Skip navigation

Esélyegyenlőség témakörrel kapcsolatos fogalmak

 
Írja a felsorolt fogalmakat a definíciója mellé!

asszimiláció, bikulturális szocializáció, inklúzió, inkluzív pedagógia, inkluzív társadalom, integráció, interkulturális nevelés, kultúra, marginalizálódás, multikulturális nevelés, multikulturalizmus, szegregáció, szeparáció, szocializáció
1 A kisebbség beolvadása a többségbe, amelynek során önkéntesen vagy kívülről való nyomás hatására átveszi annak kulturális sajátosságait és elhagyja a sajátját.
2 A multikulturális nevelés mellett az utóbbi két évtizedben egyre inkább ez a fogalom kerül előtérbe. A fogalmak gyakran szinonimaként használatosak, de fontos azt a különbséget hangsúlyozni, amely ez utóbbi esetében egy dinamikus állapotot feltételez.
3 A saját kultúra megtartási lehetősége mellett az együttélés megteremtése a társadalmakban.
4 Egy adott csoport vagy személy társadalmi kirekesztéssel szembeni védekezésként megvalósuló önkéntes elkülönülése.
5 A társadalom valamely szegmensében (manifeszt vagy látens módon) megvalósuló elkülönítés.
6 Alapértelmezése a befogadás, azaz az exklúzió (kirekesztés) ellentétes irányú folyamata.
7 Az a születéstől halálig tartó fejlődési folyamat, amely során az egyén „beletanul" (direkt vagy indirekt módon, primer vagy szekunder térben, formális vagy informális nevelés során) a társadalomba.
8 Az az alapvető szemlélet jellemzi, mely a tanulók egyéni különbségeit (akár társadalmi, akár kulturális, akár személyes) komplexitásában tekintve, maximálisan figyelembe véve, azokból kiindulva, azokra értékként építve alakít ki befogadó környezetet.
9 Az elmélet az elsődleges és másodlagos szocializációs tér átfedését, illetve annak mértékét mutatja, illetve azt az utat, hogy az átfedés miként szélesíthető.
10 Azon felismerésen alapul, hogy különböző életmódok és identitások létezhetnek egy időben és egy helyen, és hogy a közöttük létrejövő kommunikáció gazdagítja mindegyik résztvevőt.
11 Demokratikus oktatási rendszert feltételez, ahol a diáknak joga van saját kultúrája megtartása mellett a sikeres társadalmi integrációra.
12 Egy olyan állandónak tekinthető életmóddal azonosítható, mely csoportokra osztja az embereket, generációk között öröklődik, és egyben hozzájárul az identitás meghatározásához. Közvetítője a nyelv, alapját jelentik az értékek, valamint a hozzájuk kapcsolódó explicit és implicit szabályok.
13 Jelentése legegyszerűbben úgy foglalható össze, mint elkülönülő kultúrák együttélése. Az együttélés jelenthet egymás mellettiséget és egymásra hatást egyaránt.
14 Egy adott személy vagy csoport a társadalom peremére kerülése önhibáján kívül.

Enable JavaScript