Skip navigation

Abstract

Tézisek. Különböző nyelvek és kultúrák (együtt: lingvokultúrák) képviselőinek interakcióját interkulturális kommunikációnak nevezzük. A globalizáció rámutatott arra, hogy jelenlegi nyelvoktatásunk grammatika-centrikus, holott a nyelvekben pragmatikai szabályrendszerek is működnek. Utóbbiak híján az idegen nyelveket „felsőfokon" beszélők is kudarcok sorát élik át a nemzetközi érintkezésben. Célunk az interkulturális kommunikáció konfliktusainak elemzése, elkerülési módjainak feltárása, interkulturális kompetencia kialakítása.

 

Abstract. Intercultural communication is the interaction of representatives of different languages and cultures (together: linguacultures). Globalization has revealed that the present day foreign language teaching is grammar-centred, whereas in languages pragmatic rules are also functioning. As a consequence, even „top grade" speakers experience a series of failures in international encounters. Our aim is to analyse intercultural communication failures, to reveal the ways of prevention and to develop intercultural competence of learners.

 

Тезисы. Межкультурной коммуникацией называется интеракция представителей различных языков и культур (вместе: лингвокультур). Глобализация привела к осознании того, что современное преподавание иностранных языков характеризуется грамматикоцентричностью, хотя в языках функционируют и прагматические правила. Нашей целью являются анализ конфликтов межкультурной коммуникации, раскрытие способов их превенции и формирование межкультурной компетенции учащихся.