Skip navigation

1.2 melléklet – IV. téma

Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és a Befogadó Oktatásért
(European Agency for Special Needs and Inclusive Education)

Kik vagyunk?
Az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és a Befogadó Oktatásért (a továbbiakban: az Ügynökség) független szervezet, amely a sajátos nevelési igény és a befogadó oktatás-nevelés területén nyújt együttműködési platformot 28 országból álló tagságának31
. Célunk javítani a fogyatékossággal élő és/vagy sajátos nevelési igényű tanulókat érintő oktatáspolitikát és gyakorlatot.
Azt a felhatalmazást kaptuk tagországainktól, hogy segítsük elő az együttműködést azoknak az országprioritásoknak az érvényesítésében, amelyek összhangban állnak az Európai Tanács „Oktatás és Képzés 2020" című stratégiájának prioritásaival, illetve amelyek megfelelnek az olyan nemzetközi megállapodásoknak, mint az Egyesült Nemzetek Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló Egyezménye (2006) és az ENSZ Konvenció a Gyermek Jogairól (1989).
Az Ügynökség 1996-ban alakult, és tagországainak oktatási minisztériumai tartják fenn, emellett támogatásban részesül a különböző európai intézményektől (a Bizottságtól és a Parlamenttől).

Mire fókuszálunk?
Tevékenységünk középpontjában a legszélesebb értelemben vett befogadó oktatás-nevelés áll - vagyis, hogy a tanulók közötti különbségeket, a sokszínűséget, sokféleséget minden oktatási helyzetben minőségi kérdésként kezeljük.
Az Ügynökség munkája alapvetően arra irányul, hogyan érhető el érdemi javulás minden tanuló teljesítményében az egész életen át tartó befogadó nevelés-oktatás minden szintjén úgy, hogy ennek révén a fogyatékos fiatalok életesélyei és lehetőségei a társadalomban való aktív részvétel kialakításához kedvezőbbé válnak.
A befogadó nevelés-oktatás rendszerén belül a kritikus jelentőségű sikertényezők feltárásához vezető egyes fő lépések a következők:

  • a fejlődési folyamat azonosítása,
  • a fejlődést gátló akadályok azonosítása, valamint
  • a fenntartható és hatékony befogadó nevelési-oktatási rendszerek fejlesztésének elősegítése érdekében az egyes országok szakpolitikai fejlődésének aktív monitoringja és rendszeres felülvizsgálata.

 

Mivel foglalkozunk?
A szakpolitikai, valamint gyakorlati ajánlások, irányelvek összegyűjtése, elemzése és átadása a tagországoknak, eközben a projekttevékenység révén a prioritási témákra vonatkozó információ megosztása.
Valamennyi tematikus projekt a sajátos igény és a befogadó nevelés-oktatás szakpolitikusok számára közös érdeklődést kiváltó témaköreire összpontosít. Ezek a kiemelt témakörök a következőkből állnak: koragyermekkori fejlesztés, értékelés befogadó környezetben, tanárképzés a befogadásért, szakoktatás és szakképzés, IKT a befogadásért, hozzáférés az információhoz, s végül adatgyűjtés a befogadó oktatás-nevelés terén.

Az információ közreadása
Az Ügynökség tevékenységével kapcsolatos információ hozzáférhető az Ügynökség web site-ján, illetve nyomtatásban különböző formátumban, mint például jelentések, szakirodalmi áttekintés és rövid szakpolitikai kivonatok formájában. A fő projektkimenetek 22 nyelven állnak rendelkezésre. Az Ügynökség web site-ján található összes anyag szabadon letölthető.
Minden ügynökségi tagország jogrendszerének, finanszírozásának, SNI-oktatásának, tanárképzésének, minőségi indikátorainak és egyéb országadatainak nemzeti szintű áttekintését összefoglaljuk az Ügynökség web site-jának országinformációt tartalmazó részében.
Az Ügynökség hírei nyomon követhetők az Ügynökség web site-jának hírekkel foglalkozó szekciójában és az e-Bulletinben.

Konferenciák, szemináriumok és szakpolitikai események szervezése és részvétel ilyen eseményeken
Rendszeresen szervezünk a témában aktuális eseményeket, információs konferenciákat, kerekasztal-vitákat, tematikus üléseket és más hasonló rendezvényeket. Ezek mind alkalmat kínálnak az érintett szereplők széles köre számára a figyelem-felkeltésre, a prioritási területekre vonatkozó információ másokkal történő megosztására és a résztvevők között kialakuló hálózati kapcsolatok erősítésére.

Együttműködés a különböző európai intézményekkel és nemzetközi szervezetekkel, mint például az UNESCO-val és intézményeivel (IBE, IITE), az OECD-vel, az Eurostattal, az Eurydice-szal, a Cedefop-pal és a Világbankkal
Több szervezet dolgozik a kölcsönösen elfogadott értékek vezérelte közös célok eléréséért. Az Ügynökség számos más szervezettel folytat közös projekttevékenységet, hogy elkerülje az átfedéseket és elérje, hogy a társadalom befogadóbbá váljon.
Lépjen kapcsolatba velünk!


Ha ön beszélni szeretne valakivel a sajátos igények kérdéséről vagy a befogadó oktatásról-nevelésről az ön országában, kérjük, lépjen kapcsolatban országának ügynökségi képviselőjével. Valamennyi országképviselő elérhetőségi adatai megtalálhatók az Ügynökség web site-jának országinformációt tartalmazó részében: www.european-agency.org/country-information

Az Ügynökséggel és munkájával kapcsolatos kérdésekkel forduljon az Ügynökség Titkárságához:

European Agency for Special Needs and Inclusive Education
Østre Stationsvej 33
DK-5000, Odense C, Dánia
Tel.: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

vagy a Brüsszeli Irodához:

European Agency for Special Needs and Inclusive Education
Avenue Palmerston 3
BE-1000, Brussels, Belgium
Tel.: +32 22 80 33 59
brussels.office@european-agency.org

 


31 Ausztria, Belgium (flamand és francia nyelvű közösség), Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság (Anglia, Észak-Írország, Skócia és Wales), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, Írország, Lettország, Lengyelország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia