2.4. Könyvforma és helyesírás

A helyesíráshoz és a normatív nyelvhasználathoz való, Ferraris által tudatosan vállalt ragaszkodás részben a könyvforma előnyben részesítésének és az azzal szorosan összefüggő hagyománytiszteletnek a folyománya. Nem szabad ugyanis figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a nyelv (és minden nyelv, minden természetes és minden - személyközi kommunikációt szolgáló - mesterséges nyelv178) spontán alakulástörténetéhez tartozó területi differenciáció és fragmentálódás ellenében ható egységesítés fő mozgatórugója az írás megjelenése.

Carl Raschke az írásnak a második tudásforradalmat kirobbantó megjelenése kapcsán egyenesen a tudásnak „szabványosított, kanonizált eljárások, tények és fogalmak bővülő, ám lényegében ellenőrzött tárházává"179 való átalakulásáról tesz említést. Friedrich Kittler pedig a beszélt nyelveknek a rádióadások hatására bekövetkező sztenderdizációjáról ejt szót.180 Kittler a másodlagos szóbeliség (secondary orality) fogalmának használatakor Walter J. Ong Orality and Literacy: The Technologizing of the Word című művének181 német nyelvű fordítására hivatkozik.182

Az írásbeliség megjelenése előtt a relevanciájuk, nemzedékről nemzedékre változatlan formában átörökítendő jellegük folytán a törvények, a szertartások, valamint a mondák viselték magukon - mintegy a könnyebb memorizálhatóság érdekében - a hivatalos és nyilvános nyelvhasználat nyomait. Az orális kultúra ugyanis - az írásbeliség megjelenése előtt - csakis az auditív jelek segítségével megvalósuló kommunikációs módozatokat ismerte. Az elsődleges szóbeliségben a nyelvi megnyilatkozások kizárólag tűnékeny természetű szavak formájában hangozhattak el, nem nyílott lehetőség a nyelvi konvergenciának a grafematikus, vagyis vizuális kódok igénybevétele általi megteremtésére. „A nyelv egészét [...] csak az írásbeliség, és még inkább a könyvnyomtatás megjelenésével kezdi áthatni az egységes szabályozás szelleme"183 - fogalmaz Nyíri.

A fentieknek megfelelően is értelmezhető Faludy György azon megállapítása, amely szerint „az ország szellemi egységének egyik elengedhetetlen követelménye, hogy nemzedék nemzedék után, igen kis változtatásokkal ugyanazt a helyesírást használja."184 Hasonló elképzelés fogalmazódik meg az Eric Johnsonnal közösen írt, Jegyzetek az esőerdőből című művének törzsszövegében, ahol a következő megjegyzés szerepel: „Minden nép kulturális egységének egyik fontos alapja, hogy nemzedék nemzedék után ugyanazt, vagy majdnem ugyanazt a helyesírást használja."185 Egy későbbi szöveghelyen pedig immár nem az állandósult helyesírásnak, hanem az állandósult kiejtésnek többek között természetesen éppen a helyesírás által elősegíthető megtartásának és fenntartásának a szükségességét hangsúlyozó megállapítás olvasható: „Közhasználatban lévő, magyarosított neveket évszázados szokás szerint úgy ejtünk, ahogy az előttünk lévő nemzedékek sora mondta."186

Fontos rámutatni arra, hogy Faludy érvelésében az állandósult helyesírás és az attól immár elválaszthatatlan kiejtés a szellemi-kulturális egység kialakításának és fenntartásának csupán „egyik elengedhetetlen követelménye[ként],"187 csupán „egyik fontos alapja[ként]"188 jelenik meg. A másik alapvető kritérium pedig - tehetjük hozzá Kittler gondolatmenetét idézve - a közvetített beszélt nyelv szabványosítása. Miként Kittler fogalmaz: „radio had the effect of standardising unwritten languages, primarily through world-wide short-wave broadcasting, thus transforming colonised tribal associations into independent nations."189 Kittler ezen utóbb idézett megállapítását alátámasztandó Harold Adams Innis Empire and Communications című művére190 hivatkozik.

Az e-maileknek a régmúlt idők kézzel írott leveleivel való - Ferraris által javasolt - összahasonlítása arra a nyilvánvaló eredményre jut, mely szerint az előbbiekben formai és tartalmi szempontból egyaránt sokkal több hiba található.191 Az elektronikus levelek s még inkább a chat oldalak, valamint a közösségi média és természetesen a mobiltelefonok által lehetővé tett instant üzenetváltások ugyanis az élőnyelvi face-to-face kommunikációnak a megnyilatkozások nyelvi megformáltságának szintjén, többek között a csonka, befejezetlen avagy grammatikailag hibás mondatok formájában is megnyilvánuló közvetlenségét idézik fel.

Nyíri, aki a hálózati kommunikáció alapvető formájának tekinti az e-mailezést, egyenesen lenyűgözőnek találja azokat a megfigyeléseket, amelyek az ezen levélváltások jellegzetes sílusa és a beszélt nyelv stílusa közötti, egyebek mellett „a hibásan induló, inkoherens mondatok[..]"192 formájában megnyilvánuló hasonlóságokra vonatkoznak. Miként fogalmaz: „az élő beszéd vonásai a legkifinomultabb hálózati software alkalmazása mellett is fellépnek [, hiszen] [a] hálózat gyorsasága - s tegyük hozzá nyomban, Aczél Petrát idézve: a „digitális kommunikáció első alapjellemzője,"193 vagyis a sebesség - a kommunikációs helyzet nyomása a mérlegelő, reflektáló fogalmazás ellenében hat."194