Skip navigation

4.1 melléklet – 1. szövegrész

A romani nyelv közoktatási helyzete a jogszabályok tükrében35


A magyarországi cigány nyelvek oktatásának elindításához több törvény és rendelet is hozzájárult. A kisebbségi oktatás alapja az Alkotmány 68. § (2) bekezdése36
volt, amely biztosította a nemzeti és etnikai kisebbségek számára az anyanyelvi oktatást. A kisebbségi törvény37 elfogadását követően a cigány kisebbségnek először nyílt lehetősége arra, hogy a többi nemzeti kisebbséghez hasonlóan a kisebbségi oktatás megszervezését is igényelhesse, így a cigány/roma gyerekek oktatása-nevelése már el tudott határolódni a szociális hátrányok kezelésétől 38.
A legnagyobb lépést a romani nyelv tanításának érdekében a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló, módosított 1993. évi LXXVII. törvény39
adta, amely - egyéb jogaik mellett - meghatározza a kisebbségi közösségek nyelvi jogait is. E törvény szerint a nemzeti kisebbségi óvodai nevelést és iskolai oktatást a központi költségvetés kiegészítő normatívával külön támogatta. A támogatást az intézmény fenntartója kapta a nemzetiségi nevelési-oktatási feladat ellátására40.
A nemzeti és etnikai kisebbségek óvodai nevelésének irányelve és a nemzeti és etnikai kisebbségek iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló - többször módosított - 32/1997 (XI. 5.) MKM rendelet41
- 2003-ban történt tartalmi változtatásáig - oktatásszervezési keretként a külön csoportban történő oktatást határozta meg. Az ezt követően bevezetett Integrációs Pedagógiai Rendszer hozadéka, hogy tartalmában átalakult a nemzetiségi oktatás irányelve is: a cigány kisebbségi oktatás részből kikerült minden olyan elem, amely a szociális hátrányokra utaló felzárkóztatást célozta meg. A 32/1997 (XI. 5.) MKM rendeletet módosító 58/2002. (XI. 29.) OM-rendelet42 szerint külön normatívát igényelhetnek az iskolák a cigány népismeret, valamint bármelyik cigány nyelv oktatására. Ez alapján 2003-tól a jogalkotó lehetővé teszi a romani vagy beás nyelv oktatását. A módosítás szerint az óraszám heti kettőre csökken, így könnyebbé válik az összevonás (blokkosítás) az év során, és vendégtanárral, tábor vagy más rendezvény keretében is szervezhető a nyelvoktatás43.

A romani nyelv helye a 2003-ban kiadott Nemzeti Alaptantervben

A 2003-as Nemzeti Alaptanterv44 kiemeli, hogy élő idegen nyelvként is taníthatók a kisebbségek nyelvei, melynek fő célja a kommunikatív nyelvi kompetencia kialakítása, vagyis használható nyelvtudásra kell törekedni. A NAT a 8. osztály végére minimális nyelvtudásszintet ír elő (A1), a tankötelezettség végére minden diáknak legalább az önálló nyelvhasználói szintre (B1) kell eljutnia. Második idegen nyelvből a 12. évfolyam végére legalább az A2 szintet kell elérni. Emelt szintű nyelvoktatás esetén a tankötelezettség végére önálló nyelvhasználóvá kell válnia a tanulóknak (B2).

 35 Forrás: Lakatos Szilvia (2012): A romani nyelv közösségi használatának és közoktatási helyzetének vizsgálata Magyarországon. PhD értekezés. PTE BTK, „Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs. 72-73.
36 1949.évi XX. Törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya: http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/1949.pdf (letöltés dátuma: 2014. 12. 30.)
37 1993. évi LXXVII. törvény A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól:
http://www.nemzetisegek.hu/dokumentumok/kisebbsegitorveny/kisebbstorvmagyar2006.pdf (letöltés dátuma: 2014. 12. 30.)
38 Pálmainé Orsós Anna (2008): Egyenlő nyelvek - egyenlő esélyek? In: Kozma Tamás-Perjés István (2008, szerk.): Új Kutatások a neveléstudományokban. MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest, 149-158.
39 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/kozokt_tv_070823.pdf (letöltés dátuma: 214. 12. 30.)
40 Forray R. Katalin (2000): A nemzetiségi-kisebbségi oktatás, 1994-1998. In: Forray R. Katalin (szerk.): Romológia-Ciganológia. Dialógus Campus Kiadó, Budapest-Pécs.
41 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700032.MKM (letöltés dátuma: 2014. 12. 30.)
42 58/2002. (XI. 29.) OM-rendelet A nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997 (XI. 5.) MKM-rendelet módosításáról. Magyar Közlöny, 2002. 147. sz.
43 Pálmainé Orsós Anna (2008): Egyenlő nyelvek - egyenlő esélyek? In: Kozma Tamás - Perjés István (2008, szerk.): Új Kutatások a neveléstudományokban. MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest, 149-158.
44 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/nat_070926.pdf (letöltés dátuma: 2014. 12. 30.)