Skip navigation

Тезисы

Tézisek. Az interkulturális kommunikáció mint tudományág. A globalizált világban nő az interkulturális találkozások, kommunikatív hibák, félreértések, kultúrsokk eseteinek száma. E mellékhatások oka a partnerkultúrák kommunikatív sajátosságainak  nemismerésében keresendő, ez pedig az idegennyelv-oktatás hiányosságaira vezethető vissza. A hibák elemzése az alábbi tényekre vet fényt: 1) A nemzeti nyelvek sok, eddig fel nem tárt kommunikatív specifikummal rendelkeznek. 2) A verbális nyelvet a nem-verbális jeleknek eddig fel nem tárt áradata kíséri, mely félreértésekre ad okot a kommunikáció során. Mindennek megelőzésére a jövőben megfelelő interkulturális studiumot kell bevezetni, melyet a felsőoktatásban az Interkulturális Nyelvészet (IK) program  alapozhatna meg. Az IK programja a következő lehetne: a szójelentés, nyelvi reáliák, idiómák, kommunikációs taktikák és stratégiák, kommunikatív viselkedés, nemzeti mentalitás, értékrend, szokások, mitoszok, hiedelmek, sztereotípiák, gesztusnyelv komparatív viszgálata, az interkulturális nyelvoktatás kérdései. Kulcsszavak: interkulturális kommunikáció (IKK), kommunikatív hibák, interkulturális kompetencia, interkulturális nyelvészet.

Abstract. Intercultural communication (ICC) as a Linguistic Discipline. The process of gobalization is characterized by growing number of intercultural encounters, which gives rise of communication failures, e. g.  misunderstandings and culture shock. These side effects are caused by the ignorance of the partner cultures’ communicative peculiarities. The speakers' communicative insufficiency goes back to the weaknesses of the teaching of foreign languages. For future prevention adequate intercultural communication studies must be introduced.  Analysis of the failures sheds light on the following facts: 1) national languages are full of so far unspecified culture bound features, 2) verbal communication is accompanied by the stream of culture-specific nonverbal signals, often misundestood by the speakers. The linguo-semiotic discipline dealing with the given problems is called intercultural communication (ICC). As a scientific foundation Intercultural Lingiuistics (IL) have to be launched in the framework of academic studies. The programme of IL includes comparative studies of lexical meaning, culture-bound lexical units (realia), idioms, communication tactics and strategies, meaningful behaviour, national mentality, values, habits, customs, myths, beliefs, stereotypes, body language, issues of teaching ICC. Key words: intercultural communication (ICC), communicative failures, intercultural competence,  Intercultural Lingiuistics.

Тезисы. Межкультурная коммуникация (МКК) как лингвистическая дисциплина. Процесс глобализации характеризуется интенсивным ростом частотности межкультурных встреч. Поэиому в глобализированном мире растет число коммуникативных неудач, недоразумений и культурного шока. Причина этих побочных эффектов кроется в незнании особенностей партнерской культуры, что восходит к недостаткам преподавания иностранных языков. Для превенции данных недостатков необходимо ввести межкультурные программы, основанные на вузвской дисциплине Межкультурная Лингвистика (МЛ).  Тематикой МЛ может стать следующее: компаративное изучение словесного значения, языковых реалий, идиоматики, коммуникативных тактик и стратегий, стереотипов, языков жестов и вопросы преподавания межкультурного преподавание иностьранных языков. Анализ коммуникативных неудач проливает свет на следующие факты: 1) национальные языки насыщены до сих пор не раскрытыми культурно-специфическими особенностями, 2) вербальная коммуникация сопровождается потоком национально обусловленных невербальных сигналов, часто неадекватно воспринимаемых говорящими. Лингвосемиотическая дисциплина, призванная изучать данную проблематику, называется межкультурной коммуникацией (МКК). Ключевые слова: межкультурная коммуникация, коммуникативные неудачи, межкультурная компетенция, межкультурная лингвистика.