Skip navigation

Bevezetés- általános információk

A fejlesztett tananyag célja, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak legyen lehetőségük interaktív formában megismerni egy iskola inkluzív jó gyakorlatait. E mellett a résztvevők számára az Inkluzív társadalom és nevelés, valamint a Sajátos nevelési igény című fejezetek megismert elméleti tudnivalók órai alkalmazását segíti egy-egy jó gyakorlat megismertetésével.
A moduláris rendszerben felépített tananyag 90 perces blokkokban tervezi a szemináriumi munkát. A tananyag tartalmazza az adott modulra javasolt tevékenységek sorát és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagokat, melyek a hallgatók interaktív munkáját segítik. Az egyes modulok az RJR modell szerint1 épülnek fel és kooperatív tanulásszervezéssel2 valósulnak meg.
A kiegészítő információk (felhasznált irodalom, magyarázó szövegek az oktatók számára stb.) a lábjegyzetekben találhatók.
A fejezetben bemutatott jó gyakorlatok a Zrínyi Miklós Középiskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája napi pedagógiai gyakorlatából valók.3
 
 
 

1 RJR modell: a ráhangolódás fázisában az egyének aktívan fedezik fel a témáról való tudásukat (gondolkodni kezdenek a témáról). A jelentésteremtés szakaszában a hallgatók megismerkednek az új információkkal (az információt aktívan saját tudásukba, értelmezői keretükbe illesztik). A reflexió fázisban az új ismeretek megszilárdítása történik (amikor az egyének aktívan alakítják a gondolkodásuk elméleti kereteit). Forrás: Bárdossy Ildikó-Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla-Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs-Budapest, 172-174.
2 Arató Ferenc-Varga Aranka (2012): Együtt-tanulók kézikönyve. (3., bővített kiadás) Mozaik Kiadó, Szeged 167.
3 Kétújfalu a leghátrányosabb kistérségek egyikében, az Ormányság csücskében található település. Az iskolába 8 faluból bejáró 167 tanuló 80%-a hátrányos helyzetű, 40%-a halmozottan hátrányos helyzetű, 19%-a sajátos nevelési igényű tanuló (enyhe értelmi fogyatékos 17 fő). Innovatív szemléletű a tantestület és a menedzser típusú iskolavezetés is. A változás , változtatás generálása minden esetben valamilyen probléma megoldására történt. 2003-tól 2008-ig az OOIH IPR bázisintézménye, sikeresen pályázó iskola. A sikeres HEFOP- és TÁMOP-pályázatok eredményeként magas színvonalú módszertani kultúrával, adaptív tanulásszervezéssel és az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik. Az IPR-t működteti, az Útravaló esélyegyenlőségi ösztöndíjprogramok lehetőségét kihasználva a tanulók szociális hátrányának kompenzálására törekszik. 1998 óta integrált nevelést-oktatást folytat. A hátrányos helyzetű, enyhe értelmi fogyatékos tanulók együttnevelése érdekében kialakult fejlesztések lehető tették az inkluzív környezet kialakítását. 2010-től a PTE BTK NTI Nevelésszociológia és Romológia Tanszék gyakorlóiskolájaként működik. A 100%-os szakos ellátottságot a magasan képzett, elkötelezett 17 fős tantestület nyújtja. A kollégák fele több szakvizsgával és egyetemi diplomával rendelkezik. 5 fő MA végzettséget is szerzett, 6 fő mentortanár szakvizsgát tett. A pedagógiai munkát pályázati forrásokból biztosítva pszichológus, szociális munkás segíti. A tantestületben a gyógypedagógus és a fejlesztő pedagógus az integrációs modellek közül a konzultációs és kéttanáros modellben támogatja a többségi pedagógusok munkáját.
A folyamatosan fejlesztett infrastruktúra - művészeti szaktanterem, természettudományi szaktanterem, IKT-terem, informatika terem, tankonyha, nyelvi labor, 10 000 kötetes könyvtár, tornaterem, sportudvar - a 98%-os kihasználtságú, a napközis foglalkozások és az egész napos oktatás feltételrendszerét is biztosítja. A referenciaintézmények minősítésének I. szakaszát az iskola sikeresen teljesítette, 2014-től a „KLIK Mentoráló Intézménye" címet nyerte el. A régió és a térség számára a horizontális tanulás lehetőségét nyújtja. A szakmai műhelyek és a jó gyakorlatok, az intézményközi hálózati tanulás disszeminációját segíti. A hospitációs tréningek során bemutatott és megismert integrált helyi tantervet és az SNI (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók számára készült több szintű differenciált feladatlap-rendszert országosan közel 30 iskola adaptálta. Az intézmény a befogadó pedagógiai gyakorlat alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely.