Skip navigation

Abstract

Tézisek. A globalizáció minden eddiginél közelebb hozza egymáshoz a nyelveket és kultúrákat, újabb próbatételek elé állítva ezzel a fordítókat a kultúrspecifikus elemek fordításakor. Az évszázadokra visszamenő nyelvi-kulturális kapcsolatok révén az egyes nyelvek más kultúrákra utaló idegen szavak és jövevényszavak ezreit halmozták fel. Ezt hasznosítja a fordítási tevékenység, mely az interkulturális kommunikáció egyik legfontosabb csatornája. A fordítóipar a kölcsönzési mintákat kreatívan alkalmazza és utánozza, egyúttal tovább élénkítve a kulturális kapcsolatokat is. A fordítói taktika lehetősége alternatív: választhat az idegen kolorit megteremtése és a saját kultúrához történő asszimiláció eszközei között. Az esetek többségében egy harmadik eset kívánatos: az üdvözlendő megoldás a két végpont kiegyensúlyozott kombinációja. A fordítói döntéseknél a kultúrák közelsége, a forrásszöveg típusa és funkciója, a célnyelvi olvasóközönség, a kultúrspecifikus elemek (reáliák) fontosságát és hierarchiáját kell figyelembe venni. A fordítástechnikai eszközök metalingvisztikai (definíció, körülírás, értelmező jelző stb.) és nyelvészeti (transzkripció, transzliteráció, behelyettesítés stb.) eszközökre oszthatók.

 

Abstract. Globalisation has brought cultures and languages closer than ever before, having posed translators to new challenges in translating culture-bound units. Due to centuries-old historical relations between linguacultures, languages accumulated thousands of loanwords and calques indicating foreign culture-specific concepts. Translation is one of the most important channels of intercultural communication. Translation industry is a creative user and imitator of loaning patterns, simultaneously giving further enhance to cultural relations. Translation tactics comprises choices between domestication (assimilating specific source language features to target ones) and foreignization (emphasizing source language features). In most of the cases a third alternative, a balanced combination of the two extremes is welcome. In translators' decisions cultural distance, type and function of source text, intended target language readership, the level of importance and hierarchy of culture-bound units (realia) must be taken into consideration. Translation techniques fall into metalinguistic (definition, paraphrase, apposition, etc.) and linguistic means of rendering (transcription, transliteration, substitution, etc.).

 

Тезисы. Глобализация в большей мере, чем когда-либо приблизила друг к другу языки и культуры, тем самым поставив переводчиков языковых реалий перед новыми испытаниями. Переводческая деятельность является одним из важнейших каналов межкультурной коммуникации. Благодаря многовековым культурно-языковым контактам, в языках накоплены тысячи лексических заимствований и иностранных слов со значением инокультурных денотатов. Переводческая индустрия является пользователем и подражателем образцам заимствования, тем самым дальше усиливая расширение культурно-языковых контактов. Переводческая тактика имеет две альтернативы: создание инокультурный колорит или приближение к культуре переводящего языка. В большинстве случаев предпочтение отдается третьему варианту, уравновешенной комбинации двух крайностей. При переводческих решениях нужно учитывать близость двух культур, тип и функцию исходного текста, предполагаемого читателя,  важность и иерархию реалий. Приемы техники перевода делятся на металингвистические (дефиниция, описание, приложение и т. д.) и лингвистические инструменты (транскрипция, транслитерация, замена и т. д.).