Skip navigation

Felhasznált irodalom

 

Bauman, Z. (2001): A kultúra mint fogyasztói szövetkezet - normatív vagy spontán. Magyar Lettre Internationale, 43. 4. 7-16.

Brüninghaus-Knubel, Cornelia (2004): Museum Education in the Context of Museum Functions. In :Boylan, Patrick (ed): Running a Museum . ICOM. Párizs 119-132.

Fodor Attila (2005): A kert-metafora bibliai megjelenése és értelmezése. In: Keresztény Magvető. 111.  2.  25- 36.

 http://epa.oszk.hu/02100/02190/00202/pdf/KM_2005_02_174.pdf (letöltés: 2014. 11. 17.)

Géczi János (1999): A tudás forrása: a kert. Magyar Pedagógia,99.3. 221-243.

Gyáni Gábor (1999): Az utca és a szalon. A társadalmi térhasználat Budapesten.Új Mandátum Kiadó, Budapest.

Green, Monica (2007): Food gardens: Cultivating a pedagogy of place  http://www.aare.edu.au/data/publications/2007/gre07447.pdf (letöltés:2014.10.20.)

Hankiss Elemér (2006): Félelmek és szimbólumok. Osiris Kiadó, Budapest.

Hanák Péter (1999): A Kert és a Műhely Balassi Kiadó, Budapest

Koh Ming Wei (2012): Pedagogy of Food. Developing the Interdisciplinary -based School Garden Curriculum. (26 p.) http://kohalacenter.org/teachertraining/pdf/Pedagogy_of_Food.pdf (letöltés: 2014.10.10.)

Kohák, E. (2000): Az ökológiai tapasztalat változatai. In: Lányi András (szerk.): Természet és szabadság. Humánökológiai Olvasókönyv. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet Humánökológiai Szakirány, Osiris Kiadó, Budapest. 86-100.

Kovátsné Németh Mária (szerk, 2004): Apáczai Csere János. Magyar Encyklopeadia. Apáczai Kiadó, Celldömölk.

Kovátsné Németh Mária (2008) :Iskolakertek a dualizmus hazai pedagógiai gyakorlatában. Neveléstörténet, 4. 3-4. 7 -24.

http://www.kodolanyi.hu/nevelestortenet/?rovat_mod=akt&act=menu_tart&eid=38&rid=1&id=342 (letöltés: 2014.09.27.)

Kováts-Németh Mária (2010): Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig. Comenius, Pécs.

Magyar Erzsébet (2004): Kertek, parkok Buda-Pest társaséletében a 19. században. A Margitsziget. In: Budapesti Negyed. Lap a városról. 12. évf. 4. (46.) sz.  http://epa.oszk.hu/00000/00003/00033/magyar.html (letöltés: 2014. november 16.)

Magyari Sára (2014): A kert/udvar és szócsaládjának képe magyar népdalokban http://e-nyelvmagazin.hu/2014/08/27/a-kertudvar-es-szocsaladjanak-kepe-magyar-nepdalokban/ (letöltés:2014.09.25.)

Marcus, Susanna – Barker, Rosie (1997): Using Historic Parks and Gardens. A teachers Guide. Education on Site. English Heritage Education Service, London (England) http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461573.pdf (letöltés: 2014. augusztus 19.)

Nagy József (szerk. 2007): Kompetenciaalapú kritérumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged.

Nahalka István (2003): Túl a falakon. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, Budapest, 99 p.

Nanszkáné Cserfalvi Ilona (1997): Kert és nevelés. Új Pedagógiai Szemle, 47.  6. 15-27. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00006/1997-06-kn-Nanszakne-Kert.html (letöltés: 2014. november 22.)

Németh András (2002): Reformpedagógia és a századvég reformmozgalmai. In: Németh András (szerk): Reformpedagógia-történeti tanulmányok. Osiris Kiadó, Budapest. 25‑43.

Németh András (2013): Az életreform társadalmi gyökerei, irányzatai, kibontakozásának folyamatai. In: Németh András és Pirka Veronika (szerk.): Az életreform és reformpedagógia – recepciós és intézményesülési folyamatok a 20. század első felében. Budapest: Gondolat Kiadó,  Budapest,  11-54.

Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. http://magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/07.01.html (letöltés: 2014. november 21.)

Palmer, J, - Neal P.(1998): A környezeti nevelés kézikönyve. KÖRLÁNC-könyvek 7. KÖRLÁNC Környezeti Nevelési Program

Rapaics Raymond (1940): Magyar kertek. A kertművészet Magyarországon. Egyetemi Nyomda, Budapest. http://mek.oszk.hu/06300/06313/06313.pdf (letöltés: 2014. 11. 23.)

Mészáros István (szerk. 1981): RATIO EDUCATIONIS Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rényi Andor (szerk.): Új Magyar Lexikon. 4. kötet K-Me. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962.

Révai Nagy Lexikona XI. kötet. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Budapest 1914. Hasonmás kiadás Babits Kiadó, 1992. 534-535.

Sasku Károly (1856): A mívelt társalkodó, vagyis az illendőség és jó erkölcsű magaviselet szabályai. Pest, Heckenast Gusztáv.

Wikipédia: Szent István királyrúl. Dőry kéziratos Énekeskönyv átirata (1763.) http://hu.wikipedia.org/wiki/Ah,_hol_vagy,_magyarok_t%C3%BCnd%C3%B6kl%C5%91_csillaga (letöltés: 2014. 11.18.)

Vásárhelyi Tamás – Sinkó István (2004): Múzeum az iskolatáskában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Voigt Vilmos (1969): "A szerelem kertjében." Szempontok lírai népdalszövegeink kialakulásának és alkotásmódjának vizsgálatához. I. rész. Ethnographia. A Magyar Néprajzi Társaság értesítője. 80.  235 – 275.

Voigt Vilmos (1970): "A szerelem kertjében." Szempontok lírai népdalszövegeink kialakulásának és alkotásmódjának vizsgálatához. II. rész. Ethnographia. A Magyar Néprajzi Társaság értesítője. 81. 50 -75.

Vörös Imre (1983): A kert-motívum típusai a felvilágosodás korának irodalmában. Irodalomtörténet. 15. 1. 1-25.

Zsolnai József (1996): A pedagógia új rendszere címszavakban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.