Skip navigation

2. modul: Társadalmi és iskolai stratégiák

 
A modul tartalmi célja a különböző társadalmi-együttélési stratégiák és az inkluzív pedagógia fogalomrendszerének feldolgozása.
A megvalósítás lépéssora:
  • Előzetes (otthoni) feladatként a hallgatók elolvassák az alapfogalmakat ismertető szakirodalmat és egyéni jegyzeteket készítenek belőle.12
  • Ráhangolásul a hallgatók láncfeladattal13 idézik fel a szövegben előforduló fogalmakat.
  • A kiadott lapon egyénileg összekötik a fogalmakat a definícióval. (2.1 melléklet)14 Párban egyeztetik a megoldásokat. Nagycsoportos szinten oktatói irányítással, közös magyarázattal véglegesítik az egyéni munkát.
  • Az oktató frontális előadása - az inklúzió és inkluzív pedagógia fogalmának fejlődéséről, jelenlegi értelmezéséről - készíti elő a következő lépést. Az előadáshoz a 2.2 mellékletben foglaltak alapján javasolt PPT-t vagy Prezit készíteni, illetve hand-out-ként kiosztható a melléklet szövege is. Javasolt az előadás közben a hallgatók számára interaktív jegyzetelési technikát alkalmazni.
  • A csoport disputát15 folytat az inkluzív pedagógiáról. Először mindenki kihúz egy kártyát, hogy pró vagy kontra érveket kell gyűjtenie az inkluzív pedagógia mellett vagy ellen. A kártya alapján egyéni munkában maximum öt érvet írnak le pró vagy kontra. Szakértői csoportot (pró és kontra) alkotva a hallgatók kerekasztallal súlyozott cetlikre16 gyűjtik az érveket. Ezután nagycsoportos vita következik úgy, hogy mindenki a saját súlyozott cetlijét használja fel a megszólaláskor. Az oktató koordinálja a vitát a megszólalások egyenlő arányára való odafigyeléssel. A lépéssort meg kell ismételni a pró és kontra csoport tagjainak cseréjével.
  • A hallgatók kilépőkártyát ragasztanak fel az óra végén egy közös lapra, amelyen százalékosan jelzik, hogy mennyire sikerült pontosítaniuk, kiigazítaniuk és elmélyíteniük a témához kapcsolódó ismereteiket.
 
 

12 Javasolt irodalom: Varga Aranka (2006): Multikulturalizmus - inkluzív oktatási rendszer. In: Forray R. Katalin (2006, szerk.): Alapismeretek a romológia asszisztens képzéshez. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, 145-161. Internetes elérhetőség: http://mek.niif.hu/04800/04867/04867.pdf
13 A nagycsoportos szintű megszólalások irányítására alkalmas láncfeladatban kisebb labdát dobálnak egymásnak a hallgatók. Akinél van a labda, az mondja a következő fogalmat.
14 MEGOLDÓKULCS: asszimiláció (1), bikulturális szocializáció (9), inklúzió (6), inkluzív pedagógia (8), inkluzív társadalom (10), integráció (3), interkulturális nevelés (2), kultúra (12), marginalizálódás (14), multikulturális nevelés (11), multikulturalizmus (13), szegregáció (5), szeparáció (4), szocializáció (7)
15 Galambos R.-Grohe A.-Kiss L.-Mikó G.-Takács V.-Vajnai V. (2010, szerk.): Dilemma, Disputa, Demokrácia. Kézikönyv a vitakultúra fejlesztéséhez. DIA, Tatabánya, Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.
16 A kerekasztal a szóforgó írásos változata a kooperatív tanulásszervezésben, melyet gyakran használunk súlyozott cetlikkel együtt. A kerekasztal lényege, hogy az egyéni gyűjtések összegzése kiscsoportos szinten srukturáltan történik. A lépések a következők: az első ember egy dolgot olvas fel az egyéni gyűjtéséből, melyet a tőle jobbra eső ember jegyzetel le - esetünkben egy külön cetlire (súlyozott cetli). Közben a többiek figyelik, hogy szerepel-e náluk az elhangzott dolog, és ha igen, akkor ők azt már nem olvassák fel. A cetlire nem csak a szöveg kerül, hanem számmal az is, hogy hányan írták a kis csoportban azt a dolgot (ezért súlyozott a cetli). Az egyéni gyűjtésekből a következő dolgot az a személy mondja, aki eddig jegyzetelt, és most ismét a tőle jobbra ülő jegyzetel - ismét jelölve a gondolat csoporton belüli számosságát is. Az új gondolat új cetlire fog kerülni. Addig haladnak körbe egymás után, amíg minden egyéni gyűjtés el nem fogy a jegyzetlapokról és rá nem kerül a közös cetlik valamelyikére.