Skip navigation

C) Tanulás-tanítás eszközrendszere: IPR ernyőprogram

Az intézmény neve, címe: Barcs kistérség
Szerző: Radics József

A modellértékű státusz érvényessége
Jogszerűség: A kistérség minden intézménye jogszerűen veszi fel a támogatásokat, így - noha vannak szegregációs tendenciák a kistérség egészét tekintve, a fejlesztés egyik eredményeként a tendenciák enyhülése várható.
Hatékonyság: Az ernyőprogram minden egyes kistérségi intézményre kiterjed óvo­dától a középiskoláig, így nincs olyan szeglete a kistérségi közoktatási-köznevelési rend­szernek, amelyben ne folyna IPR alapú intézményfejlesztés a kistérségi program koordi­nálásával, erőforrásainak felhasználásával.
Eredményesség: A program eredményességének első jelei már most mutatkoznak, bár az útmutató írásakor nem zárult le a fejlesztési program. Ezek a szakmai fejlődés, a szakmai nyilvánosság és a kistérségi fejlesztési célú együttműködések új és eredményes formáit mutatják, mind a pedagógusok, mind a gyerekek, fiatalok részéről.
Méltányosság: A kistérség minden intézménye differenciált módón, vagyis fejleszté­si szükségleteire tekintettel intézményre szabott módon vesz részt a kistérségi IPR ala­pú intézményfejlesztésben, s így minden kistérségi intézményekbe járó gyerek és fiatal részesül a program hatásaiból.

A modellértékű gyakorlat rövid leírása
A program legfontosabb céljai
A Dél-Dunántúl régió és ezen belül Barcs kistérség az IPR fejlesztésekben elöljáró területek. Számos óvoda és iskola használja az integrációs pályázati eszközöket saját rendszere építésére, az elért eredmények azonban nem mutattak egyenletes képet és hiányoztak a fejlesztéseknek azon elemei, amelyek akár a minőség/hatékonyság kér­désének más intézményekkel történő összevetésére is alkalmasak. Az intézmények eredményessége közötti összehasonlítás, az IPR alapú fejlesztésben szerzett tapaszta­latok tervezett és fejlesztést elősegítő cseréje, az egyes intézmények minőségfejlesztési partneri kontrollja hiányzó láncszemként jelent meg a kistérségi pedagógusok számára. A program célja tehát ennek a láncszemnek a pótlása, egy kistérségi IPR ernyőprog­ram létrehozása volt, amely az intézmények számát tekintve kezelhető szinten képes egy fejlesztőközösség energiáit összefogni, segíteni.
Az IPR-ernyő logisztikai, szervezeti rendszere az a szerveződés, amely éppen alapos helyismerete, intézményismerete, közvetlen kapcsolatai révén rálát az intézményekben folyó napi fejlesztőmunkára, a konkrét segítségadáson túl, szakértői, mentori segítséget ajánl, közvetít, és olyan fórumokat, rendezvényeket (pl. bázistalálkozók) szervez, ame­lyek a legkonkrétabb segítséget nyújthatják, nyújtják az intézményeknek az IPR alapú intézményfejlesztés előmozdítása, minőségfejlesztése szempontjából.
Ez a projekt kifejezetten a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (közöttük ki­emelten a roma gyermekek) helyzetének javításáról, deszegregációjáról, társadalmi in­tegrációjáról szól, ennek érdekében:

 1. a pedagógusok kompetenciájának erősítéséről,
 2. a külső társadalmi környezet - különösen a szülői ház - bevonásáról, segítő energiá­inak aktivizálásától,
 3. a közös gondolkodás, a folyamatos tapasztalatcsere, a műhelymunka révén siker-kri­tériumokon alapuló minőségirányítási elemek rendszerbe állításáról.,
 4. a felesleges párhuzamosságok megszűntetéséről, a fejlesztő programok koordinációjáról,
 5. és az intézményi fejlesztő csoportok munkájának segítéséről szól.

 

A célok elérésének eszközei
21 szakmai műhely
A kistérségi IPR szakmai műhelyeken a kistréségi intézményekből érkező pedagó­gusok vesznek részt. A műhelyek kínálata olyan széles körű, hogy abban minden IPR-elemhez kapcsolódóan találnak a pedagógusok a saját és saját intézményük IPR alapú fejlesztéséhez segítséget.
Néhány példa a műhelyekre: IKCS műhely, kompetencia műhely, óvodai IPR műhely, multikulturális pedagógia műhely, kooperatív tanulásszervezés műhely, projektpeda­gógia műhely, kisebbségi kapcsolatok műhely, SNI műhely, kommunikációs szolgáltató műhely, kreatív műhely, óvodai projekt műhely, tanórán kívüli nevelés műhely stb.
A műhelyeket vagy abban az intézményben szervezik, ahol a műhelyt vezető tapasztalt kollégák dolgoznak, vagy mindig más helyszíneken, hogy a műhelyre járó kollégák gya­korlatába is bepillantást nyerhessenek.
Bázistalálkozók
A bázistalálkozók egy-egy intézmény IPR alapú jó gyakorlatait bemutató egész napos rendezvények, amelyeken a jó gyakorlatokat megfigyelhetik a kistérségi kollégák, elő­adásokon, műhelyeken vehetnek részt a jó gyakorlatokhoz kapcsolódó területekkel kap­csolatban, valamint közösségi programokon is részt vesznek.
Néhány példa a bázisintézményi szakmai területekre: művészeti nevelés - Lakócsa, kompetencia alapú fejlesztés - Barcs, multikulturális tartalmak - Darány, tanórán kívüli tevékenységek - Babócsa, környezeti nevelés - Barcs, kompetencia alapú fejlesztés az óvodában - Darány stb.
Képzések pedagógusoknak
A program lehetőséget biztosított egyéni végzettségek megszerzésére: felsőfokú szak­irányú végzettség, egyetemi végzettség, egyetemi MA szakokhoz kapcsolódó végzettség (pl. nyelvtanári, logopédus, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens).
A programban az IPR egyes területeihez kapcsolódó képzéseken is részt vehettek a kollégák. Néhány példa: óvodai IPR tréning , iskolai IPR tréning, multikulturális tréning, 100 órás beszédközpontú angol nyelvi képzés , változásmenedzsment tréning, konflik­tuskezelés tréning, differenciálás módszertana tréning, projektpedagógia tréning, koope­ratív tanulásszervezés tréning, részképességzavarok korai felismerése tréning stb. Pedagógusok kreativitásának ösztönzését segítő belső innovációs program
A pedagógusok személyes karrierterveinek elősegítését, önfejlesztésének támogatá­sát segítette az az innovációs pályázat, amelyre bármely kistérségi pedagógus jelentkez­hetett saját vagy intézményének jó gyakorlatával, annak leírásával.
Felhívásra jelentkező pályaművek legjobbjai díjazásban részesültek, illetve a pálya­művek egy szakmai záró kiadványban jelennek majd meg. Az alábbi területeken lehetett szakmai innovációs pályaműveket beadni:

 1. digitális taneszközök tantárgyakhoz
 2. kompetencia-/kooperatív fókuszú óratervek, óvodai foglalkozási tervek
 3. erdei iskola/óvoda programok
 4. intézményi jó gyakorlat leírása
 5. kisebbségi nyelvoktatást támogató taneszközök
 6. komplex művészeti nevelés program leírása
 7. témahetek/projektek tervei
 8. gyerek/iskola/óvoda témájú fotó készítése
 9. családi tábor programok tervei
 10. nyári kreatív délelőtt programok HHH-s gyermekeknek programtervei
 11. gyermek egészségnevelési programok tervei
 12. komplex művészeti találkozók programtervei
 13. múzeumi órák, táncházak, könyvtári órák, színházi órák programtervei
 14. családi nap programtervei
 15. játszóház forgatókönyvek

 

Nagyon széles gyermekprogram-kínálat:
A program lehetőséget adott arra, hogy az intézmények, a kistérség közoktatási-közne­velési rendszere még szélesebb repertoárban kínáljon fel programokat a gyerekek számára:
Erdei iskolák, erdei óvodák, iskolapszichológus terápiás szolgáltatás, művészeti isko­lák komplex fesztiválja, tehetséggondozó versenyek, képzőművészeti kiállítás, tehetség­gondozó pályázatok - pl. informatika digitális írástudás.
Természetvédelmi, környezeti nevelési projektek támogatása, tanulmányi versenyek, színházi tanórák, könyvtári gyermekfoglalkozások, múzeumi gyermekfoglalkozások, tanóra a múzeumban.
A színház házhoz jön, a zene házhoz jön, a tánc házhoz jön programok, amelyek során országos színvonalú előadások, produkciók vendégszereplései valósultak meg a kistér­ségben. Így a gyerekek, szülők, pedagógusok helyben fértek hozzá olyan kulturális for­rásokhoz, amelyeket máskülönben nem értek volna el. Horvát, német és cigány táncház, komolyzenei, népzenei programok.
Nyári kreatív délelőttök program az óvodákban, iskolákban a nyári szabadidő eltöl­tésére. Középiskolás diák tutor program - a nyári szünetben a következő tanévre való felkészülés segítésére.
Komplex intézményközi sport-, kulturális, szellemi verseny szülőkkel, lovas terápia, természetjáró- és kerékpártúrák. Előítélet-kezelő programok, „a tenger világa" multikul­turális élménytábor HHH-s gyermekeknek PAG-szigetén, és még számos iskolai sport, kulturális, környezeti neveléshez kapcsolódó és gyermeknapi program.
A szülőket aktivizáló programok
Család a múzeumban - múzeumi programok családoknak. Iskolai/óvodai családi programok, szülők klubja, családi táborok, az intézményben működő segítő szülői szol­gálat.
Kommunikáció
Interaktív honlap, havi hírlevél, kistérségi gyermeklap más-más iskola bemutatkozá­sával, gyerekszerkesztőségekkel, szórólapok a projektről, a jó gyakorlatokról, az esély­egyenlőségről.

A projekt eredményei és távlatai
A projekt futamidejének az útmutató készültekor háromnegyedénél tart, de már vannak olyan értékei, amelyek felmutathatók. Nagyon sikeresek a különféle műhelyek. Tapasztalataink alapján a jövőben szükséges a számukat csökkenteni, oly módon, hogy egyes műhelyeket összevonunk. A 21 műhely másfél év alatt közel 150 foglalkozása (és az ezeken résztvevő kb. 1500 fő) valóban impozáns szám ugyan, de az utazások költségei, az igény, hogy valaki esetleg több műhelybe is bekapcsolódna, ha az időpontok nem ütnék egymást, a műhelykínálat újraszervezését kívánja.
A műhelyek és a bázistalálkozók új emberi, kollegiális kapcsolatokat teremtettek, rá­látást nyertünk egymás munkájára , olyan együttműködések, programok születtek, ame­lyek a projektet megelőzően nem voltak, s amelyek a lassan már mérhető eredményesség javulását is elősegítik.
Nagyon fontos szerepe volt a képzési programoknak, a résztvevő pedagógus kompe­tenciái, s ezzel tanári hatékonyságuk határozottan erősödött. Különösen fontos, hogy erősödött az intézményi fejlesztő csoportok szakértelme, kompetenciái is.
A gyerekek szeretik a program kínálta új lehetőségeket (pl. színházlátogatások, túra, lovaglás, versenyek, erdei iskolák, tutori program). Ezek olyan hatékony fejlesztő eszkö­zök, amelyekről nehéz lenne a jövőben lemondani.
Internetes fogalom a közösségi hálózatok. Közösséginek nevezhetünk egy hálózatot, ha az azt használók kölcsönös kapcsolatra képesek egymással. Nos, nálunk ehhez nem kell Internet - vagy ha igen legfeljebb kommunikációs eszközként - mert az ernyő maga a pedagógiai hálózat, amely folyamatos kapcsolatra teszi képessé használóit. Talán ez a legfontosabb siker - minden más erre épül.

A modellértékű gyakorlat megismerésének lehetőségei az intézményben
A program honlapján lehet tájékozódni, kapcsolatot teremteni a program menedzs­mentjével, illetve a résztvevő intézményekkel, pedagógusokkal.