Skip navigation

Fontosabb jogszabályok, hazai és nemzetközi egyezmények jegyzéke

 • A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény, az ún. Gyermekjogi egyezmény. Az egyezmény 28. cikke alapján minden gyermeknek joga van a kötelező és ingyenes alapfokú oktatáshoz és - a 10. cikk (1) és (2) bekezdése alapján - a befogadó tagállam állampolgáraihoz hasonló feltételekkel biztosítják a részvételt az oktatási rendszerben.
 • A 2003/9 Európai Közösség irányelve, amely a befogadásnak csak a minimum szabályairól szól, kiemeli, hogy három hónap után kötelező a kiskorúakat beiskoláztatni, illetve a befogadó tagállam állampolgáraihoz hasonló feltételekkel kell biztosítani a részvételt az oktatási rendszerben, de az oktatást a befogadó állomásokon is lehet biztosítani. Viszont az érintett tagállam előírhatja, hogy a részvétel az állami oktatási rendszerre korlátozódik. A minimum feltételeknek könnyű eleget tenni, ráadásul a beiskolázásra vonatkozó három hónap egy évre is meghosszabbítható, amennyiben egyedi oktatást biztosítanak. A menedékkérő gyermekek mielőbbi óvodába és iskolába történő beíratásában sem rendszer-, sem intézményi szinten nem látni motivációt.
 • Magyarország Alaptörvénye XIII. cikk (3), XIV cikk (1)-(3) . 2005. június 30.
 • OM-közlemény „A külföldi állampolgár gyermeke, tanulók interkulturális pedagógiai rendszer szerinti óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása irányelvének kiadásáról (2006): Oktatási Közlöny, XLVIII. évfolyam, 24. szám.)
 • 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról. A 26.§. megfogalmazza, hogy a menekültek számára biztosítani kell az oktatáshoz való hozzáférést.
 • A Nemzeti alaptanterv (110/2012. (VI. 4.) Korm. rend. a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről) tartalmazza az interkulturális ismeretek elsajátítását, mindezt az idegen nyelvi kommunikáció, a szociális és állampolgári kompetenciák keretében írja elő. Az alaptanterv szerint a pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.
 • A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (Harmtv.)
 • Az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs módosításáról szóló 2010. évi CXXXV. törvény
 • A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
 • Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet.
 • Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiai tervdokumentum. http://moszlap.hu/uploads/files/migrstrat0416.pdf