Skip navigation

2.1. melléklet

Komplex művészeti tantárgy - Művészetek építőkockái20

Tartalom
A művészetek építőkockái tantervben témák láncolata jelenik meg. Egy-egy téma egy-egy fontos, a gyerekek számára érdekesen közvetíthető esztétikai probléma. Olyan, mely általában több művészeti nyelvben is jelen van. Lehetőség nyílik arra, hogy minden tanuló megtalálja sikeres kifejezési formáját, a képességeinek megfelelő művészeti ágat.
A témát gazdag feladatsor (etűdök) kísérik. A tárgyat tanító pedagógus/-pár ezen etűdökből valósit meg minél többet a tanulókkal önálló/szabad munkaformában, csoportmunkával, az osztály egészét aktivizáló projekttel. Fontos, hogy a tanulók minél több élményt szerezzenek a témában, spontán művészi élményeik során ráismerjenek, ráérezzenek a problémára, de árnyalja műélvezetüket.
A Tartalom bemutatása mindig következetes sorrendjében: többnyire a témához egészen közvetlenül kapcsolódó tartalmi definíció vezeti be az oszlopot, majd ének-zene, vizuális kultúra, tánc, dráma/bábjáték - olykor irodalom - a következetesen alkalmazott sorrend, néhány esetben komplexitásra, integrációra közvetlenül utaló tartalomelemek bemutatása zárja a felsorolást.
Egyes esetekben konkrét mű megnevezése is sorra kerül, más esetekben csak a műfaj, a műtípus, hogy az alkalmazó tudjon ízlése, jókedve nemkülönben a tanulók ízlése, jókedve szerint választani.

A rendelkezésre álló órakeret felosztása témánként
4. ÉVFOLYAM
ÓRA 5. ÉVFOLYAM ÓRA 6. ÉVFOLYAM ÓRA
Nagy jelképek: életfa
8
Szép, rút
6 Hangsúly, kiemelés
6
Motívumok
8
Forma
8
Távolság, mélység
2
Jelek
12
Nyelvek, gesztusok
4
Szerves, szervetlen
8
Sorozat
12
Fokozás
4
Szín, hangszín
8
Szomorú, mulatságos
8
Szimmetria, aszimmetria
6
Karácsony
4
Ritmus 10 Cselekmény 4 Plasztika, anyagok 6
Arányok 8 Konfliktus, ellentét, kontraszt 8 Kezdet, nyitány 10
Hármas osztás 8 Ünnep, ritmus 6 Spirál 8


Jel, jelképek 8 Művész, közönség 8


Szerkezet, struktúra, kompozíció 8 Harmónia, diszharmónia 6


Plasztika, textúra, faktúra 8 Montázs, kollázs 8


Variáció 4

Összes óraszám: 74
74
74

Értékelés:
Osztályozás nélküli szöveges értékelés, mely középpontjában a tanuló fejlődése, művészethez alakuló viszonya áll. A szöveges értékelésnél mód van a tantárggyal összefüggő ismereteikről adott tükörkép mellett képességeik állapotáról is visszaigazolást adni:

  • énekes-zenei képességek
  • vizuális-kézműves képességek
  • mozgáskulturális képességek
  • dramatikus képességek

Természetesen a szöveges értékelés térjen ki arra (tájékoztassa a tanuló, gondviselőjét arról), hogy a témához rendelt követelmények teljesítése mennyire sikeres.
Alkalmazott munkaformák:

Projektmódszer, amely a módszeregyüttesek alkalmazásával az ismeretszerzés és a szociális kompetenciák párhuzamos fejlesztését, a rendszerszintű gondolkodást, az ember és a természet közötti kölcsönhatás felismerését segíti.
Kooperatív tanítási-tanulási módszerek
A programcsomag szakmai koncepciójának megfelelően a programtanterv moduljai a kooperatív tanítási-tanulási módszereket részesítik előnyben. Ezek alkalmazásával eredményesen fejleszthetők a szociális és kommunikációs képességek.
A módszer segíti, szükségessé teszi az egyéni kutatást, elmélyülést, gyakorlást.

 

 


20 Helyi integrált tanterv, Művészetek 4-6. évfolyam Zrínyi Miklós Középiskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája