Skip navigation

Bevezetés – általános információk

A tananyag célja a felsőoktatásban interaktív formában lehetőséget teremteni a hallgatóknak az fogyatékosság kérdéskörének pedagógiai szempontú megismerésére, az inkluzív nevelés megvalósításának lehetőségeire, a társadalmi integráció lehetséges útjainak bemutatására.
A célhoz rendelt választható tartalmak között szerepel az érintettek véleményének, jogainak, a köznevelési rendszerben betöltött szerepének a feldolgozása alapján a hallgatók fogyatékos emberekről való gondolkodásának feltárása, véleményük megszólaltatása, a fogyatékossági kategóriák mögötti pedagógiai vonatkozások értelmezése, az együttnevelés külföldi és hazai helyzetének, tapasztalatainak megbeszélése, az együttnevelő intézmény előnyeinek kulcsszereplőkre vonatkoztatott, saját élményű megközelítése.
A moduláris rendszerben felépített tananyag 90 perces blokkokban tervezi a szemináriumi munkát. A tananyag tartalmazza az adott modulra javasolt tevékenységek sorát és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagokat, melyek a hallgatók interaktív munkáját segítik. Az egyes modulok az RJR modell szerint1 épülnek fel és kooperatív tanulásszervezéssel2 valósulnak meg.
A kiegészítő információk (felhasznált irodalom, magyarázó szövegek az oktatók számára stb.) a lábjegyzetekben találhatók.
 
 
 

1 RJR modell: a ráhangolódás fázisában az egyének aktívan fedezik fel a témáról való tudásukat (gondolkodni kezdenek a témáról). A jelentésteremtés szakaszában a hallgatók megismerkednek az új információkkal (az információt aktívan saját tudásukba, értelmezői keretükbe illesztik). A reflexió fázisban az új ismeretek megszilárdítása történik (amikor az egyének aktívan alakítják a gondolkodásuk elméleti kereteit). Forrás: Bárdossy Ildikó-Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla-Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs-Budapest, 172-174.
2 Arató Ferenc-Varga Aranka (2012): Együtt-tanulók kézikönyve. (3., bővített kiadás) Mozaik Kiadó, Szeged 167.