Skip navigation

Тезисы

Abstract. In the globalized world the unification (americanization) of linguacultures, and liberalization of national languages are witnessed. Simultaneously, as the impact of closer cultural, business etc. contacts and relations, new culturally specific items enter the partner linguacultures. The paper aims at sheding light on the ways of adequate translation conveyance of cultural content to the target language readership in this new circumstances. The participants of intercultural communication need to have more and more exact information about partner cultures than ever, and translation is subordinated to the needs of the public it serves. That is why translation industry needs more than ever effective devices. For gaining new technical opportunities for translation activity we seek promising practices in recent translation studies. It seems to us that translating Pushkin's „Eugene Onegin” in the spirit of Nabokov would be an example which we should follow. In our approach, Nabokov's two volume „Commentary” to the translation of „Eugene Onegin” is seen as an explicite description of the contemporary Russian culture. The „Commentary” functions as an effective linguo-culturological textbook for the American students.

 

Tézisek. A globalizált világban a lingvokultúrák egységesülésének (amerikanázációjának) és liberalizációjának vagyunk szemtanúi. Egyidejűleg, a közelebbi kulturális, üzleti stb. kapcsolatok eredményeként új kultúrspecifikus egységek hatolnak be az egyes lingvokultúrákba. Írásunk arra kíván rávilágítani, miként lehet a kialakult új körülmények között adekvát fordításokat készíteni az olvasók számára. Az interkulturális kommunikáció résztvevői minden eddiginél több és pontosabb információt kívánnak kapni a partnerkultúrákról, s a fordítás az, amely alárendeltje az általa kiszolgált nagyközönség igényeinek. Ez az, amiért a fordítóiparnak minden eddiginél hatékonyabb eszközökre van szüksége. Új fordítástechnikai eszközök fellelése érdekében igéretes fordításelméleti gyakorlat után kutatunk. Úgy látjuk, hogy Puskin Jevgenyij Anyeginjének Nabokov által készített fordítása a számunkra követendő példa. Véleményünk szerint Nabokov „Jevgenyij Anyeginhez” készített kétkötetes „Kommentárja” kellően explicit módon írja le a korabeli orosz kultúrát és hatékony lingvokulturális tankönyvként szolgált az amerikai hallgatók számára.

 

Тезисы. В глобальном мире наблюдаются унификация (американизация) и либерализация культур. В то же время, в результате сближения культурных, деловых и т. д. контактов, в контактирующие лингвокультуры проникают новые культурно специфические элементы. Данная работа пытается пролить свет на то, каким образом можно создать адекватные переводы для публики в создавшихся новых условиях. Участники межкультурной коммуникации хотели бы получить больше и более точные информации о культурах-партнершах, чем когда-либо, а перевод подчиняется нуждам аудитории, которые он обслуживает. Вот почему переводческая индустрия требует более, чем когда-либо эффективных переводческих инструментов. Для того, чтобы найти новые способы перевода, мы подыскиваем обещающую переводческую практику. На наш взгляд, перевод «Евгения Онегина» Набокова был бы примером, достойным для подражания. «Комментарий» к «Евгению Онегину» достаточно эксплицитно описывает русскую культуру того времени, поэтому он служил эффективным учебником для студентов-американцев.