Skip navigation

Тезисы

Abstract. Russian Mentality in Proverbs and Set Similes. Cultural dimensions are reflected in national systems of paremiology (proverbs and set similes). In Russian linguoculture power distance, collectivism, masculinity etc. play an important role. Consequently, in Russian proverbs concepts of power, friendship, brotherhood are closely connected with concepts of happiness, wealth, poverty etc. Pragmo-linguistic analysis of Russian and Hungarian proverbs is useful in linguo-cultural research procedures and teaching of foreign languages. Key words: national systems of paremiology, cultural dimensions, national concepts, intercultural communication.

 

Тезисы. В афористике отражаются измерения лингвокультуры. В русской лингвокультуре высока роль дистанции власти, коллективизма, маскулинности и др. Соответственно, в русских пословицах и устойчивых сравнениях (УС) регулярно выступают концепты власть, дружба, братство в тесной связи с концептами счастье, богатство, бедность и др. Прагмалингвистический анализ русских и венгерских пословиц полезен в лингвокультурных исследованиях и преподавании межкультурной коммуникации. Ключевые слова: национальная система афористики,  измерения лингвокультуры, национальные концепты, межкультурная коммуникация.

 

Tézisek. Az orosz mentalitás a közmondásokban és szóláshasonlatokban. A lingvokultúra paraméterei visszatükröződnek a paremiológiai egységekben (közmondásokban és szóláshasonlatokban). Az orosz lingvokultúrában magasan képviseltetik magukat a hatalmi távolság, kollektívizmus, maszkulinitás stb. paraméterei. Ennek megfelelően, az orosz közmondásokban és szóláshasonlatokban a hatalom, barátság, testvériség konceptumai rendre az olyan konceptumokkal együtt jelennek meg, mint boldogság, gazdagság, szegénység stb. Az orosz-magyar komparatív paremiológiai vizsgálatok a lingvokulturális kutatásokban, és a nyelvoktatásban egyaránt hasznosak. Kulcsszavak: nemzeti paremiológia-rendszerek, kulturális dimenziók (paraméterek), nemzeti konceptumok, interkulturális kommunikáció.