Skip navigation

2.1 melléklet – VII. téma

Habilitáció, rehabilitáció

A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye
A tanulók között fennálló különbségeket az iskolák a helyi pedagógiai programok kialakításakor veszik figyelembe.
A fogyatékosság a gyermekek között fennálló különbségek olyan formája, amely a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását és kiegészítő pedagógiai szolgáltatások igénybevételét teszi szükségessé.
A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és szociális tulajdonságegyüttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének jellegzetes különbségeit fejezi ki.
A sajátos nevelési igény:

  • a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű módosulása,
  • az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesése, fejletlensége, lassúbb ütemű és alacsonyabb szintű fejleszthetősége miatt áll elő, ami sajátos fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé.

 

A habilitációs - rehabilitációs ellátás közös elvei:

  • A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában résztvevő közoktatási intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszútávú habilitációs/rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény dokumentumai tartalmaznak
  • A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan team munkában kialakított és szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes gyermekek vagy gyermekcsoport igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását teszik szükségessé.

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai:

  • a testi, érzékszervi, beszéd- és egyéb sérülésekből fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kialakítása, helyreállítása (korrekció),
  • a meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlására (kompenzáció),
  • a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása,
  • az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kedvező egyéni tulajdonságok, funkciók fejlesztése.


A habilitációs, rehabilitációs tevékenység tartalmát befolyásoló tényezők:

  • a fogyatékosság típusa, súlyossága,
  • a fogyatékosság kialakulásának ideje (életkor),
  • a sajátos nevelési igényű tanuló
    • életkora, egészségi, pszichés és egészségügyi állapota,
    • tanuló fejleszthetősége,
    • képességei, kialakult készségei,
    • kognitív funkciói, meglévő ismeretei,
  • a társadalmi integráció kívánalmai: egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás, életvitel.