Skip navigation

4. modul

 
A modul tartalmi célja a magyarországi beás írás, helyesírás történetének megismerése.
A megvalósítás lépéssora:
  • A hallgatók négyfős csoportjai csoporton belüli mozaikban9 kapnak szövegrészeket. A négy szövegrész röviden ismerteti a beás nyelv használóinak körét, a beás írásbeliség kialakulásának szükségszerűségét, a beás helyesírás mai állapotát és a kialakult írás alkalmazhatóságát (4.1 melléklet). Az egyéni olvasás és jegyzet után szakértői csoportban10 közös jegyzet készül a résztémákról, mely feladat részeként a hallgatók egymondatos közös definíciót alkotnak. A szakértői munka után mindenki a saját csoporttagjai számára megtanítja az általa feldolgozott tématerületet. A kölcsönös tanítást a szakértői csoportban készített közös jegyzet írásos csoportforgója11 segíti. Az oktató differenciáltan - csoportról csoportra haladva - támogatja a kiscsoportos tanítást, majd röviden összegzi, rendszerbe helyezi a tanultakat nagycsoportos szinten. Füllentős12 feladattal gyakorolják a résztvevők a tanultakat.
  • Rövid teszt kitöltésével és a teszt megoldókulcs13 alapján történő önértékelésével kapnak visszajelzést a résztvevők az elsajátított témákról (4.2 melléklet). A hallgatók eredményeiket kiscsoporton szinten átlagolják és nagycsoportos szinten megosztják a többiekkel.
 
 

9 A kooperatív tanulásszervezés egyik leggyakrabban használt struktúrája a mozaik. A csoporton belüli mozaik ezen típusában minden csoport ugyanazt a témát kapja. A téma négy részre osztva kerül kiosztásra minden kiscsoport tagjai között.
10 A szakértői mozaik során az ezt megelőző csoporton belüli mozaikban a különböző csoportokban azonos témán dolgozók egyeztetése, pontosítása történik közös témájukról. Közben készülhet közös „szakértői jegyzet".
11 A kooperatív tanulásszervezés által használt írásos csoportforgó a csoportok közötti strukturált információmegosztást segíti. A struktúra legfőbb sajátossága, hogy a kis csoportban mindig annak a témának a tanítása zajlik, amelyik „szakértői jegyzete"a kiscsoport asztalán van. A tanítást követően a „szakértői jegyzetek" egy asztallal tovább haladnak körkörösen - így minden csoporthoz minden téma jegyzete eljut.
12 A füllentős feladat a kooperatív tanulásszervezésben lehetővé teszi a tanultak kreatív alkalmazását interaktív módon. A kis csoportok annyi állítást fogalmaznak meg a kijelölt témáról, ahányan vannak. Az állítások közül egynek hamisnak kell lennie. Az állítások egyenként cetlikre kerülnek (minden csoporttag egyet felír). Ezt követően a kiscsoportok egymás számára felolvassák az állításaikat (minden csoporttag a saját maga által leírtat olvassa fel). A felolvasás után a többi csoport kiscsoporton belüli egyeztetéssel eldönti, hogy melyik volt a hamis a hallott állítások közül. A döntés után az oktató által adott jelre minden csoport egyszerre jelzi a megoldást (például a hamis állítás számát jelző kártya felmutatásával). Ha nem egyezik a megoldás, akkor az oktató vitát koordinál a résztvevők között.
13 Megoldókulcs: 1 - hamis, 2 - igaz, 3 - hamis, 4 - hamis, 5 - hamis, 6 - igaz, 7 - hamis, 8 - igaz, 9 - igaz, 10 - hamis, 11 - igaz, 12 - igaz.