Skip navigation

4.2. melléklet – 2. szövegrész

Kovács Júlia: A nemzeti kerettanterv és a cigány népismeret

2002-es cigány népismereti kerettanterv43
A dokumentum az első évfolyamtól tizenkettedik évfolyamig tartalmazza a tantárgy céljait, feladatait, fejlesztési követelményeit, ezek az alsó (1-4.), felső (5-8.) és a középfokú (9-12.) évfolyamokon külön részletezésre kerülnek, és külön évfolyamokra lebontva tárgyalja a belépő tevékenységeket, táblázatban rendezi a megjelenő témaköröket, annak tartalmait és végül ír a továbbhaladás feltételeiről.
A kerettanterv a cigány népismereti oktatást az 1-4. évfolyamokon évi 17 órában, az 5-12. évfolyamokon 37 órában határozza meg. Az alsó osztályokban ez kéthetente egy, felsőbb osztályokban pedig heti egy alkalmat takar. A közoktatási intézményeknek lehetőségük van többféleképpen megszervezni a cigány népismereti tanórákat (összevonások, blokkosítások során vendégtanárral vagy tábori keretek között is lebonyolítható).
Az alsó évfolyamokkal kapcsolatos célkitűzésekben megjelenik a cselekedtetésen alapuló tanítás hangsúlyozása (dramatizálás, szituációs játékok, megfigyelés, ritmusgyakorlatok, különféle manuális tevékenységek etc.). Ez egészen a tizenkettedik évfolyamig megmarad, igaz az általános iskola felső tagozatától fokozatosan a tárgyi, lexikális tudás veszi át a szerepet. A középfokú oktatás évfolyamaiban nagyobb szerepet játszik a társadalomismereti nézőpont.

2013-as cigány népismereti kerettanterv44

Az új cigány népismereti kerettantervet kormányszinten 2013-ban deklarálták. Felépítése nagymértékben eltér a 2002-es változattól, a dokumentum vizsgálata során alapvető kiegészítések figyelhetőek meg. Három külön fájlban találhatóak a 12 évfolyamra vonatkozó kerettantervi leírások (a felosztása:1-4., 5-8. és 9-12. évfolyam). A kerettanterv szerzője két évfolyamos ciklusokban részletezi a kívánt tanítási témaköröket és fejlesztési célokat. A cigány népismeret kerettanterve (kétéves ciklusok szerint) 1-10. évfolyamokon 65 tanítási órában, 11-12. évfolyamokon pedig 60 órában bonyolítható le. A 65 óra heti egy órát takar, ami csaknem megegyezik a 2002-es dokumentum 5-12. évfolyamokra vonatkozó óraelosztásával. A két vizsgált kerettanterv között lényeges különbség, hogy a 2002-es változatban a pedagógusokra van bízva a kiszabott órakeret témakörök szerinti felosztása, míg az új dokumentum már hozzárendeli a helyesnek gondolt óraszámot a tematikai egységekhez
12. évfolyamoknál új elemnek számít a pályaorientáció, a továbbtanulási tervek számbavétele, segítése, melynek keretében a tanulók megismerhetnek cigány nemzetiségi nevelést-oktatást vállaló (középfokú) intézményeket is.

 


43 Kerettanterv az általános iskolák számára: http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/2002/kerettantervek (letöltés dátuma: 2014. 12. 30.)
44 A cigány nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei (2013): http://kerettanterv.ofi.hu/10_melleklet_nemzetisegi/cigany/index_cigany.html (letöltés dátuma: 2014. 12. 30.)