Skip navigation

4. modul: Kultúra, kisebbségi identitás, nevelés – biográfia-kutatás alkalmazása a pedagógiai munkában

 
A modul célja a biográfia mint kutatási módszer megismerése a multikulturális nevelés vonatkozásában és a sikeres kisebbségi életutakhoz kapcsolódó, azt befolyásoló tényezők tudatosítása.
A megvalósítás lépéssora:
Előzetes otthon munka során a hallgatók interjút készítenek egy migráns/kisebbségi etnikai csoportba tartozó felnőtt személlyel. Az interjú: életút, kultúra, szocializáció, identitás témaköreit dolgozza fel, különösen érintve az iskolai éveket. Ehhez önállóan 20-25 kérdésből álló kérdéssort állítanak össze, s az anyagot diktafonra rögzítik, majd otthon leírják az interjú szövegét. Az interjút a tárgyhoz kapcsolódóan, a portfólió részeként helyezik el. (Lásd a tananyag végén lévő hallgatói feladat leírását.)
Ráhangolás: A hallgatók kiscsoportban arra reflektálnak, mit jelentett számukra az interjúra való felkészülés, az interjú felvételének milyen tapasztalatai voltak. A tapasztalatok összevetése a hasonlóságok és a különbségek keresésével történik.
Kibővített tanári előadás19: Témája a biográfia-kutatás20 helye a kisebbségi tanulók, szülők, családok megismerésében, az interkulturális pedagógiában. Identitás és önbizalom-fejlesztés, a gyerekek énkép alakításának lehetőségei a pedagógusok munkájában21.
Lezárás:
További egyéni feladat: Olvassanak olyan szépirodalmi műveket, regényeket, amelyek témáját tekintve a kisebbségekkel, migránsok helyzetével, vagy a társadalmi sokféleség megítélésével (is) foglalkoznak, s egyúttal iskolai tanulságokkal ugyancsak szolgálnak (Lsd. 6. feladat, portfólió). Készítsenek róla reflektív olvasónaplót.
Mit viszek magammal a zsákomban? c. módszerrel az óra végén visszajelzés adása, összefoglalás nyújtása.22
 
 

19 Kibővített tanári előadás: Az oktató arra kéri a hallgatókat, hogy az előadás közben írjanak fel kérdéseket, majd az előadást 10-15 percenként megszakítva alkalmat ad a kérdések ismertetésére, a válaszadásra, reflektálásra. A módszer bővebb leírását lásd: Bárdossy Ildikó-Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla-Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs - Budapest, 346. (http://pedtamop412b.pte.hu/files/tiny_mce/File/KG1.pdf)
20 Biográfia-kutatás: célja a személyes életutak megismerése, tudományos szempontú elemzése. Az élettörténetekben közös vonások, mintázatok keresése. Mindennek már jelentős neveléstudományi, kutatás-módszertani szakirodalma van Nyugat-Európában, számos szakkönyv és cikk jelent meg az életút-kutatás neveléstudományban való felhasználásának lehetőségeiről. L. az ajánlott irodalmat lent.Az előadáshoz ajánlott irodalom:
  • Krüger, Heinz Herman-Marotzki, Winfried (2006, szerk.): Handbuch erziechungwissenschaftliche Biographieforschung. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
  • Hans Georg Ruhe (2012): Methoden der Biographiearbeit - Lebensspuren entdecken und verstehen. Belte Juventa, Weinheim und Basel.
  • Sielert, Uwe-Jaeneke, Katrin-Lamp, Fabian-Selle, Ulrich (2009): Kompetenztraining „Pädagogik der Vielfalt". Juventa Verlag, Weinheim &München
  • Kövér György (2014): Biográfia és társadalomtörténet. Osiris Kiadó, Budapest.
21 Az énkép, az önbizalom témaköre szorosan kapcsolódik a multikulturális/interkulturális pedagógiához, tekintve, hogy a kisebbségi tanulók - több más ok mellett - gyakran azért érnek el alacsonyabb eredményt az iskolában, mert sokszor negatív énképpel, alacsony önbizalommal rendelkeznek. Az önbizalom, az ember önmagába vetett hitének erősítése nagyban hozzájárul mind az iskolai sikerek, mind pedig a társadalmi boldogulás eléréséhez. Ehhez a célhoz a pedagógusok tudatosan alakított, fejlesztő szándékú értékelése, pozitív megerősítése ugyancsak sokat tehet.Kőrössy Judit (1997): Az énkép összefüggései az iskolai teljesítménnyel In: Mészáros Aranka (1997, szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 67-85.
22 Itt arra kérjük a hallgatókat, hogy a személyeses felvett interjú és az órán hallottak közötti kapcsolatra reflektáljanak. Hogyan kapcsolódott össze e kettő számukra az óra során?