek felnőttképzési programkínálatában. A botanikus kertekben szervezett gasztronómiai programok között olyan speciális kurzusokat is találunk, melyek az egyes speciális sajt, illetve borfajtákat, illetve ezek egymással való kombinálási lehetőségeit ismertetik meg a résztvevőkkel.[5]

A természettel, illetve környezetünkkel kialakítandó harmónia a botanikus kertekben szervezett művészeti kurzusokon, programokban is kiemelt szerepet kap. A különböző képzőművészeti programok az egyes alkotói technikák (pl: ecsetkezelési technikák) elsajátítása mellett lehetőséget biztosítanak arra, hogy a résztvevők művészeti tevékenységükön keresztül ismerjék meg a természet értékeit vagy fejlesszék kreatív önkifejezési képességeiket. A festészeti, rajz és színelméleti kurzusoktól kezdve a kalligráfiák és ékszerek készítésén át a koszorúk összeállításáig bezárólag rendkívül sokrétű ismeret és képesség fejlesztését teszik lehetővé a felnőtt tanulók számára meghirdetett művészeti kurzusok.[6]

A családokat, illetve a kisgyermekes szülőket megcélzó programok a botanikus kertek programkínálatában külön kiemelt szegmensként jelennek meg. Ezek a programok arra irányulnak, hogy lehetőséget biztosítsanak a családok számára, hogy szabadidejüket aktívan és közös élményeket szerezve töltsék el. Egyes botanikus kertek még családi futóversenyeket is szerveznek.[7]

A pedagógus-továbbképzési programok elsősorban arra irányulnak, hogy megismertessék a pedagógusokat azokkal a hatékony, interaktív és hands-on módszerekkel, melyeket a természet megfigyelésére és megismerésére épülő, az iskolai udvarok, illetve az iskola természeti környezetének megismertetése érdekében szervezett foglalkozások során alkalmazhatnak. A pedagógus-továbbképzési programok leggyakrabban a környezeti nevelésben érintett szakembereket célozzák meg, illetve olyan interdiszciplináris megközelítésre épülnek, melyek a természettudományok, társadalomtudományok, a nyelv, illetve a művészetek kombinációjára épülő oktatási módszereket és technikákat népszerűsítenek. A jelentősebb botanikus kertek rendszeresen feltűnnek a különböző tudományterületek szakemberei számára szervezett konferenciák helyszíneiként is.

A botanikus kertekben a formális felnőttoktatás leggyakrabban a virágdesignnal, a botanikai művészettel, kertészettel, tájtervezéssel és kertterápiával kapcsolatos akkreditált kurzusok formájában valósul meg. Egyes botanikus kertek kifejezetten a munkaerő-piaci igényre reagálva alakítják ki és hirdetik meg formális felnőttoktatási képzéseiket. A New York Botanikus Kert például a jó elhelyezkedési lehetőségeket hangsúlyozva hirdeti jelenleg futó, hét különböző tematikájú formális képzését, melyek az alábbi területeket ölelik fel: botanikus művészet, virágdesign, tájtervezés, kertterápia, botanika, kertészet és kertészkedés.[8]

A kertek és parkok emberi pszichére gyakorolt jótékony hatása az ókortól fogva ismert. Az amerikai pszichiátria atyjaként számon tartott Dr. Benjamin Rush dokumentálta először a 19. században a kert mentális betegségben szenvedő egyénekre gyakorolt pozitív hatását.[9] A kertterápia az utóbbi évtizedekben egy dinamikusan fejlődő, önálló szakterületté nőtte ki magát. A kertterápiás foglalkozások a pszichés problémák, lelki sérülések és a depresszió gyógyítását, a fizikai állapot javítását, illetve a stressz feloldását és kezelését célozzák meg a növények, a kert, illetve a természetben szervezett programok irányított felhasználásával. Ugyanakkor a kertterápia emellett szerepet kap a stroke utáni rehabilitációtól kezdve a munka-erőpiacon szükséges készségek fejlesztésén át a szociális kapcsolatteremtő képesség támogatásáig bezárólag több más területen is[10]. A kertterapeuta szakemberek elsősorban kórházakban, rehabilitációs intézményekben, idősek otthonában, közösségi kertekben, botanikus kertekben, illetve börtönökben dolgoznak. A Chicago Botanikus Kert már több, mint 30 éve a kertterápia egyik vezető intézménye, mely konzultációkat, képzéseket és direkt szolgáltatásokat nyújt szerte az Egyesült Államokban és világszerte egyaránt. A botanikus kert által meghirdetett kertterápia felnőttoktatási program az Oakton Community College felsőoktatási intézmény akkreditálásával került meghirdetésre[11] A kertterápia hazánkban is egyre népszerűbb, egyre több szervezet és intézmény foglalkozik ezzel a területtel. A 2011-ben alapított Titkos Kert Alapítvány elsősorban a tartósan beteg, sérült gyermekek és családtagjaik, a lelki sérültek, valamint a gyermekeiket elveszített szülők lelki gyógyulását kívánja előmozdítani a kertterápia segítségével.[12]

A botanikus kertekben megvalósított felnőttoktatás jó gyakorlataként határozhatjuk meg a Virginiában található Norfolk Botanikus Kert felnőttoktatási tevékenységét, ahol az alábbi témakörökkel kapcsolatosan hirdetnek meg kurzusokat felnőttek részére: természetes szappanok készítése; a sikeres hobby-üvegházak titkai; művészeti-kreatív műhelymunka: saját készítésű alkotások a kert díszítésére; komposztálási ismeretek; fametszés; állatmentéssel kapcsolatos szakmai konferencia; gyalogtúrák; asztronómiai program; botanikus kert által inspirált festészeti kurzusok; fényképészeti műhelymunka, digitális kamerák használatának elsajátítása; akkreditált és kreatív virágdesign kurzusok; organikus, házi készítésű, egészséges ételek készítése; kerttervezés; tai chi és jóga kurzusok; meditáció.

Egyes, felnőttoktatási tevékenységükben különösen innovatívnak tekinthető botanikus kertek programkínálatában egészen különleges programokat találhatunk. A Virginia államban található Lewis Ginter Botanikus Kert - mely a Travel Chanel értékelése alapján az egyik legkiválóbb botanikus kert az USA-ban- anyák napja alkalmából különleges rendezvényeket, illetve koncerteket kínál az édesanyák számára, illetve konkrét programok irányulnak arra, hogy anyák napja alkalmából a látogatók elkészíthessék a kert által inspirált ajándékaikat. A botanikus kert emellett speciális programokat kínál a Valentin naphoz kapcsolódóan, ahol a résztvevők maguk készíthetik el ajándékaikat szeretteik számára.[13] Egy másik különleges programra találhatunk az Iowa államban található Greater des Moines botanikus kert felnőttképzési kínálatában, mely Van Gogh kiállítás megtekintésével egybekötött biciklitúrát szervez Hollandiába.[14]

            A botanikus kertek napjainkra a felnőttképzés kiemelkedő helyszíneivé váltak, az informális, nonformális és formális tanulás tekintetében egyaránt. A múzeumok és a botanikus kertek felnőttoktatási tevékenysége számos ponton hasonló fejlődést mutat. A fenntartható fejlődés és a környezeti tudatosság fontossága, az inter- és multidiszciplináris megközelítés elterjedése, a felnőtt tanulók igényeinek és érdeklődési körének figyelembevétele, valamint a kreatív, az egyén önkibontakoztatását szolgáló programok fontosságának felismerése jellemző trendként határozható meg mind a múzeumok, mind a botanikus kertek felnőttoktatási tevékenysége tekintetében. Az amerikai botanikus kertek felnőttoktatási tevékenységének jó gyakorlata igazolja, hogy a felnőtt tanulók igényeinek és tanulási sajátosságainak figyelembevételével olyan, az aktív tanulást középpontba helyező felnőttoktatási programkínálat alakítható ki, mely az egész életen át tartó tanulás kiemelkedő és sikeres színtereivé teheti a botanikus kerteket.[1] http://idahobotanicalgarden.org/education/youth-education/ (2015.01.15.)

[2] http://icom.museum/press-releases/press-release/article/launch-of-international-museum-day-2015-museums-for-a-sustainable-society/ (2014. december 30.)

[3] http://icom.museum/press-releases/press-release/article/launch-of-international-museum-day-2015-museums-for-a-sustainable-society/ (2014. december 30.)

[4] Lásd például a Colorado államban található The Gardens on Spring Creek botanikus kert felnőttoktatási tevékenységét. http://www.fcgov.com/gardens/programsspecial-events/adult-education/fall-classes (2015.01.15.)

[5] Lásd például a Greater des Moines Botanikus Kert felnőttoktatási programjait. http://www.dmbotanicalgarden.com/events-programs/adult-education/ (2015.01.16.)

[6] Lásd például a Chicago Botanikus Kert felnőttoktatási programkínálatát. http://www.chicagobotanic.org/education/arts_and_crafts (2015.01.16.)

[7] Lásd például Norfolk Botanikus Kert: http://norfolkbotanicalgarden.org/events/garden-2-015-fun-run/ (2014.12.30.)

[8] http://adulted.nybg.org:8080/cart65/jsp/static.jsp?p=nybgcertified (2015.01.16.)

[9] http://ahta.org/horticultural-therapy (2015.01.16.)

[10] http://www.naz.edu/biology/10.14-3pm-HorticulturalTherapyFINAL.pdf (2015.01.16.)

[11] http://www.chicagobotanic.org/education/certificate_programs/horticultural_therapy (2015.01.16.)

[12] http://titkoskert.hu/az_alapitvany_celja.html (2015.01.16.)

[13] http://www.lewisginter.org/adult-education/documents/LGBG_Winter_AMD_11_21_FinalFINAL.pdf (2015. január 15.)

[14] http://www.dmbotanicalgarden.com/events-programs/travel-with-us/ (2015.01.16.)