Skip navigation

2. A migránsok jogai, különösen a gyerekek oktatáshoz fűződő jogai

 
A modul tartalmi célja, hogy a hallgatók megismerjék a migránsokat érintő emberjogi, nemzetközi és uniós elvárásokat, a migránsokat érintő hazai oktatási jogszabályokat (ENSZ, UNHCR, ENSZ Gyermekjogi egyezmény stb.).
A megvalósítás lépéssora
 • Előzetes otthoni feladatként az előző alkalommal feladott irodalmakat a hallgatók áttanulmányozták, és egyéni jegyzeteket készítettek belőle.
 • Ráhangolódás: a hallgatók egyénileg kitöltik a 2.1 melléklet tesztjét. 15 fogalmat kell a definíciókhoz párosítani. A hallgatók közül a legjobb és a legrosszabb eredményt elérők az 1. modul végén megkapott irodalom alapján feldolgozott jegyzeteiket röviden prezentálják.
 • Az oktató előadása a 2.2 melléklet felhasználásával vagy saját PPT, Prezi stb. órai alkalmazása. I. téma: a fontosabb törvényi, jogszabályi háttér; a 18 évnél fiatalabb migránsokat érintő idegenrendészeti és gyermekvédelmi gyakorlat
 • A csoport dilemma-játékot játszik, témája Shakirah megtörtént esete.5
  • Ismertesse a 2.3 melléklet: Shakirah: három hónap Magyarország című szöveg A) részét!
  • Ezt követően a hallgatók gyűjtsenek össze 3-4 vitatott állítást a megtörtént esettel kapcsolatban! Például:
   • Minek minősítenék a történetben szereplőket (illegális bevándorlók, menekültek)?
   • Milyen sors, idegenrendészeti intézkedés járna nekik (kitoloncolás, letelepedés stb.)?
  • A padlón húzzon egy elválasztó vonalat krétával vagy ragasztószalaggal! A vonaltól jobbra álljon az, aki egyetért az állítással; balra, aki cáfolja annak helyességét! A vonaltól való távolság az egyetértés vagy egyet nem értés mértékét jelzi, azaz minél messzebb áll valaki a vonaltól az egyik vagy másik oldalon, annál inkább egyetért, vagy annál kevésbé. A játék határai a terem falai. A vonalra áll az, aki nem formál véleményt.
   • Olvassa fel az első állítást! Kérje meg a résztvevőket, hogy álljanak a vonalnak arra az oldalára, amelyik kifejezi a véleményüket!
   • Kérdezzen meg egy-két csoporttagot arról, miért éppen ott áll! Mindenkit hagyjon szóhoz jutni, aki beszélni kíván! Ezután kérdezze meg, van-e a csoportban valaki, aki helyet akar változtatni!
   • Ha már mindenki helyet változtatott, aki akart, kérdezzen rá, miért mentek közelebb vagy távolabb a vonalhoz, vagy a másik oldalra!
   • Olvassa fel a következő állítást! A résztvevők véleménynyilvánítása az előzőekben leírtak szerint történik.
  • A játék végén olvassa fel az eset megoldását, a 2.3 melléklet B) részt!
 • Szakértői mozaikkal is feldolgozható az eset. Ennek során azt kell a szakértőknek megválaszolniuk, hogy mit kell tenni abban az esetben, amikor az országhatárra kiskorú menekült érkezik? [Szakértők: A Bevándorlási Hivatal munkatársa, szülő(k), a gyámhivatal munkatársa, a Helsinki Bizottság munkatársa, tolmács, gyermekvédelem-szociális munkás, óvónő stb.] Csoportosan megbeszélik és felkészülnek, majd mindenki visszatér a saját csoportjához, és megtanítja a többieknek, amit tanult.
 • Az oktató előadásának folytatása a 2.2 melléklet felhasználásával vagy saját PPT, Prezi stb. órai alkalmazása. II. téma: A migráns gyerekek jogai. A gyermekjogi alapelvek
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. Összefoglaló kérdések csoportos feldolgozással
  • A hallgatók körben ülve reflektálnak az előadás kapcsán a gyermekek jogaival kapcsolatos témakörökre:
   • Mely okok, illetve körülmények állhatnak a gyermekek kényszervándorlása mögött?
   • Hol kell elhelyezni a kísérő nélküli kiskorúakat az idegenrendészeti eljárás lefolytatásának időtartamára?
   • Mit jelent a gyermek mindenek felett álló érdekének szem előtt tartása?
   • Igaz-e a következő állítás: a tudomány mai állása szerint pontosan meghatározható bármely személy életkora?
   • Mely körülményeket köteles az idegenrendészeti hatóság figyelembe venni a kísérő nélküli kiskorúval szemben lefolytatott kiutasítási eljárásban?
   • A 2008-ban elfogadott Zöld Könyv a migráns gyerekek iskolai teljesítménye kapcsán milyen tényezőkre hívja fel a figyelmet, amelyek meghatározó szerepet játszanak annak eredményességében?
   • Magyarország milyen jogokat biztosít a tanköteles korú migráns gyermekeknek?
 • A hallgatók kilépőkártyát ragasztanak fel az óra végén egy közös lapra, amelyen százalékosan jelzik, hogy az órán mennyire sikerült pontosítaniuk, kiigazítaniuk és elmélyíteniük a témához kapcsolódó ismereteiket.
 • Az otthoni jegyzetekhez az alábbi irodalmak kiosztása
  • Vámos Ágnes (2011): Migránsok iskolái. Educatio, 2011/2. (194-207.)
  • Illés Katalin - Medgyesi Anna (összeáll., 2003): A migráns gyerekek oktatása. 2009-ben átdolgozta: Kováts András - Dr. Vámos Ágnes. Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület, Budapest. http://menedek.hu/files/Amigransgyerekekoktatasa.pdf; a Migráns gyerekek belépése az iskolába című fejezetből:
   • A pedagógus felkészülése (21.)
   • A migráns gyerek és szüleinek felkészítése, fogadó osztály és az iskolaközösség felkészítése (22-23.)
   • A migráns gyerekek osztályba helyezése. Évismétléses megoldás (24-25.)
   • Kompenzatórikus megoldás. Tanulmányok az iskolában. Az első nap az iskolában (26.)
   • A migráns gyerekek integrációja, beilleszkedése (27.)
 
 

5 A hároméves szíriai menekülttel történt, akinek családja földönfutóvá lett, és szétszóródott. Shakirah felnőtt kísérőit kiutasították, őrizetbe vették, Shakirah-t pedig a gyermekvédelem Alföldi utcai befogadó otthonában helyezték el. Az esetleírás egy elhúzódott idegenrendészeti eljárást mutat be, amely egy szerencsés családegyesítéssel zárult. Magyar Helsinki Bizottság, 2014. http://helsinkifigyelo.blog.hu/2014/12/04/shakirah_harom_honap_magyarorszag (letöltés dátuma: 2014.12.17.)