Skip navigation

2. modul: A globalizáció és az oktatásügy kapcsolata

 
A modul célja a globalizáció és az oktatás összefüggéseinek megvilágítása, a globalizáció mint a multikulturális nevelés makrokontextusának megismerése.
A megvalósítás lépéssora:
 • Ráhangolás6:
  • Körkérdés: - Mi jut eszébe a globalizációról?
  • Képek papírtálcán: Az oktató a globalizációval összefüggésben képeket oszt ki. A képekből a hallgatók szabadon választanak, majd körben, 4-6 fős csoportokban a képek alapján megbeszélik a feltett kérdéssel kapcsolatos gondolataikat. A kiscsoportok munkáját a teljes plénum előtt, a tanulságok szóbeli közzététele7 zárja.8
 • Ezután rövid filmrészletek bemutatása következik a Samsara - a lét örök körforgása című filmből9, a globalizáció sajátos jellemzőinek érzékeltetésére.10
 • Kibővített tanári előadás11 keretében az oktató ismerteti: a globalizáció fogalmát, fő jellemzőit, oktatásra való hatását12. A téma előadása az alábbi csomópontok mentén történhet: a nemzetközi gazdasági, társadalmi folyamatok hatásai az iskolaügyre (nemzetköziség, homogenizáció, sztenderdizáció: az oktatási rendszerekben és a kompetenciák iránti elvárásokban, oktatási mobilitás, növekvő migráció, a verseny növekedése, oktatási hálózati kapcsolatok szerepének növekedése). Új kompetenciák iránti igények: A nyelvtanulás európai tendenciái. Az IKT szerepe a tanulásban és a világ megismerésében. Tolerancia és a kooperáció igénye az oktatásban és a munka világában.
 • A csoport a film közben kérdéseket ír le, amelyeket a kibővített tanári előadás közben és az előadás után beszélnek meg.
 • Befejezésként visszajelzés kérése: Mi tetszett nekem a mai órán?13 módszerrel.
 
 

6 Képek papírtálcán: Előzetesen az oktató globalizációval kapcsolatos karikatúrákat keres, majd azokat kisméretű papírtálcákra felragasztja. Képek kereshetők az internetről, újságokból, napilapokból vagy a Brander, Patricia és mtsai (é. n.): Kompasz - kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez, Mobilitas, Budapest című kötetben található, a témához illeszkedő képek is megfelelően használhatók erre a célra.
7 Közzététel: a kiscsoportos munkát a teljes csoport előtt reflexió zárja.
8 Ráhangolás változat: A körkérdés helyett más változat is lehetséges. Így pl. „brain storming" keretében a hallgatók összegyűjtik, hogy 1) az étkezés, 2) az öltözködés és a 3) nyelv területén milyen globális hatásokat tapasztalnak saját közvetlen környezetükben, helyi, illetve országos szinten. Az étkezési kultúra esetében: a más népek, kultúrák ételei, italai, vendéglőinek jelenlétét, az öltözködés esetében: a más népek divatjának, ruháknak, öltözetek megjelenésének hatásait, míg a nyelv esetében a más nyelvekből átvett szavakat keressék, amelyek mára a mi mindennapi kultúránkba ugyancsak bekerültek. (Forrás: Education Pack, Council of Europe, Budapest, 2004. 170. alapján)
9 A globalizáció folyamatainak és a társadalmi/kulturális sokféleség érzékeltetésére alkalmas a Samsara - a lét örök körforgása című film, amelynek alkotói a Földön napjainkban megtapasztalható kulturális, vallási, földrajzi, társadalmi diverzitás szépségeire, problémáira és érdekességeire mutatnak rá. A filmet öt kontinens 24 országában vették fel, szép képanyaggal, mind vizuálisan, mind pedig zeneileg hatásos módon, érzelmeket keltve, elgondolkodtatva. Tekintve, hogy a film hosszú, az oktatónak a feldolgozandó témához illeszkedő rövidebb részleteket érdemes a képzés során bemutatnia.
10 Az oktató megkéri a hallgatókat, hogy a film közben mindenki írjon le egy kérdést a globalizációval kapcsolatban, amelyre a film után következő kibővített tanári előadás során lesz mód reagálni.
11 Kibővített tanári előadás: a hagyományos előadástól annyiban tér el, hogy a hallgatók előadás közben kérdéseket írnak le, majd ezekre az oktató előadása során, 10-15 perces megszakításokkal, illetve az előadás után is reagál, s mód van a csoport közös reflexiójára is. A módszer részletesebb leírását l. Bárdossy Ildikó-Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla-Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs - Budapest, 346
12 Ajánlott irodalom:Beck, Ulrich (2005): Mi a globalizáció? A globalizmus tévedései: válaszok a globalizációra. Belvedere Meridionare, Szeged.
 • Giddens, Antony (2000): Elszabadult világ? Hogyan alakítja át életünket a globalizáció? Perfect, Budapest.
 • Schields, Robin (2013): Globalization and International Education. Bloomsbury, London/New Delhi, New York/Sydney.
 • Sqárez-Orozco, Marcelo M.-Qin-Hillard, Desirée Baolian (2004): Globalization. Culture and Education in the New Millenium. University of California Press, Berkley, Los Angeles/London.
 • Torgyik Judit (2011): A nyelvtanulás európai tendenciái. Szakképzési Szemle, 2, 110-117.
 • Zarády Zoltán (szerk.) (é. n.): Európa az iskolában - az iskola Európában. OKI, Budapest.
13 Mi tetszett nekem a mai órán? - a hallgatók szóban visszajelzést adnak gondolataikról, érzelmeikről, véleményükről. A módszer alkalmas a téma lezárására, összefoglalására, feedback kérésére.