Skip navigation

Abstract

Tézisek. Jelenlegi idegenyelv-oktatásunk a kommunikatív aspektust hirdeti, a gyakorlatban azonban megreked a „grammatika + szókincs” modell („Alkoss nyelvtanilag helyes mondatokat”) szintjén, mely nélkülözi a saját és célkultúra egybevetésére épülő interkulturális kommunikációra történő felkészítést. Nyelvtudásunk ezért „megméretik és könnyűnek találtatik” a globalizált világ kontextusában. Itt az ideje a paradigmaváltásnak: idegen nyelv helyett partner lingvokultúrát (kultúrát és benne a nyelvet) kell tanítanunk, ide értve a tanult lingvokultúrára jellemző verbális és non-verbális kommunikatív viselkedési mintákat is.

 

Abstract. The present-day foreign language teaching gives preference to communicative aspect,  but in practice it remains on the level of the „grammar + lexicon” modell („Make up grammatically well-formed sentences”). Meanwile, it is lacking in training for intercultural communication based on the comparison of native and target cultures. In the context of globalization our knowledge of foreign languages «is pondered upon, and is found insufficient”. It is time for a paradigm shift: instead of  teaching foreign languages we should teach partner linguacultures (cultures with languages inside), including verbal and non-verbal communicative behaviour patterns of target cultures, too.

 

Тезисы. Нынешнее преподавание иностранных языков объявляет коммуникативный аспект, однако на практике оно застоялось на уровне модели «грамматика + лексика» («Постройте грамматиче­ски правильные предложения»), что лишено подготовки, основанной на сопоставлении род­ной культуры с иностранной. Поэтому, в контексте глобализации наше знание иностранных языков «взвешено, измерено и найдено несостоятельным». Настало время сменять парадиг­мы: вместо преподавания иностранных языков мы должны преподавать иные лингвокульту­ры (культуры и языки в культурах), включая сюда и вербальные и невербальные образцы коммуникативного поведения, характерного для изучаемых лингвокултур.