Skip navigation

2. foglalkozás – gyerekek a kertben

ISKOLA A VÁROS SZÉLÉN - A PÉCSI PIUS GIMNÁZIUM ÉS KERTJÉNEK TÖRTÉNETEA múlt felidézésének igénye és az ehhez szükséges képességek fejlesztése csak akkor lehet eredményes, ha - figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait - élményszerű a tanítás. Az általános iskolai történelemtanításnak éppen ezért a múltat szemléletesen megjelenítő történettanításon kell alapulnia. A történetek a múlt színes, sodró valóságának, a valaha volt élet lehető lényegi teljességének képszerű felidézését jelentik. Segítik átélni a tanulóknak a történeti valóságot, vagyis a segítségükkel juttathatjuk el tanulóinkat a történelmi elemzésig, a megfelelő következtetések, általánosítások segítségével a tudományosan megalapozott történelmi ismeretek rendszeréhez. (Kerettanterv)

Fókuszban: a verbális-nyelvi, a természeti és a vizuális intelligencia fejlesztése.

Tantervi kapcsolódás: Történelem (Magyarország a két világháború között. Gyermekek nevelés és oktatása), biológia.

Felhasználandó forrás: Pásztor Andrea Püspöki szőlőből botanikus kert c. tanulmánya

Fejlesztési feladatok: Történelmi ismeretek szerzése és egyszerű következtetések megfogalmazása hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából. Információ gyűjtése a Pécsi Pius Gimnázium történetéről, az épületről, a kertről könyvtárban és interneten; lényeget kiemelő jegyzet készítése vagy képes emlékeztető készítése okos eszközök segítségével. Könyvtári munkával és az internet kritikus használatával források gyűjtése, kiselőadás tartása/blogolás. Képekkel illusztrált szóbeli/digitális beszámoló készítése önálló helyszíni kutatással szerzett ismeretekről. Saját vélemény megfogalmazása, mások véleményének figyelembe vétele, reflektálás.

Ebben a projektben az információgyűjtés- és feldolgozás áll a középpontban, a szokásosnál nagyobb digitális támogatással. A diákok a megadott szakirodalom alapján otthoni egyéni és csoportjuk tagjaival történő közös munka során jutnak ismeretekhez. A feldolgozásra kerülő anyagok alapján készítik el közös prezentációjukat: a Tisztszoftver program keretében az ingyenes kiadványszerkesztővel készített prospektust, a tematikus blogot, a videó-interjút és a fotóblogot. A feladatok 4 csoportra készültek, a csoportok 4 főt feltételeznek. Ha több diák vesz részt a projektben, akkor se növeljük a csoportok tagjainak létszámát, inkább újabb 4 fős csoportok kapjanak lehetőséget párhuzamos feladatvégzésre.

A tartalmi fókuszok, egyúttal a kiscsoportok feladatai:

1. Az épületegyüttes (a helyszín, a Pius Kollégium épületegységei: a főgimnázium, a rendház és a Jézus Szíve templom) és az oktatás.

Az épület és a kert leendő használói, a majdani egyetemisták számára ismeretterjesztő prospektus/kiadvány készítése digitális eszközökkel. A kiadvány ajánlott mérete A/3 - A/4-es méretet, nyomdai jellegzetességei (lap formája, tájolás, színek, betűk, képek, szövegek stílusa, elhelyezkedése stb.) önálló választást, csoportdöntést követően alakuljanak ki. Szöveg terjedelme csoporttagonként max. 2 kisebb témát bemutató bekezdés legyen, kb. 300 - 350 szó összesen. Tartalmazzon bekezdésenként egy-egy illusztrációt: képet/térképet/kézzel készült rajz szkennelt változatát, táblázatot, grafikont, stb.

2. Kert és sport - a kert a jezsuita nevelési elvek szolgálatában.

A téma alapján tematikus blog készítése, melynek tartalmát a felhasznált szakirodalom részletei és az ahhoz fűzött személyes megjegyzések, vélemények alkotják. A megállapításokat a korabeli és a jelenlegi állapotokat megmutató képekkel, térképpel tegyék érthetőbbé, elképzelhetőbbé. Mivel az oldal, ahol a blog olvasható lesz közös, minden résztvevő külön-külön írja a saját webes naplóját. Az elkülöníthetőség kedvéért válasszon akár webes nevet magának, készítsen önarcképet a beírásai fölé, stb.

3. Parkból botanikus kert - az újjáalapítástól a helyi védettségig.

A botanikus kert egyik munkatársával készített videó- interjú segítségével elevenítsék fel ezt a folyamatot. A jelentős változások helyszínein a riporter szerep és a videó felvevő szerep más-más tanulóra vár. A kérdéseket előre fogalmazzák meg, email-ben küldjék el leendő riportalanyuk számára. Egyeztessenek a helyszínekről is. Az elkészült videó 4 és fél - öt perces terjedelmű legyen, címmel, szereplő nevének és a botanikus kert helyszíneinek feliratozásával. A beszédek szüneteit a látnivaló üzenetét felerősítő zenei részletek vagy a természetben hallható hangok töltsék ki.

 

4. Megállók - Fotóséta, érdekességek a kertben.

Fotóblog készítése a kert munkatársa által összeállított lehetséges megállók látnivalóiból. A helyszínen készített fényképek változatos műfajúak legyenek, készüljön a növényekről csoportkép, közeli kép, „portré", panoráma kép. Ezek mellé készítsenek rövid ismertetőt arról, amit látnak, és amit megtudtak a látottakról. Röviden fejtsék ki saját véleményüket is. A csoporttagok mindegyike két-két helyszín képanyagát és ismertetőit készítse el.

A helyszíni látogatás során gyűjtött információk feldolgozása otthon és az iskolában történik majd. Elkészül a kiadványszerkesztővel készített prospektus, a tematikus blog , a videó-interjú és a fotóblog.

A produktumok értékelését a közösen kialakított kritériumok alapján végezzük el, lehetőséget teremtve arra, hogy a csoportok egymás munkáit is értékelhessék.