Skip navigation

4.2. melléklet – 1. szövegrész

Kovács Júlia: Nemzeti alaptanterv és a cigány népismeret

A 2003/2007. évi Nemzeti alaptanterv40
A cigány népismereti tartalmak az Ember és társadalom tartalmi kulcselemiben jelennek meg. Minden évfolyamhoz rendel egy-egy tartalmi elemet, mely a nemzetiségi és etnikai közösségek életével, történelmével, kultúrájával és kisebbségekkel való közös múltunkkal foglalkozik (243/2007 (XII. 17.) kormányrendelet: 68-69.). E két alaptanterv részletesebben írja le az általános rendelkezésekben a kisebbségi nevelés és oktatás elveit. A kisebbségi nyelvek oktatásánál külön kitér arra, hogy a kisebbségi nyelv oktatása nem feltétlenül válthatja ki a világnyelveket tanulását. Felhívja az iskolák figyelmét, hogy képességek és készségek követelményrendszerének szinkronban kell lennie a műveltségi területekkel (243/2007 (XII. 17.) kormányrendelet: 23)41
. Az iskolai oktatás szervezés részeként tűnik fel a kisebbségi oktatás, mely egybefoglalva kezeli a nemzeti és etnikai kisebbségek oktatását. „A kiegészítő kisebbségi oktatás a nyelvoktató kisebbségi oktatás követelményei szerint biztosítja a kisebbség nyelvének tanulását, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását." (243/2007 (XII. 17.) kormányrendelet: 2) Különálló cigány kisebbségi népismeret mint oktatási forma nem szerepel az alaptantervekben.

A 2012. évi Nemzeti alaptanterv

Az 2012. évi Nat megalkotásánál is a nemzetiségi nevelés-oktatás terminust használták. A magyarországi kisebbségekkel foglalkozó tartalmak az Ember és társadalom és a Művészetek műveltségi területekben fedezhetők fel. A történelem, a hon- és népismeret és a társadalomismeret legalább egy-egy tartalmi elemként vagy követelményként jelöli meg a kisebbség és többség viszonyrendszerét, a magyarországi kisebbségek kultúrájának megismerését, a roma/cigány kisebbség történelmét és társadalmi helyzetét [110/2012 (VI. 4) kormányrendelet: 39-41., 83, 88-91.]42.
A nemzetiségi oktatást általános elvként jelöli meg, ez a köznevelés leírásában is nyomon követhető: „feladatát alapvetően a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében... jelöli meg" (110/2012 (VI. 4) kormányrendelet: 7,). A nemzetiségi nevelés és oktatás célját egyetlen mondatban összegzi: „a tanulók nemzetiségi közösséghez tartozásának erősítése" (110/2012 (VI. 4) kormányrendelet: 19,). Az új alaptanterv szövegében nincs megjelölve különálló, tartalmi szabályozás a cigány kisebbségi oktatásra nézve.

 


40 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300243.kor&timeshift=0 (letöltési datum: 2014. 12. 30.)202/2007. (VII.31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300243.kor (letöltési dátum: 2014. 12. 30.)
41 U.o.
42 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról: http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149257.218573 (letöltés dátuma: 2014. 12. 30.)