Skip navigation

2.3. melléklet

Kalendárium projektnap21

Komplex művészeti tantárgyunk, a Kalendárium 1-3. évfolyamon ének-zene; technika, vizuális kultúra, beás nyelv és népismeret
A „Kalendárium" tanterv cél-, követelmény- és értékelési rendszere, valamint tartalma lefedi a sajátos bánásmódot igénylő gyerekek számára írt tanterv cél,- követelmény,- és értékelési rendszerét és tartalmát is.
A tárgy tananyaga és tevékenységrendszere nagymértékben támaszkodik a tanulók - hozott - kulturális tapasztalataira, szubkulturális megnyilatkozásaira, médiaélményekre. Egyszerre elfogadó és értékközpontú.
A Kalendárium tanterv a NAT követelményrendszerének figyelembevételével készült. Elsősorban a Művészetek műveltségterület általános és részletes követelményeiből teljesíthetők általa. Emellett részlegesen részt vállal az irodalmi nevelés, gyakorlati-technikai nevelés (Életvitel gyakorlati ismeretek) és a mozgáskulturális neveléshez sorolható követelmények révén a Testnevelés és sport műveltségterület követelményeinek megfelelő fejlesztésből. Természetes összefüggése az Ember és társadalom műveltségterülete követelményeivel is. A program 3 éves ciklusonként építkezik, s az első három tanévet egységes kezdőszakaszi folyamatnak tekinti. Így követelményt a 3. év végére fogalmaz meg.
Teljes tantárgyi rendszerében más művészeti tantárgyak is szolgálják a nevelési-oktatási feladatokat. A követelmények megfogalmazása javarészt maga is komplex-integrált, ezzel együtt nyomonkövethető a fejlesztési területek szerinti tagolás, vagyis

  • néprajzi ismeretek, tájékozottság
  • irodalmiképesség-fejlesztés
  • zenei (énekes-zenei) képességfejlesztés
  • mozgáskulturális képességfejlesztés
  • dramatikus képességfejlesztés
  • vizuális-kézműves-gyakorlati képességfejlesztés .

A Kalendárium tantárgy elnevezésében az az elv fogalmazódik meg, hogy az esztendő rendjét követő népszokásokban az életkori sajátosságoknak különösen megfelelő komplex-organikus egységben jeleníthető meg érzelem és intellektus, szellemi alkotás és tárgyi cselekvés, játék, a szöveg, a ritmus, a dallam, a mozgás, tárgyak, eszközök. Az organikus egység igen alkalmas arra, hogy a követelmények általa jól motiváltan, a fejlődő gyerekek sokféleségét elfogadóan, kifejezően érvényesüljenek.
A Kalendárium tantárgy tanterve az 1-3. évfolyamok számára tartalmaz részletesen kidolgozott tananyagot.A tantárgyba foglalt tartalmak feldolgozására a leghatékonyabbnak az un. projektnap bizonyult. Egy teljes nap zajlik le a Kalendárium tevékenységeivel és sajátos stílusában, egynemű közegében. Minden témának van egy előkészítő, jobbára gyakorló, ismeretszerző, fejlesztő szakasza és egy a szokást - valóságos ünnephelyzetben - eljátszó, inkább képességalkalmazó, képességfelhasználó zárószakasza.
Tárgyunk elsősorban képességfejlesztő, a néprajzi, hagyományidéző közeg voltaképpen keretezi, integrálja a Nemzeti alaptantervben külön-külön megnevezett fejlesztendő képességek köreit. A témák megnevezése tanévenként ismétlődik azonos - a parasztkalendárium hagyományos elnevezését követi. Az évek során megmutatkozik bizonyos építkezés, az ismétlések csak annyiban ismétlések, amennyire a kisiskolás pszichikus fejlődése, ritmus- és biztonságigénye azt feltételezi.

 


21 Kovácsevicsné Tóth Marianna (2006): Esélyegyenlőség - lépések a megvalósítás felé. Fejlesztőpedagógia, 2006. 3-4., 67-70.