Skip navigation

12. HÉTKÖZNAPOK EGY ISMERETLEN KÖZELMÚLTBÓL (összevont gyakorlatok egy emblematikus anyagon: alkalmazások)

Utolsó fejezetünk szintúgy multidiszciplináris megközelítésből fakad. Projektszemléletű: az önéletrajzírást járja körül kreatív-műveltető, teoretikus és szövegátíró, rövidítő, hangsúlyokat csoportosító jelleggel, egyben betekintést, rálátást biztosítva a közelmúltunkban a szomszédságban zajló történelmi-társadalmi folyamatra: a Ceauşescu-rendszer tomboló agóniájára és annak reprezentációjára az erdélyi magyar irodalomban.

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK, melyek feltárják kontextusait, előkészítik változatos, performatív feldolgozását egy friss visszaemlékezés-kötetnek, Bodor Johanna könyvének:

A laikus írás meghatározásai (ld. fent: Laikus olvasók? 2015).

Önéletrajztípusok, elmélet, szerzők.

Melyek az ön eddigi olvasói történetének legemlékezetesebb publikált naplói és memoárjai, s miért? Hogy jutott el hozzájuk, mi ki keltette fel figyelmét irántuk? Egyetért azzal a szakirodalmi vélekedéssel, hogy ezeket, tehát az önéletrajzi térben fogant szöveget másképp olvassuk, mert kikényszerítenek egyfajta kölcsönösséget, s magunk is lemeztelenedünk, olvasván? Igaz ön szerint, hogy saját egzisztenciális problémáinkra látunk rá általuk erőteljesebben, azokkal szembesít az ilyen írásmű? (pl.: http://magyarnarancs.hu/konyv/ferencz-gyozo-radnoti-naplo-gyarmati-fanni-92827)

Naplóírás-gyakorlatok: tegnapom, a karácsony/szilveszter legjobb pillanata, egy mélypontom története.

Egyszer saját nevében és valódi esetet meséljen el, másszor fiktívet: akár szereplőkártyákat húzva. Ki melyiket érzi hitelesebbnek (ha nem árulják el előre): az igazit vagy a kitaláltat? (Kucserka Zsófia ötlete)

Vallomások, ars poeticák, krédók. Mit kezdünk híres írók ilyen jellegű szövegeivel? Segíthet a kezdőnek elindulni a pályán? Szakmai, alkotói tanácsokat ad, kiolvasható ilyen belőle? (ld. fent az Íróakadémiai műhelyvallomásait is.)

http://www.huffingtonpost.com/louisiana-channel/paul-auster-how-i-became_b_6406780.htm

Mit gondol, érdemes-e találkozni írókkal? Van olyan élő vagy holt szerző, akitől kérdezne valamit?

Áttérünk a traumaszövegekre, amely a fentivel fedésben lévő, érintkező korpusz: ki mit talál? Kulcsszavak: trauma-meghatározások, retraumatizáció és katarzis, holokauszt-narratíva, az elmondás ideje, módja: elfojtás, hallgatás, csend, semleges, tárgyilagos, szenvtelen előadás, késleltetettség. (pl.: http://magyarnarancs.hu/konyv/igy-osztjak-a-nobel-dijat-stockholmbol-jelentjuk-93097, http://hvg.hu/velemeny.publicisztika/20141221_Miert_nem_lettem_ongyilkos#c6lwxv%231w52uk8#2cunc78)

A női irodalomban megnyilvánuló diskurzusszervező alapszövegei a magyar szépirodalmi és civil traumanarratívának: Polcz Alaine: Asszony a fronton, Sós kávé: női holokauszt-történetek.

Női irodalmi szenvedéstörténetek: http://irodalmijelen.hu/2014-dec-29-1521/huszonot-ev-huszonot-novella

FELADAT

Miben látja esztétikai értelemben a fenti szövegek közti különbséget? Tanúságtételek etikai értéke és esztétikai kódjai.

Mit jelent család nélkül vagy nem vérszerinti családban élni? Hozzon irodalmi példákat! http://pozitivnap.hu/kultura-es-szorakozas/mit-rejt-a-hirnev-15-hires-ember-akit-orokbe-fogadtak

Erdély-tudatunk, Erdély-narratívák. Valami változik (a fiatalok közül: Dragomán György, Demény Péter, Tompa Andrea regényei, jelen-múlt, kint-bent, nő-férfi, főváros-vidék).

Rendszerváltás-történetek. Oral history, szülők történetei, a hallgatók elképzelései, fogódzói: honnan, miből alkotnak képet a közelmúltról? Történettudomány, közbeszéd, iskolai tálalás, filmek, tömegkommunikáció, tárgyak, retró, zene, építészet. 

Írjanak rövid tárcát a fenti címmel: Nem baj, majd megértem.

Keressenek kapcsolatot a tánc és az irodalom között!

HATÁRFELADAT

Mielőtt elolvassák el BODOR JOHANNA: Nem baj, majd megértem című könyvét,

előzőleg a regény első mondatát írják tovább! Tíz mondatot tegyenek hozzá!

A regény utolsó mondata elé találjanak ki egy történetet, amit tíz mondatban foglaljanak össze! 

GYAKORLAT

Miután elolvasták:  

Vannak-e problémáik a Bodor-szöveggel? Mik azok?

Honnan lépnének be a szöveg világába? Mi az a szál, gondolat, motívum, szerepkör, ami a leginkább megragadta önöket olvasás közben?

Tegyenek fel három kérdést hozzá, írják őket fel egy-egy cetlire, s dobják a tanári asztalon lévő dobozba, majd húzzanak ki egyet-egyet, s válaszolják meg!

Írjanak s beszéljenek róla (pro és kontra: megerősítő és elmarasztaló kritikát) 3000 és 500 karakterben, valamint 5 és 2 percben.

Adjanak karakteres címet esszéjüknek, kritikájuknak, amely plasztikusan fejezi ki viszonyukat a könyvhöz, s egyúttal kötődik annak fontos motívumához! Kétfelé kapcsolódjon tehát a cím: a másodlagos (tehát a kritikai) szöveget és az elsődleges (a referenciát, a tanulmányozott művet) is jellemezze!

Miután a csoport a félévnyi kurzus első felében a ráhangoló-előkészítő kultúra- és politikatörténeti, országismereti, irodalomelméleti,

majd a könyv részleges ismeretében (cím, első és utolsó mondat) elvégzett kreatív írás-gyakorlatokon túl van, s elolvasta mindenki a könyvet,

majd megoldották a fenti írásos és szóbeli (kritikai) feladatokat,

következik a lektori munka.

Alább található két kritika a könyvről. Az első terjedelme 18.000, a másodiké 7000 karakter.

HÉTKÖZNAPOK EGY ISMERETLEN KÖZELMÚLTBÓL 1.

A kritika megjelenítéséhez, kattintson ide:

HÉTKÖZNAPOK EGY ISMERETLEN KÖZELMÚLTBÓL 2

A kritika megjelenítéséhez, kattintson ide:

LEKTORI GYAKORLAT

Az első szöveg ismeretében (a második ne legyen látható addig, amíg meg nem oldja a hallgató a feladatot) rövidítse le a szöveget Word korrektúraprogrammal 7000 karakterre!  

Hasonlítsuk össze a megoldásokat! Melyik redukció mivel jár? Indokolja mindenki a saját változtatásán, mely részeket, fázisokat, motívumokat törölte, miért azoktól vált meg, s ami megmaradt, kompaktabb, koherens, összefüggő szövegváltozat-e, mint az eredeti? Fűzzenek megjegyzéseket egymás döntéseihez! Elveszett-e gondolat, avagy összevonhatóak voltak-e elemek? Melyek azok? Idézzék fel azt a belső dialógust, elevenítsék fel a folyamatot, melynek során fokozatosan húztak a szövegből. Érezték-e a megkönnyebbülést, a feszesség jóleső hatásait, azt, hogy így is megáll a lábán a közlendő? Fogalmazzák meg, mit áldoztak be könnyen, mit nehezebben, s mely elemekben voltak biztosak, hogy mindenáron megtartják? Át kellett-e írni néhány részt, hogy összekössék, ami megmaradt, vagy nem volt erre szükség?

A törlések fontos gesztusok, segítenek megérteni egy szöveg szerkezetét, belső dinamikáját, rétegzettségét.  A kényszertörlés-rövidítés kiélesíti tekintetünket: meg kell állapítanunk, mi tartozik össze, mi a központi tézismondat, mi ismétlés, csak más formában, mely példák megvilágító erejűek, melyek nem, s hogy a lektor számára mit is mond lényegében a szöveg s a könyv. Azt hagyja ugyanis benne végül. Az is megképződik jó esetben tanulságként a csonkítási-tömörítési folyamat végére, hogy érdemes betartani a kért karakterszámot, ha valahova írunk, s hogy ha rövidíteni kell, ne engedjük át másnak ezt a munkát, mert akkor az ő szelekciója érvényesülne, s nem az maradna meg, amit mi szeretnénk, hiszen egy-két szóval is érzékeltethető akár, ami számunkra fontos, de annak az egy-két szónak akkor benne kell lennie a (mégoly rövidke) szövegben, s arról csak mi magunk gondoskodhatunk

UTÓFELADATOK

Ha a művet nem olvasta volna, a kritikát ugyanilyen módon nyesi meg?

Mi az a tartalmi elem, amely hiányzik az itteni címből?

Milyen szerkesztői-lektori üzenetet mellékelne a kritikusnak?

Saját hosszabb kritikáját csökkentse feleakkora terjedelműre! Mik a tapasztalatai a művelet során?

Az itt található és a saját kritikát egyaránt foglalja össze minden hallgató egy hosszú mondatban! Kiderül-e így, hogy ki mire fókuszált?

Újra kérdezem: mit gondol, érdemes-e találkozni írókkal? Bodor Johannától például mit kérdezne? Vár tőle még írást?

Végül olvassa el A belső tánc című esszét (innen: Gilbert Edit: Az együttérzés irodalmai és vonzatai, Pont Kiadó 2014) Nyújt-e fogódzót az imént vizsgált tárgyhoz?

KULCSSZAVAK

rendszerváltás előtt a szomszédban

traumaszöveg

női írás

önéletírás, dokumentarista szövegek

összetett gyakorlat, művelődéstörténeti, történelmi, elméleti, irodalomtörténeti kontextusok

kritikaírás

rövidítés

lektori munka

a redukció értelme

 
Kedves Olvasóim, elértünk barangolásunk végéhez, s mielőtt megnyitják az alábbi két linket, köszönetet mondok Önöknek azért, hogy követtek utamon, melynek állomásai szándékom szerint a bölcsészképzés hasznosságát mutatták be, célzott gyakorlatokkal az alkalmazhatóság erősítése irányában. A pesszimizmusra is okot adható helyzetképből a kivezető lehetőségek elképzeléseim szerint praktikusak. A performativitás: a téttel cselekvés különböző horizontjaira nyitás mellett koncepciózus feladatokat, tematikákat kínáltam. Ars poeticám kifejtése egyúttal a bölcsész-irodalmár tudásának, képességeinek alkalmazását, kibontását, kiteljesítését célzó javaslataim közös kipróbálására tett gesztus. Kollégáim, hallgatóim s az érdeklődő laikus figyelmébe ajánlottam nézeteimet arról, hogy a bölcsész, a „magyaros" írástudó, gondolkodó, jól beszélő, lényeglátó, elmélyülten, pontosan olvasó személy - lehetne a képzés gyakorlatiasabbá tételével, akire számíthat a társadalom a legváltozatosabb, kommunikációt igénylő munkahelyeken. Gondolkodó, közvetítő, különböző közegekben a megértést hatékonyan elősegítő érzékeny és öntudatos emberfőket szeretném, ha képeznénk bölcsészszakjainkon.