Skip navigation

Indikátor (Lenkay Éva)

Fogalomtár kiegészítése: az indikátor

 

Magyar Értelmező Kéziszótár  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992

Indikátor:1.Műsz Állapotot, mennyiséget, méretbeli eltérést kimutató készülék. 2. Vegy Vegyiállapotot, folyamatot színváltozással jelző anyag.

Műszaki lexikon Akadémiai Kiadó, Budapest 1978

Indikátor: 1.jelzőkészülék, jelzőberendezés. Általában valamilyen állapotot v. jelenség bekövetkezését jelzi.

Magyar Nagylexikon Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest 1999

Indikátor: jelző, jelzőtábla, mutató, mutatótábla. Az empírikus társadalomtudományok nyers adatai különböző statisztikai mutatók (pl. középérték, szórás, medián) kiszámításával rendezhetők, ezáltal a megismerni kívánt jelenségről mélyebb összefüggések tárhatók fel.

Révai Nagy Lexikona Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Budapest,1914

Indikátor:  Az indikátorok a  kémiában különösen a térfogatos analízisben alkalmazott olyan anyagok, amelyek színüket megváltoztatva, a kémiai átalakulás befejeztét jelzik. Az indikátor a technológiában olyan készülék, amelynek segélyével valamely motor, ill. erőgép munkahengerében kifejtett munka mennyisége meghatározható.

 

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0051_Turizmus_kutatasok_modszertana/ch07s02.html

Turizmus kutatások módszertana Pécsi Tudományegyetem (2011) Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

 

Az indikátor elsődleges jelentése a mutató, azaz egy jelenség írható le, jellemezhető a segítségével. Maga a kifejezés a latin indicere szóból származik, mely bemondani-t jelent. Az indikátor jelzi a változást, annak sajátosságait, mértékét, de arra nem alkalmas, hogy az okokra rávilágítson. Így az indikátor egy jelzés, jelzőszám, mely a jelenségre kíván rámutatni. Közvetlen és a közvetett megfigyelésre is lehetőséget termet. Közvetítő szerepű a statisztikai megfigyelések és a gazdasági, társadalmi jelenségek között. Fő funkciója, hogy csökkentse a figyelembe veendő információk mennyiségét a döntéshozók számára.

 

Az Indikátorok főbb típusai:

 A hozammutatók (output indicators)  általában a kibocsátást mérik, mely a termék „mérőszámának” is tekinthető. Azaz a terméknek köszönhető gazdasági aktivitásra utal.

- Az eredménymutatók (results indicators)  (közvetlen cél)  a termék által generált közvetlen és azonnali hatásokat jelzik.

- A hatásmutatók (impact indicators)   a termék által generált további, közvetett hatásokat jelzik. A hosszú távon ható következmények hatásait mérő mutatók túlmutatnak a direkt hatásokon, és a közvetlen érintetten kívül mások helyzetét is befolyásolhatják. 

Az  indikátoroknak ahhoz, hogy eleget tegyenek funkciójuknak, számos követelménynek meg kell felelniük. Főbb jellemzőiknek összefoglalására használjuk a SMART mozaikszót, mely az alábbi elemekből áll össze:

- S (specifikus): a mért tényezőre legyen jellemző

- M (measureable): mérhető legyen

- A (avaiable): elérhető legyen, rendelkezésre álló

- R (realistic): a mért tényező reális legyen

- T (time): időben függő legyen

Az egyik legfontosabb követelmény az adatredukció, azaz hogy csökkentse a figyelembe veendő információkat a döntéshozók számára.

Az indikátorokkal szemben támasztott követelményrendszer egy más típusú megközelítése kapcsolódik az Új-Zélandi Statisztikai Hivatalhoz (2007), mely szerint a jó indikátor:

- érvényes és releváns,

- érzékeny és specifikus a vizsgált jelenségre,

- kutatásokkal megalapozott,

- statisztikailag helytálló és megbízható,

- érthető és könnyen interpretálható,

- a többi, kapcsolódó indikátorhoz való viszonyáról is informál,

- nemzetközi összehasonlításra alkalmas ,

- mélyebb bontásokra is alkalmas (pl. a globális mellett területi szinten is értelmezhető),

- hosszabb távon is konzisztens,

- időszerű, időben rendelkezésre álló,

- kapcsolódik az aktuális felmerülő társadalmi-gazdasági kérdésekhez,

- kényszerítő erejű, érdeklődésre számot tartó.

 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00051/2001-07-vt-Imre-Nemzetkozi.html

 Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 2001 július-augusztus > Imre Anna:Nemzetközi indikátorok használata az oktatási folyamatok elemzésében

Az OECD INES Network C tevékenysége

Az oktatási indikátorok az oktatási rendszer állapotáról szolgáltatnak információt. Együttesen úgy működnek, mint egy jelzőrendszer, amely figyelmeztet, ha valami nem a vártnak megfelelően alakul a rendszer működésében. Az indikátorok nem adnak magyarázatot a változásra, nem adják meg a diagnózist, s nem írják elő az ellenszert sem, pusztán a cselekvés szükségességére hívják fel a figyelmet. Az indikátorok további fontos vonása a mérhetőség, ezáltal az oktatásügyi folyamatok egyes jellemzőinek megragadhatóvá, térben és időben összehasonlíthatóvá tétele. Az indikátorrendszereket gyakran jellemzi az is, hogy nem önmagukban léteznek, hanem egy többé-kevésbé strukturált rendszer (indikátorrendszer) részét képezik.

 

www.tankonyvtar.hu/hu/...indikatorok/14_tarsadalmi_indikatorok.pdf

TÁRSADALMI INDIKÁTOROK Dr. Köpeczi-Bócz Tamás A tananyag elkészítésében közreműködött: Füleki Katalin, Polyacskó Orsolya A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen" projekt keretében készült. Budapest, 2011

 

Az indikátor kiválasztásánál körültekintően kell eljárni abban a tekintetben, hogy milyen időkeretet használunk, vagy melyik időpontról kérünk be adatokat.(…) Gyakorlati, alkalmazhatósági szempontból fontos a könnyű kivitelezhetőség és a megvalósíthatóság, azaz, rendszeresen előállítható legyen, figyelembe véve az előállítás menetét és költségeit is

 

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2007/2007_08/2007_08_677.pdf

Statisztikai Szemle, 85. évfolyam 8. szám Havasi Éva a KSH vezető főtanácsosa: Az indikátorok, indikátorrendszerek jellemzői és statisztikai követelményei

Az indikátor olyan paraméter vagy érték, amely rámutat, információt vagy leírást nyújt valamilyen kapcsolódó jelenség, a környezet vagy a terület állapotáról, helyzetéről.

 

http://www.tuja.hu/kerteszeti-lexikon/indikator.html

Indikátor olyan - rendszerint bonyolult összetételű szerves - vegyületek, melyek a kémiai rendszerben végbemenő változást színváltozással jelzik. 

Tehát az indikátorok olyan:

  • anyagok,
  • mérőeszközök,
  • élőlények,
  • életközösségek,
  • statisztikai mutatók,
  • folyamatjellemzők,

amelyek alkalmasak arra, hogy egy jelenség, folyamat bekövetkezését:

  • igazolják,
  • előre jelezzék,
  • elemezzék.

Az élet és a tudomány szinte minden területén alkalmazott vizsgálatok során használják őket. Kiválasztásuk meghatározott szempontok szerint történik, amely jelentősen befolyásolja a kapott eredmények megbízhatóságát, felhasználhatóságát. Rendkívül fontos szerepük van abban, hogy egy összetett folyamat esetén megkönnyítsék annak elemzését a szakemberek számára.

Az esetleges döntéshozók így objektívebb képet kapnak a megoldandó helyzetről.

 

 

 

 

 

 

 

Felhasznált irodalom:

Magyar Értelmező Kéziszótár  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992

Műszaki lexikon Akadémiai Kiadó, Budapest 1978

Magyar Nagylexikon Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest 1999

Révai Nagy Lexikona Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Budapest,1914

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0051_Turizmus_kutatasok_modszertana/ch07s02.html

Turizmus kutatások módszertana Pécsi Tudományegyetem (2011) Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00051/2001-07-vt-Imre-Nemzetkozi.html

 Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 2001 július-augusztus > Imre Anna:Nemzetközi indikátorok használata az oktatási folyamatok elemzésében

 

www.tankonyvtar.hu/hu/...indikatorok/14_tarsadalmi_indikatorok.pdf

TÁRSADALMI INDIKÁTOROK Dr. Köpeczi-Bócz Tamás A tananyag elkészítésében közreműködött: Füleki Katalin, Polyacskó Orsolya A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen" projekt keretében készült. Budapest, 2011

 

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2007/2007_08/2007_08_677.pdf

Statisztikai Szemle, 85. évfolyam 8. szám Havasi Éva a KSH vezető főtanácsosa: Az indikátorok, indikátorrendszerek jellemzői és statisztikai követelményei

 http://www.tuja.hu/kerteszeti-lexikon/indikator.html