Skip navigation

D) „A Maszat-hegyen innen”

Az intézmény neve, címe: SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye, 7682 Bükkösd, Vadasvölgy u. 2.
Szerző: Heffner Anna

A modellértékű státusz érvényessége
A művészetek műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanításához-tanulásához kidolgozott 4. osztályos programcsomag jogszerű eszköz, hiszen megfelel a Nemzeti Alaptanterv „Művészetek" műveltségterületére vonatkozó régi és új elvárásoknak egy­aránt. Az általános iskola kezdő szakaszában - ugyanúgy, mint a NAT - elsődlegesnek te­kinti a „tantárgyköziséget". A művészeti és kommunikációs alkotó és befogadó tevékeny­ség itt is éppúgy, mint más műveltségi területekhez fejlesztett programok tematikájában megjelenik). Legfontosabb célnak az örömszerzést, a játékos tevékenységet tekinti, mely a képességek és a személyiség fokozatos fejlesztésében játszik szerepet.
A programcsomag hatékonysága abban érhető tetten, hogy a program egészét vagy bármely elemét (modulját) bármely 4. évfolyamon dolgozó helyi pedagógus szinte napi rendszerességgel eredményesen használhatja. És ugyancsak sikeres kipróbálója lehet az alapfokú oktatási intézmények 4. évfolyamán tanító, művészetek iránt érdeklődő és elkötelezett pedagógus bárhol az országban vagy a határon túli magyar tannyelvű isko­lákban.
A programcsomag eredményességét az bizonyítja, hogy erősödött a gyerekekben a művészetek iránti nyitottság és pozitív attitűd, növekedett alkotási kedvük, esztétikai él­ményekben gazdagodtak, tehetségük csírái sok területen megmutatkoztak. A program­csomag arra kínál jó példát, hogy miként lehet a tanórai és a tanórán kívüli tevékeny­ségek sokféleségével - kitüntetetten a művészeti nevelési eszközeivel - a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek humanizációját megteremteni, tehetségüket kibontakoztatni. A művészetek műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanításához-tanulásához kidolgo­zott 4. osztályos programcsomag méltányos eszköz, hiszen a tanulási-tanítási folyamatba bevonja az adott évfolyam adott osztályába járó valamennyi tanulót. Az eredményesség szem­pontjából felsorolt ismérvek valamennyi gyermekre érvényesek, illetve lehetőségként adottak.

A modellértékű gyakorlat rövid leírása
„A Maszat-hegyen innen" fantázianevet viselő programcsomag a Művészetek művelt­ségterület tananyagának tanulásához és tanításához nyújt segítséget főként a 4. osztály­ban tanuló kisdiákok és tanítóik számára. Struktúrájában oly módon igazodik a klasszi­kus értelemben vett pedagógiai programcsomaghoz, hogy művészeti áganként rögzíti a tanulás céljait, részletesen leírja a tanulás-tanítás programját, emellett sokféle tanulási segédletet kínál a gyermeknek, tanítást segítő eszközt pedig a pedagógusnak.

Főbb célkitűzések
A művészetek közvetítése révén a gyermekek élményszerűen megtapasztalhatják, át­élhetik, illetve megérthetik az emberi kommunikáció azon sajátos formáit, amelyek se­hol másutt, csupán a művészet különböző ágaiban, műfajaiban jelennek meg. Az iroda­lom, az ének-zene, a tánc és dráma, a vizuális kultúra egymásra épülő, illetve egymással kapcsolatban lévő témáiban lehetőség nyílik a művészetekben tetten érhető szabálysze­rűségek felfedezésére, sajátos közlésformák, kifejezésmódok megismerésére. Lehetőség teremtődik arra, hogy a gyermekek kedvező viszonyulással forduljanak a művészet bár­mely területe felé, továbbá arra is, hogy életközeli kapcsolatba kerüljenek a művészetek­kel és a művészeti kultúrával.
Az irodalom tanulásának célja elsősorban az anyanyelvi nevelés és a műértő olvasás fejlesztése. Az irodalom révén történő nevelés egyik legfontosabb célja maga az iroda­lom (benne az olvasás) megkedveltetése, a gyermekek irodalmi műveltségének megala­pozása szövegelemző és -értelmező feladatok megoldása, irodalmi ismeretek megszer­zése révén. Ezáltal árnyalttá válhat a gyermekek nyelvi kifejezésvilága, fogékonyabbá válhatnak a műben rejlő szépségek megsejtése iránt. Az irodalmi alkotások tartalma lehetőséget teremt a gyermeki világkép alakításához, az egyetemes és a nemzeti kultú­rához való kötődéshez, az erkölcsi és esztétikai értékek közvetítéséhez, az érzelmi élet gazdagításához.
Az ének-zene tanulása a zenei anyanyelv és a zene sajátos összetevőinek megismeré­sét segíti. A zenehallgatás a zenemű érzelmi hatásai miatt fontos személyiségfejlesztő eszköz.
A tánc és dráma kreatív folyamata az együttes élmény révén segíti a gyermeki aktivitás serkentését; a gyermek önismeretének és mások megismerésének gazdagodását; alkotó-és kapcsolatteremtő képességének kibontakozását; tervszerű, figyelmes tevékenység­végzésre szoktatását; testi és térbeli biztonságának javulását, idő- és ritmusérzékének fejlődését, mozgásának harmóniáját és érthető, tiszta beszédét.
A vizuális kultúra a vizuális tárgy- és jelenségvilág használatának és alakításának ké­pességeit fejleszti. Azokét a képességekét és készségekét, amelyek a látható világ haszná­latához, befogadásához és alakításához szükségesek.

A tanulási-tanítási program
„A Maszat-hegyen innen" művészeti program nem tagolódik tantárgyakra. A Nemzeti alaptanterv „Művészetek" műveltségterületének valamennyi részterületét (irodalom, ének-zene, tánc és dráma, vizuális kultúra) felöleli. Nem tanórákban, hanem egy-egy jól körülhatárolható - és a művészet sokféle ága segítségével közvetíthető - tematikus mo­dulban kerül kivitelezésre. A tananyag tehát moduláris elrendezésű. Modul alatt a ha­gyományos meghatározás szerint a teljes tananyag önállóan kezelhető nagyobb (esetleg több tantárgyat is átfogó), meghatározott időtartammal (óraszámmal) is behatárolt ré­szét értve. A teljes tanév programját 35 modul fedi le. Egynek-egynek az időtartama 3-7 óra. A program kipróbálása során a meghatározott óraszámokkal gazdálkodhattunk egy-egy tanítási héten. Ha egy modul időtartama meghaladta az adott héten az öt órát, akkor a Kommunikáció, szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület óraszámából vettünk el egy-két órát, amit - természetesen egy rövidebb modul kivitelezése során - akár már a következő héten „visszaszolgáltattunk".
Egy-egy modul - mely a gyerekek érdeklődését méltán felkeltette, és folyamato­san fenntartotta - elnevezése magáért beszél: „Tündéres-boszorkányos", „Maszatos", „Betyárkodós", „Kincses", „Sárkányos", „Behemótos", „Lovagos", „Medvés", „Narniás", „Szöszmötölős", „Szeleburdis", „Krónikás" stb.
Az egyes modulok keretében számtalan alkalom nyílik egyéni és kiscsoportban szüle­tő - különböző műfajú - gyermekalkotások létrehozására. Az egyéni és a csoportokban történő önkifejezés sokféle módjával ismerkednek meg a gyerekek. Komoly szerephez jut a programban a drámajáték, a mimézis, az utánzásos, mintakövetéses tanulás. Mi­vel a gyerekeket - életkoruknál fogva - érdekli a legtöbb elsajátítandó és/vagy kivitele­zendő tevékenység, a művészetfoglalkozások (művészetórák) jó hangulatban, játékosan, szorongásmentesen zajlanak. Az egyes modulok tevékenységei között mindenki talál kedvének, érdeklődési körének - és saját aktuális tanulási tempójának, képességeinek - megfelelő munkát.

A program haszna
A gyerekek nagy többségénél kimutathatóan erősödött az alkotási kedv, képessé váltak számos művészet ágban és műfajban az aktív befogadásra, sőt ún. szubjektív alkotások létrehozására.
Nyitottabbá váltak a művészetek iránt, pozitív attitűddel fordultak az egyes műfajok felé a programban való aktív részvétel által.
A gyerekek egy részénél erősödött az intellektuális aktivitás (akár az irodalomolvasás, akár a színházművészet, a táncművészet vagy a képzőművészet iránti érdeklődés terén). Az esztétikai élmények érzelemvilágukat gazdagította. (Így talán kevésbé lesz rájuk ha­tással környezetük értékromboló szubkultúrája.)
A gyakori közös munkavégzés segítette a közösségfejlődést, erősítette és élménnyé tette a társakkal való együttműködést.
A program egyik fő haszna abban rejlik, hogy a gyerekek változatos kreatív tevé­kenységek keretei között ismerkedtek meg a mai magyar gyermekirodalom, valamint a népmesék világának remekműveivel, s megtanulták önmagukat kifejezni a vizuális az akusztikus és verbális művészeti eszközös többféle módjával. A művészeti foglalkozások nagy részét nem „kötelező teherként" élték meg, amelyet 45 percenként félbeszakít az iskolacsengő. Olyan tevékenységeket végezhettek, amelyek addig tartottak, amíg el nem készültek a produktumok (egy báb, egy festmény, egy közös object, egy rezgő csárdás lé­pésekre kreált táncszó, egy zoknibáb stb.). Mindannyiuknak lehetősége volt több olyan munkát elvégezni, amit szerettek, szívesen végeztek, bemutatható szerepjátékot, illetve kiállítható tárgyat hoztak létre.
E program eredményessége leginkább azon múlik, hogy a résztvevők milyen attitűddel viszonyulnak a program témáihoz, tevékenységeihez, illetve magához az egész program­hoz. A kipróbálás folyamatában - néhány esetben - megtörtént a résztvevők attitűdjei­nek vizsgálata. Ezek a „puhatolózások" azt bizonyították, hogy a gyerekeket lekötötte a legtöbb téma, tetszettek a tevékenységek, szívesen végezték azokat, általában nem érte őket kudarc a tanulási-alkotási folyamatban. Mindenkinek született olyan produktuma, amely kiállíthatóvá vált a tanteremben vagy az iskola galériájában.
Az eredményesség további mutatói a program tárgyiasult produktumai, a programban részvevő gyerekek által írt versek, mesék, előadott versek, megtanult jelenetek, mozgá­sok, dalok. Ezek egy részéről fotódokumentáció készült.

Rövid történet
2006 októberében az egykori Bükkösdi Általános Iskola (jelenleg Szentlőrinci Kis­térségi Oktatási Nevelési Központ Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézmé­nye) - továbbképzésre delegálta pedagógusait. Ebben az időben szerveződtek az első szakmai felkészítések a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatá­sok Központjában a SuliNova által kifejlesztett kompetencia alapú programcsomagok alkalmazására. A továbbképzés során Heffner Annának, a programcsomag későbbi ki­dolgozójának alkalma volt megismerni az 1-4. évfolyam szövegértés-szövegalkotás kom­petenciaterület programcsomagjának elemeit. Megnyerő volt számára az a moduláris rendszer, amelynek mintáit megismerhették a továbbképzésen. Régóta dédelgetett álma volt ugyanis egy olyan művészeti programmal való tanítás, tanulásszervezés, amely az egyes művészeti ágakat nem szabdalja szét, és nem szorítja egy tantárgy heti egy- - jobb esetben kétórás - keretei közé. A szövegértés-szövegalkotás „A" programcsomag minta­moduljaiban erre látott jópár szép példát.
A 2007-2008-as tanévben kísérletképpen néhány irodalmi - zömmel népmesei - té­mát más művészeti ágak tevékenységeivel ötvözve dolgozott fel az akkor második osztá­lyos tanítványaival.
A 2008-2009-es tanévben lehetőséget kért és kapott arra a munkahelyén, hogy egy olyan komplex művészeti programot állítson össze, amely a Ki van a dióhéjban? tan­könyv II. kötetének irodalmi anyagára épül, és az egyes szépirodalmi szövegekhez, azok témáihoz a művészeti ágak és műfajok minél teljesebb körét kapcsolhatta. Ebben a tan­évben a harmadik osztályosokkal három-négy ilyen modult próbált ki, majd a kipróbá­lást követően tovább finomította.
2009 nyarára elkészült a programterv és a programcsomag számos eleme. Így a 2009- 2010. tanévet teljes egészében a művészetek műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanításának szentelhette. Minden egyes programelem és tanulási-tanítási segédlet ki­próbálásra és - indokolt esetben átdolgozásra, finomításra került. Ebben a munkában komoly segítői voltak a gyerekek, akik tetszésükkel, avagy elutasításukkal, őszinte véle­ményükkel járultak hozzá ahhoz, hogy a művészetek műveltségterület 4. osztályos prog­ramcsomagjának végleges változata elkészüljön. Fantázianevet is ők választottak neki egyik közös alkotásuk készítése során - Varró Dániel után szabadon. Így lett a program­csomag neve: „A Maszat-hegyen innen".

A modellértékű gyakorlat megismerésének lehetőségei az intézményben
A program megismerését a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgál­tatások Központjának 30 órás akkreditált továbbképzése segíti. Ennek címe: Felkészülés a művészetek műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítására a kezdő szakaszban (kisiskolásoknak szóló komplex művészeti nevelési program néhány elemének adaptá­lása, illetve létrehozása); alapítási engedélyszáma: 100004/250/2011.