Skip navigation

Transzverzális kompetencia (Lukácsné Ujhegyi Dóra)

Transzverzális kompetenciák

 

Kompetencia:

A pedagógiában készségek és képességek együttesét jelenti, melyek segítségével valaki problémamegoldásra képes egy adott területen, jelenti továbbá az illetőnek azt a hajlandóságát is, hogy a problémamegoldásra való képességét alkalmazza és kivitelezze.

Kompetencia kategóriák:

 • professzionális  kompetenciák;
 • transzverzális   kompetenciák.

Professzionális kompetencia:

jelenti azt a bizonyított  képességet, mely az ismeretek kiválasztásával, egybehangolásával és megfelelő használatával kapcsolatos (értékek és hozzáállások) és mely bizonyos munka- vagy tanulási-helyzetek sikeres megoldásának céljából, vagy a szakmai továbbfejlesztés  céljából  kerülnek  használatra, olyan helyzetekben, melyek hatékonyságot és képességet  feltételeznek az adott tevékenység esetében és olyan helyzetekben,  melyek ügyességet és hatékonyságot  követelnek.

Transzverzális kompetencia:

1. meghatározás

A speciális szakmai képességekhez kapcsolódó készségeken kívül rendelkeznie kell a mai felgyorsult, teljesítményorientált világban az egyénnek olyan általános, transzverzális kompetenciákkal, amelyek lehetővé teszik az alkalmazkodást a változásokhoz. Ezek hozzájárulnak a munka minőségét befolyásoló motiváltsághoz és a munkával való elégedettséghez is.

A kulcskompetenciákat transzverzális kompetenciákként kell értelmezni, amelyeket az iskolarendszerben sajátít el mindenki, bővíti, kiegészíti az egész életen át tartó tanulás során. a 8 kulcskompetencia egyik fele tantárgyi, a másik fele transzverzális kompetencia [1].  

Transzverzális kompetenciák:

 • önálló tanulás elsajátítása
 • szociális kompetenciák
 • kooperatív tevékenység
 • kritikus gondolkodás és reflexió
 • digitális kompetencia

2. meghatározás

"A transzverzális kompetenciák jelentik azokat a tehetőségeket, melyek egy adott szakterülettel, illetve iskoláztatási  programmal  kapcsolatosak és melyeket a transzdiszciplinaritás jellemez" [2].

Néhány kiemelkedően fontos készség:

 • a tanulás képessége
 • kommunikáció
 • problémamegoldás
 • érvelés
 • vezetési/irányítási képesség
 • kreativitás
 • csapatmunkára való alkalmasság

 

E kompetenciák fejlesztésének néhány jellemzője:

 • csapatmunkában fejlődnek,
 • verbális és/vagy írásbeli kommunikációt igényelnek anyanyelven vagy idegen nyelven
 • fejlődésük, fejlesztésük során támaszkodnak a kommunikációs technikák és a számítástechnika alkalmazására 
 • fejlődésük, fejlesztésük döntéshozatali és problémamegoldó stratégiákat és technikákat is igényel, illetve feltételez
 • fejlődésük, fejlesztésük során az egyéni és társadalmi sajátosságok és különbségek tiszteletben tartása jellemző, értékeli a multikulturalitás adta lehetőségeket   
 • célkitűzéseiben megjelenik az autonóm tanulás, a vállalkozó szellem és a kezdeményezés, valamint az újdonságok iránti nyitottság
 • a professzionális etika és értékek tiszteletben tartása  

 

A transzverzális kompetenciák olyan általános készségek, amelyek függetlenek a tantárgyaktól, nem köthetőek egy adott tudományághoz, azonban széleskörűen alkalmazhatóak. B. Rey szerint a transzverzális kifejezés nem a különböző, tantárgyalapú kompetenciák közös elemeire utal, hanem ezeknek a kompetenciáknak a tantárgyaktól független, ill. tantárgy-feletti tartalmaira vonatkozik, azokra,  amelyek átvihetők más területekre, és azokban eredményesen alkalmazhatók.  [3].

Reflexió:

A három definíció alapján a transzverzális kompetenciák megléte teszi lehetővé, hogy sikeresebben alkalmazkodjunk a minket érő változásokhoz. Kapcsolatosak az iskoláztatással, jellemző rájuk a transzdiszciplinaritás. Azonban nem köthetőek az egyes tantárgyakhoz, tudományágakhoz.

 

Irodalom:

 

[1] Az európai polgár kompetenciái Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2011.   84. o.

     A mű eredeti címe és a fordításhoz felhasznált kiadás:

     A toolkit for the European citizen. The implementation of Key Competences.      Challenges and opportunities.© 2008 CIDREE/DVO: Consortium of Institutions for       Development and Research in Education in Europe/Department for Educational             Development, Flemish Community of Belgium – Curriculum Division, Brussels,         Belgium.

[2] Dimén Levente: Együttműködési hálózat létrehozása a romániai geodéziai oktatás mi-   nőségbiztosításáért, Gyulafehérvári TE, 2011. 12.o.

[3] Kulcskompetenciák, Eurydice, Az európai oktatási információs hálózat, 2002.

     Rey, B.: Les compétences transversales en question. Collection Pedagogies.Paris: ESF   éditeur, 1996. 16.o.